×

  Agent Firmy Inwestycyjnej

  Open Finance SA jest agentem Noble Securities SA:

  Noble Securities SA jest domem maklerskim działającym na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.    
  Open Finance SA jest podmiotem wpisanym na listę agentów firm inwestycyjnych, prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego.          

  Eksperci Open Finance SA posiadają stosowne upoważnienie do stałego wykonywania w imieniu i na rachunek Noble Securities SA niżej wymienionych czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez Noble Securities SA:

  1. udzielanie osobom zainteresowanym informacji o produktach i usługach Noble Securities SA,
  2. wspieranie osób zainteresowanych w zakresie usług Noble Securities SA,
  3. podpisywanie:

  • Umów o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
  • Aneksów do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych dotyczących korzystania z rachunku maklerskiego za pośrednictwem bankowości elektronicznej Getin Noble Bank S.A. poprzez witrynę internetową http://www.getinonline.pl/,
  • Aneksów do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych dotyczących korzystania z rachunku maklerskiego za pośrednictwem bankowości elektronicznej Getin Noble Bank S.A. poprzez witrynę internetową http://www.openonline.pl/,
  • Umów o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia derywatów,
  • Umów świadczenia przez Noble Securities SA usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku pozagiełdowym „OTC”, czyli Over-the-counter) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z usługami wykonywania przez Noble Securities takich zleceń na rynku OTC,
  • Umów świadczenia przez Noble Securities SA usług na platformie Noble Markets MT5 polegających na wykonywaniu zleceń na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzeniu rachunków i rejestrów związanych z takimi usługami w wersji dla osób fizycznych oraz w wersji dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, oraz innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia obsługi Klientów przez Noble Securities.

  4. odbieranie oświadczeń woli i wiedzy dla Noble Securities SA i ich przekazywanie do Noble Securities SA,
  5. przyjmowanie oświadczeń Klientów i dokumentów dotyczących zmiany danych Klienta oraz ich przekazywanie do Noble Securities SA,
  6. archiwizowanie dokumentacji związanej z wykonywaniem czynności agenta Noble Securities SA, w taki sposób, aby była ona zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych.