×
  Anna Krzyżewska

  Anna Krzyżewska / Ekspert Finansowy Ekspert Finansowy

  Cesja na rzecz banku Kredyt hipoteczny

  Ubezpieczenie jest umową dwustronną zawieraną między klientem banku – kredytobiorcą a towarzystwem ubezpieczeń.

  Udzielając klientowi kredytu bank zobowiązany jest zabezpieczyć jego spłatę. Jednym z zabezpieczeń wymaganych przez bank jest ubezpieczenie – np. ubezpieczenie na życie klienta lub w przypadku kredytów hipotecznych ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

  Ubezpieczenie jest umową dwustronną zawieraną między klientem banku – kredytobiorcą a towarzystwem ubezpieczeń. Sama umowa jednak nie zabezpiecza bezpośrednio interesu banku i nie stanowi zabezpieczenia kredytu, ponieważ w razie wystąpienia szkody odszkodowanie otrzymuje bezpośrednio osoba wskazana w polisie, czyli dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia. Tą osobą jest ubezpieczony.

  Czynnością, która powoduje przelanie praw ubezpieczonego z umowy ubezpieczenia na bank jest dokonanie cesji, inaczej przelewu wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia. Dokument podpisywany jest między dwoma stronami: klientem, zaciągającym kredyt i ubezpieczonym a bankiem, który udziela kredytu i wymaga zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia. Podpisanie tego dokumentu skutkuje zmianą osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania – z klienta na bank. W razie wystąpienia szkody świadczenie określone w polisie przelewane jest przez towarzystwo ubezpieczeniowe bezpośrednio na rachunek banku i służy nadpłaceniu kapitału kredytu, który taka cesja z polisy zabezpiecza.

  Podpisanie umowy cesji to jednak nie koniec formalności związanych z zawarciem takiej umowy. Kolejnym krokiem jest przedłożenie jej w towarzystwie ubezpieczeń i potwierdzenie przyjęcia przez towarzystwo do wiadomości faktu jej zawarcia. Ten fakt odnotowywany jest również poprzez wpis na polisie ubezpieczeniowej.

  Realizacja wypłaty odszkodowania może mieć różny przebieg. Jeśli umową ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego, to w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego – śmierci, wypłata odszkodowania następuje bezpośrednio na rachunek kredytu i pomniejsza lub likwiduje zadłużenie z tytułu kapitału. Jeśli suma wypłaty jest wyższa od kwoty zadłużenia, bank zwraca nadpłaconą kwotę uprawnionym osobom. W ten sposób zwalnia to spadkobierców od spłaty części lub całości zadłużenia, zależnie od sumy ubezpieczenia i kwoty kredytu, po zmarłym członku rodziny.

  Jeśli zaś umową ubezpieczenia objęta jest nieruchomość, to w przypadku wystąpienia szkody całkowitej – np. zniszczenia nieruchomości w wyniku pożaru wypłata odszkodowania, jaka wędruje na rachunek kredytowy klienta, powinna pozwolić na całkowitą spłatę kredytu. Banki wymagają bowiem, aby przy nieruchomościach suma ubezpieczenia była co najmniej równa kwocie udzielonego kredytu, a w niektórych bankach równa wartości nieruchomości. Jeśli mamy kredyt zabezpieczony na nieruchomości i wskutek losowego zdarzenia stracimy ją, to dzięki cesji z polisy unikamy sytuacji, w której nie mielibyśmy nieruchomości a kredyt dalej widniałby do spłaty. Oczywiście analogicznie jak w przypadku ubezpieczeń na życie – jeśli odszkodowanie przewyższa kwotę zadłużenia, zwrot nadpłaty następuje do uprawnionej osoby.

  Jeśli zaś mamy do czynienia ze szkodą częściową, np. zalaniem wówczas najczęściej aby otrzymać odszkodowanie, które posłuży nam do przywrócenia nieruchomości do pierwotnego stanu, trzeba zwrócić się z prośbą do banku o zgodę na wypłatę świadczenia na rachunek ubezpieczonego, a nie banku, tytułem likwidacji szkody.

  Cesja z polisy jest zabezpieczeniem kredytu, który ma szereg zalet i chroni nie tylko interes banku. Po pierwsze uwalnia spadkobierców od ewentualnej spłaty długów po zmarłym. Po drugie uwalnia kredytobiorców od zadłużeniu w przypadku utraty nieruchomości, na którą kredyt był zaciągnięty.

  Ekspert Finansowy

  Anna Krzyżewska
  Ekspert Finansowy
  ul. Wojska Polskiego 3A
  11-400 Kętrzyn

  Umów spotkanie z Ekspertem Open Finance

  Umów spotkanie w oddziale:

  Podaj poprawne dane

  Podaj poprawne dane

  Podaj poprawne dane

  Podaj poprawne dane

  Podaj poprawne dane

  Infolinia 801 600 200

  Oddział

  Nasza infolinia pracuje od poniedziałku do piątku,
  od godziny 8.00 do 20.00

  Dziękujemy

  Twój formularz został wysłany poprawnie. Skontaktujemy się Tobą w ciągu 24 godzin by porozmawiać o Twoich potrzebach kredytowych.

  Umów spotkanie