Fundusze inwestycyjne – co to jest?

07/07/2021

Czym są fundusze inwestycyjne ? Jak je klasyfikować ? Czy są dla nas opłacalne ? Kto może być uczestnikiem funduszu ? Zapraszamy do artykułu, w którym opowiemy o możliwościach funduszy inwestycyjnych.

Z tego artykułu dowiesz się:

 

 

 

Co to są fundusze inwestycyjne?

Fundusze inwestycyjne, to forma wspólnego inwestowania polegająca na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych wpłaconych przez uczestników funduszu. Uczestnikami funduszu mogą być zarówno osoby indywidualne, czyli osoby fizyczne, jak i osoby prawne, a to oznacza, ze uczestnikami mogą być, np. przedsiębiorstwa, miasta, gminy, związki wyznaniowe oraz podmioty i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Fundusze inwestycyjne, to zbiorowe inwestowanie, które polega na lokowaniu powierzonego kapitału w różne instrumenty rynku finansowego – np. akcje, czy bony skarbowe i inne prawa majątkowe. Zasadniczą zaletą funduszy jest fakt, że inwestor nie musi posiadać dużego kapitału.

 

Jak klasyfikujemy fundusze?

Podstawowy podział funduszy to:

 • Fundusze otwarte, FIO (tj. fundusze o zmiennej liczbie tytułów do uczestnictwa w funduszu jednostek uczestnictwa),
 • Fundusze zamknięte, FIZ (tj. fundusze o zasadniczo stałej liczbie tytułów uczestnictwa certyfikatów inwestycyjnych).

Fundusz inwestycyjny w swoim statucie musi wskazać w jakie instrumenty finansowe lokuje kapitał. Wybór tychże instrumentów finansowych wpływa na potencjalny zysk i ryzyko. Co więcej, przed wyborem funduszu, inwestor powinien określić typ swojego uczestnictwa. Dlatego możemy również dokonać podziału funduszy ze względu na:

 • na zawartość portfela,
 • formę uczestnictwa.

Jeśli sklasyfikujemy fundusze inwestycyjne patrząc na zawartość portfela danej inwestycji, czyli nasze kryterium inwestycyjne, które oznacza sposób w jaki fundusz lokuje powierzony kapitał, to możemy wyróżnić:

 1. Fundusze akcji
 2. Fundusze stabilnego wzrostu
 3. Fundusze agresywnego wzrostu
 4. Fundusze zrównoważone
 5. Fundusze rynku pieniężnego
 6. Fundusze branżowe
 7. Fundusze rynków zagranicznych.

 

Natomiast jeśli chcemy przyjrzeć się bliżej funduszom ze względu na formę uczestnictwa, to mówimy o Funduszach inwestycyjnych otwartych (FIO), które skierowane są do każdego inwestora:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • podmiotów, nie posiadających osobowości prawnej.

Fundusz inwestycyjny otwarty zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu. Odkupienie jednostki uczestnictwa jest równoznaczne z jej umorzeniem. Zasady działania funduszu inwestycyjnego otwartego określane są w statucie danego funduszu. W statucie takiego funduszu określa się m.in.: politykę inwestycyjną funduszu, wraz z ograniczeniami w inwestowaniu, koszty, które fundusz może ponosić i kategorie jednostek uczestnictwa. Zmiany statutu, w niektórych aspektach aby weszły w życie wymagają okresu trzymiesięcznego, a w niektórych również zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Statut musi być zawarty w prospekcie informacyjnym funduszu, w którym dodatkowo określone są zasady zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa, uprawnienia uczestników i ich obowiązki, opis rodzajów ryzyka związanego z inwestycja w fundusz, niektóre dane historyczne, miejsca zbywania i odkupu jednostek, czyli dystrybutorzy funduszu, informacje o banku, który pełni funkcje depozytariusza, obowiązki podatkowe, zasady wyceny posiadanych papierów wartościowych czy innych aktywów i ogłaszania wyników wycen, wskaźnik odniesieniu typu benchmark. Prospekt informacyjny oczywiście musi być okresowo aktualizowany.

 

Drugą postacią funduszy ze względu na formę uczestnictwa są Fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ), które emitują certyfikaty inwestycyjne – one są tytułem uczestnictwa. Certyfikaty mogą być:

 • publiczne i niepubliczne.
 • imienne i na okaziciela (publiczne certyfikaty inwestycyjne – zawsze są na okaziciela).

Emisje certyfikatów odbywają się w seriach. Tytułem uczestnictwa jest certyfikat inwestycyjny, będący papierem wartościowym, który – jeśli fundusz nie określi tego inaczej, jest on oczywiście zbywalny. Certyfikaty nie podlegają umarzaniu. Fundusz zamknięty ma z góry określoną wielkość kapitału akcyjnego , czyli udziałów, która jest zmieniana w przypadku gdy zakończona jest nowa emisja certyfikatów inwestycyjnych funduszu.

 

Zasady działania FIZ określone są również w statucie funduszu. Fundusz z certyfikatami publicznymi podlega większości praw i obowiązków wynikających z przepisów o publicznym obrocie a są to m.in. ustawa o ofercie publicznej i ustawa o obrocie instrumentami finansowymi.

