Open Finance S.A. w upadłości

Syndyk Open Finance S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 4 maja 2022 r., wydanym w sprawie o sygn. akt WA1M/GU/1/2022, została ogłoszona upadłość Open Finance S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

Upadłość

Wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Krajowym Rejestrze Zadłużonych zgłosili swoje wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, powołując się na akta o sygnaturze: WA1M/GUp-Zw/4/2022.


Dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazuje się adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi:

Paweł Głodek - syndyk masy upadłości Open Finance S.A. w upadłości
ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa
z podaniem sygnatury akt postępowania upadłościowego WA1M/GUp-Zw/4/2022


Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Krajowym Rejestrze Zadłużonych powołując się na sygnaturę WA1M/GUp-Zw/4/2022 pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.


Dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazuje się adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi:

Paweł Głodek - syndyk masy upadłości Open Finance S.A. w upadłości
ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa
z podaniem sygnatury akt postępowania upadłościowego WA1M/GUp-Zw/4/2022


Wobec dokonania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości Open Finance S.A. w upadłości w Krajowym Rejestrze Zadłużonych w dniu 6 maja 2022 roku, termin składania zgłoszeń wierzytelności upływa dnia 5 czerwca 2022 roku.


Uwaga co do sposobu wyliczania odsetek

Stosownie do art. 92 ust. 1 PU z masy upadłości mogą być zaspokajane odsetki za okres do dnia poprzedzającego ogłoszenie upadłości. Oznacza to, że ostatnim dniem naliczania odsetek jest dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości (w przypadku, gdy ogłoszenie upadłości nastąpiło w dniu 4 maja 2022 r., ostatnim dniem naliczenia odsetek jest dzień 3 maja 2022 r.).

Przy wyliczaniu należnych odsetek od wierzytelności można skorzystać z kalkulatora odsetek zamieszczonego na stronie www.kalkulatory.gofin.pl – należy wybrać „KALKULATOR ODSETEK USTAWOWYCH”


Opłaty:

Zgłoszenie wierzytelności w terminie nie wymaga uiszczenia żadnych opłat sądowych czy skarbowych.

Komunikaty giełdowe

Skonsolidowany i jednostkowy raport półroczny

Data sporządzenia: 2022-09-30

Temat: Skonsolidowany raport półroczny grupy kapitałowej Open Finance oraz jendostkowy raport półroczny

Raport bieżący 26/2022

Data sporządzenia: 2022-08-23

Temat: Uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Open Finance S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu: W nawiązaniu do raportu nr 19/2022 z dnia 4 maja 2022 roku, Syndyk masy upadłości Open Finance S.A. w upadłości informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2022 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych dokonał w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenia o uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Open Finance S. A. w upadłości (sygn. postępowania WA1M/GU/1/2022). Postanowienie jest prawomocne z dniem 2 sierpnia 2022 roku.


Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Do pobrania: Obwieszczenie


Raport bieżący 25/2022

Data sporządzenia: 2022-06-29

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Open Finance S.A. w upadłości w dniu 29 czerwca 2022 roku

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %


Treść raportu: Zarząd Open Finance S.A. w upadłości [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2022 r. [„NWZ”] byli:
- Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie któremu przysługiwało 5.317.601 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 70,77 % głosów na tym zgromadzeniu i 42,91% w ogólnej liczbie głosów;
- Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie któremu przysługiwało 2.195.974 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 29,22 % głosów na tym zgromadzeniu i 17,72% w ogólnej liczbie głosów. Ogólna liczba akcji wyemitowana przez Open Finance S.A. w upadłości wynosi 12.392.777, a liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 12.392.777.


Szczegółowa podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1983 z późn. zm.).Raport bieżący 24/2022

Data sporządzenia: 2022-06-29

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. w upadłości w dniu 29 czerwca 2022 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu: Zarząd Open Finance S.A. w upadłości [„Spółka”, „Emitent”] przekazuje w załączeniu pełną treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 czerwca 2022 r. [„ZWZ”]. Zarząd Emitenta informuje, że ZWZ Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał, a projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie zostały podjęte.


Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).


Do pobrania: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. w upadłości


Raport bieżący 23/2022

Data sporządzenia: 2022-06-28

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 21/2022 - uzupełnienie o brakujące dokumenty

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu: Syndyk Emitenta niniejszym koryguje raport bieżący nr 22/2022 z dnia 31 maja 2022 roku. Korekta polega na uzupełnieniu raportu bieżącego o brakujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostanie przedstawione na Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2021. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wraz z projektami uchwał dostępny jest na stronie internetowej Emitenta: www.open.pl.


Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).


Do pobrania: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Open Finance S.A. o wynagrodzeniach członków zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

Do pobrania: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Open Finance S.A. w roku obrotowym 2021

Do pobrania: Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach


Link do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Link do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdą Państwo tutaj: https://youtu.be/y6iImPlQUpY


Raport bieżący 22/2022

Data sporządzenia: 2022-05-13

Temat: Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu: Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000196186, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 i 4 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. na dzień 29 czerwca 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki, w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 92.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje również tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wraz z projektami uchwał dostępny jest na stronie internetowej Emitenta: www.open.pl.


Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).


Do pobrania: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Do pobrania: Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Do pobrania: Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia OPEN FINANCE S.A. (wersja dla pojedyńczego akcjonariusza)

Do pobrania: Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia OPEN FINANCE S.A. (wersja dla więcej niż jednego akcjonariusza)

Do pobrania: Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

Do pobrania: Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał (wersja dla pojedyńczego akcjonariusza)

Do pobrania: Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał (wersja dla więcej niż jednego akcjonariusza)

Do pobrania: Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPEN FINANCE S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Do pobrania: Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

Do pobrania: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

Do pobrania: Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Do pobrania: Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Do pobrania: Sprawozdanie Zarządu z działalności Open Finance S.A. oraz Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku


Wyniki finansowe 1Q 2022

Data sporządzenia: 2022-05-30

Temat: Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2022 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu: Syndyk Open Finance S.A. w upadłości przekazuje do publicznej wiadomości Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2022 roku.
Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Do pobrania: Skonsolidowany raport kwartalny 1Q 2022

Do pobrania: Oświadczenie


Raport bieżący 21/2022

Data sporządzenia: 2022-05-06

Temat: Uzupełnienie o brakujące oświadczenia raportu okresowego za rok 2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu: Syndyk Open Finance S.A. w upadłości przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za rok 2021, opublikowanego w dniu 2 maja 2022 roku, zawierającego roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2021. Korekta polega na uzupełnieniu raportu okresowego o brakujące oświadczenie Zarządu Emitenta wraz z opinią Rady Nadzorczej, przyjętą uchwałą nr 7/2022 w dniu 6 maja 2022 roku, które stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Niniejsze uzupełnienie nie wpływa na dane przedstawione w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2021.
Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Do pobrania: Stanowisko zarządu / odmowa wydania opinii

Do pobrania: Stanowisko rady / odmowa wydania opinii

Kontakt

Biuro syndyka

ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47
03-846 Warszawa

openfinance@syndycy.com.pl

22 639 45 55

22 639 45 56