×
  Robert Sierant

  Robert Sierant / Ekspert Finansowy Ekspert Finansowy

  Zainwestuj w przyszłość

  Dla wielu z nas emerytura to jeszcze bardzo odległa przyszłość. Jednak to, jak będzie...

  Dlatego jeżeli zastanawiasz się co zrobić, aby życie na emeryturze „nie odbiegało” poziomem od obecnego, nie zwlekaj z podjęciem decyzji o oszczędzaniu. Jednym ze sposobów odkładania środków na emeryturę jest gromadzenie ich na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE). Co to takiego?

  Od momentu wejścia w życie reformy emerytalnej, ustawodawcy przestrzegają, że przyszłe świadczenia pobierane z I i II filaru (ZUS i OFE) mogą nie wystarczyć na „godną” emeryturę. Według optymistycznych prognoz mogą one stanowić 60-70% ostatniego wynagrodzenia, pesymiści twierdzą jednak, że może to być jedynie 30%. IKE należy do tzw. III filaru. Oznacza to, że korzystanie z tej metody zbierania środków na emeryturę nie jest obligatoryjne. Dobrowolne oszczędzanie na emeryturę w III filarze można rozpocząć już w wieku 16 lat i kontynuować aż do emerytury. Osoby małoletnie, czyli w wieku od 16 do 18 lat, mogą jednak wpłacać na IKE tylko tyle, ile zarobią rocznie na umowę o pracę.

  Limit wpłat

  Wpłat na IKE nie można dokonywać w dowolnej wysokości. Obecnie roczny limit wpłat nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok – kwota ta określana jest w ustawie budżetowej. W 2016 roku mogliśmy wpłacić na IKE maksymalnie 12 165 zł. Natomiast w roku bieżącym kwota ta wyniesie nie więcej niż 12 789 zł.

  Zalety IKE

  Jedną z głównych zalet IKE, poza zwolnieniem zysków z podatku, jest brak obowiązku dokonywania regularnych wpłat. W jednym roku można wpłacić maksymalną kwotę, a w innych wpłacić mniej lub nawet nie dokonywać żadnej wpłaty. Decyzja o tym ile i kiedy wpłacić na IKE zależy jedynie od oszczędzającego. Musimy jednak pamiętać o maksymalnej kwocie wpłaty w danym roku – niewykorzystany limit nie przechodzi na kolejny rok. Poza tym, aby móc skorzystać ze zwolnienia podatkowego, wpłaty na IKE powinny być wnoszone co najmniej w pięciu różnych latach kalendarzowych albo ponad połowa wartości wpłat powinna zostać dokonana nie później niż na pięć lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.

  Elastyczna inwestycja

  Inwestycja w IKE oferuje również inne korzyści. Przede wszystkim w każdej chwili środki z IKE można wypłacić – w przeciwieństwie chociażby do OFE lub komercyjnych programów systematycznego oszczędzania. Jeżeli wypłata środków nastąpi przed nabyciem uprawnień emerytalnych to od zysku z inwestycji zostanie pobrany 19% podatek od zysków kapitałowych. Rezygnacja z IKE nie zamyka jednak drogi do otwarcia nowego rachunku IKE w przyszłości. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy konto zostanie zlikwidowane z wykorzystaniem ulgi podatkowej po uzyskaniu wieku 60 lat (lub 55 lat w przypadku wcześniejszej emerytury).

  Oszczędzający może również zmienić formę oszczędzania w ramach IKE na wypłatę transferową – nie ma bowiem obowiązku trzymać się jednej strategii inwestycyjnej przez cały okres jej trwania. Zmiana IKE płatna jest zwykle w sytuacji, gdy transfer środków nastąpi w ciągu dwunastu miesięcy od otwarcia konta. Dodatkowo, jeżeli nie zostaną wskazani uprawnieni do środków zgromadzonych na IKE, to środki te wchodzą w skład spadku, a przy ich wypłacie spadkobiercom nie zostanie naliczony podatek od spadku. Jeżeli natomiast uposażeni zostaną wskazani to w przypadku śmierci oszczędzającego środki zostaną wypłacone wskazanym osobom.

  Formy IKE

  Zgodnie z ustawą IKE mogą prowadzić cztery rodzaje instytucji finansowych: • Banki – umowa o prowadzenie IKE w formie rachunku oszczędnościowego (konto emerytalne będzie przypominało konto oszczędnościowe)

  • Towarzystwa funduszy inwestycyjnych – umowa o prowadzenie IKE zawierana z różnymi funduszami inwestycyjnymi należącymi do tego samego towarzystwa funduszy inwestycyjnych
  • Biura maklerskie – poprzez rachunki papierów wartościowych i rachunki pieniężne służące do jego obsługi. Biura maklerskie prowadzące IKE mogą lokować pozyskane środki w papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu z wyłączeniem tych papierów, o których mowa w prawie o publicznym obrocie papierami wartościowymi
  • Towarzystwa ubezpieczeń na życie – umowa zawierana jest w formie ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym – poza pomnażaniem kapitału, zakład ubezpieczeniowy gwarantuje ubezpieczonemu wypłatę odszkodowania w sytuacji, gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku lub wypłatę dla jego spadkobierców, gdy nastąpi śmierć ubezpieczonego

  Według danych KNF na koniec czerwca 2016 roku prowadzonych było prawie 868 000 IKE, na których zgromadzono ponad 6 mld złotych. Najwięcej IKE założono w towarzystwach ubezpieczeniowych – ponad 65%. Na drugim miejscu znajdują się TFI – prawie 25% IKE.

  Pomysłów jak oszczędzać na bezpieczne jutro jest wiele, warto je wszystkie rozważyć i podjąć racjonalną decyzję. W wyborze odpowiedniego dla nas produktu pomoże profesjonalny pośrednik finansowy, który odpowie na wszystkie – często dość trudne – pytania.

  Ekspert Finansowy

  Robert Sierant
  Ekspert Finansowy
  ul. Fredry 2/4
  61-701 Poznań

  Umów spotkanie z Ekspertem Open Finance

  Umów spotkanie w oddziale:

  Podaj poprawne dane

  Podaj poprawne dane

  Podaj poprawne dane

  Podaj poprawne dane

  Podaj poprawne dane

  Infolinia 801 600 200

  Oddział

  Nasza infolinia pracuje od poniedziałku do piątku,
  od godziny 8.00 do 20.00

  Dziękujemy

  Twój formularz został wysłany poprawnie. Skontaktujemy się Tobą w ciągu 24 godzin by porozmawiać o Twoich potrzebach kredytowych.

  Umów spotkanie