 

W wachlarzu inwestycyjnym funduszu zamkniętego mogą być zbywalne:

 • papiery wartościowe (akcje, obligacje, inne),
 • wierzytelności (ale nie wobec osób fizycznych – z wyjątkami wskazanymi w ustawie),
 • waluty,
 • instrumenty pochodne,
 • pochodne prawa majątkowe,
 • instrumenty rynku pieniężnego.

Ponadto dopuszczalne – wśród przedmiotów inwestowania przez fundusz zamknięty – są:

 • depozyty bankowe,
 • tytuły uczestnictwa funduszy (inwestycji wspólnego inwestowania),
 • lokaty we własność/współwłasność (nieruchomości gruntowych, budynków i lokali, statków morskich), użytkowanie wieczyste.

Fundusz inwestycyjny zamknięty może:

 • udzielać pożyczek pieniężnych,
 • udzielać pożyczek papierów wartościowych,
 • udzielać poręczeń i gwarancji,
 • zaciągać kredyty.

Fundusz dokonuje wyceny aktywów (i ustala wartość zobowiązań – dla wyliczenia wartości aktywów netto funduszu) oraz ustala wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. Terminy wycen są nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, przed (7 dni) rozpoczęciem zapisów na nową emisję i w dni wykupu certyfikatów.

 

Certyfikaty Inwestycyjne serii 10 Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Przykładem takiego Funduszu FIZ są Certyfikaty Inwestycyjne serii 10 Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier FIZ sprzedawane w drodze oferty publicznej. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości jednostki. Fundusz jest funduszem typu dłużnego, który będzie inwestował głównie w dłużne papiery wartościowe wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich UE i w państwach należących do OECD innych niż RP i państwo członkowskie UE oraz w państwach nienależących do OECD. Fundusz typu dłużnego należy do rodziny funduszy bezpiecznych. Powierzone środki inwestuje się głównie w różnego rodzaju obligacje Skarbu Państwa o dłuższym terminie wykupu, obligacje komunalne, a częściowo także w instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz nie inwestuje w akcje. Jest przeznaczony dla osób, które chcą gromadzić oszczędności przez dłuższy czas, a jednocześnie nie akceptują podwyższonego ryzyka związanego z zakupem akcji.

 

Na rynku finansowym jest wiele propozycji Funduszy inwestycyjnych. Dlatego warto dobrze zbadać temat i zasięgnąć porady w tej kwestii, tak aby odpowiednio ulokować swoje finanse. Zachęcamy do skorzystania z pomocy naszych Ekspertów Finansowych, którzy przeanalizują Państwa sytuację oraz zaproponują najlepszą dla Państwa Fundusz inwestycyjny.

 

Sprawdź też:

 W co inwestować w czasach pandemii koronawirusa?

W co warto inwestować pieniądze?

Umów darmowy kontakt z Ekspertem Open Finance

 • Wygodnie - rozmowa telefoniczna lub spotkanie
 • Kompleksowe wsparcie
 • Bez zobowiązań
c5eb9ea0-7b7e-4588-b0b3-c4bc40acaff5.jpg

Powiązane artykuły

refinansowanie MDM
07/26/2021

Czy można refinansować kredyt Mieszkanie dla młodych?

Program Mieszkanie dla młodych okazał się ogromnym sukcesem i bardzo wpłynął na rynek sprzedaży nieruchomości. Wielu młodych ludzi skorzystało z dofinansowań od 2014 roku, niestety od 2018 wnioski nie są już przyjmowane. Wielu deweloperów nawet zmieniało swoje projekty tak, by dopasować je do wymogów programu oraz ustalali korzystniejsze ceny za m2. Aktualnie można składać jedynie wnioski o dodatkowe finansowania dla uczestników programu MDM oraz regulowanie finansowań. Od czasu startu programu warunki kredytowe uległy poprawie, czy można zrobić coś jeszcze by za kredyt zapłacić mniej?
więcej >
refinansowanie
07/26/2021

Refinansowanie, od czego zacząć?

Procedury bankowe nie są proste. Poza skomplikowanymi procesami musimy liczyć się także z tym, że oferty oraz warunki banków dynamicznie się zmieniają. Doskonale to rozumiemy, dlatego poniższy artykuł ma na celu w przystępny sposób przybliżyć termin refinansowania oraz jak się do niego przygotować.
więcej >
kredyt hipoteczny
07/20/2021

Kiedy najlepiej brać kredyt hipoteczny?

Dynamicznie rozwijający się rynek nieruchomości oraz zwiększone ceny wynajmu mieszkania sprawia, że w ostatnich latach coraz więcej osób zastanawia się nad kupnem własnego lokum. Nie wszyscy jednak są w stanie pokryć całość kosztów zakupu, które szczególnie w ostatnim okresie zwiększyły się wraz z inflacją i wartością materiałów budowlanych . Coraz więcej osób zastanawia się zatem nad częściowym finansowaniem ze strony banku i składają wnioski i zapytania w tej sprawie licząc na pozytywne rozpatrzenie. Co jednak wpływa na rekomendację banku i czy można jako potencjalny Klient na nią wpłynąć?
więcej >