Informacje o prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Open Finance jest podmiotem działającym na podstawie obowiązujących  przepisów prawa i przykładającym wagę do ochrony Danych osobowych  podmiotów, których te dane dotyczą oraz ich prywatności. Wszystkie  działania Spółki dotyczące Danych osobowych traktowane są priorytetowo.  Spółka dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób,  których dane dotyczą i zapewnia, aby dane te były przetwarzane w Spółce  zgodnie z RODO oraz krajowymi przepisami regulującymi przetwarzanie  Danych osobowych. W tym celu Open Finance podejmuje wszelkie zasadne  czynności zmierzające do realizacji działań w sposób zgodny z w/w  regulacjami, w szczególności zaś dokłada starań, aby w sposób zgodny z  wymogami przejrzystości przekazywać wyczerpujące informacje dotyczące  przetwarzania Danych osobowych. Mając na uwadze powyższe Open Finance  udostępnia niniejszy dokument tj. Informacje dotyczące prywatności , który uwzględnia przede wszystkim zasady odnoszące się do  przetwarzania danych w ramach i w związku z korzystaniem ze Strony  internetowej Spółki – www.open.pl

NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA

Open Finance  (dalej również: Spółka , Administrator ) – Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  XII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS  0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908 o kapitale zakładowym 743  566,62 PLN; Open Finance jest administratorem danych w rozumieniu art. 4  pkt 7 RODO w odniesieniu do Danych osobowych przetwarzanych w ramach  Strony internetowej;

Dane osobowe  – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania  osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do  zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub  pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora  takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji,  identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników  określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,  ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Strona internetowa  – strona internetowa Open Finance - www.open.pl  ;

RODO  – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych);

Użytkownik  – osoba fizyczna odwiedzająca Stronę internetową lub  korzystająca z jednej albo kilku funkcjonalności dostępnych na Stronie  internetowej.

 

ADRESACI DOKUMENTU

Dokument skierowany jest do każdej osoby fizycznej odwiedzającej Stronę  internetową lub korzystającej z jednej albo kilku funkcjonalności  dostępnych na Stronie internetowej, w szczególności do:

 • osób przeglądających Stronę internetową www.open.pl ;
 • osób zainteresowanych usługami Open Finance – potencjalnych Klientów Spółki;
 • osób zamierzających nawiązać współpracę biznesową z Open Finance lub będących przedstawicielami tych podmiotów;
 • osób nawiązujących kontakt ze Spółką poprzez udostępnione na Stronie  internetowej rozwiązania służące do rozpoczęcia  korespondencji  elektronicznej oraz połączeń telefonicznych;
 • osób zainteresowanych zatrudnieniem w Open Finance;
 • osób korzystających z profili Spółki w mediach społecznościowych.

Strona internetowa jest przeznaczona dla ogółu odbiorców, jednak nie  jest skierowana do osób poniżej 18 roku życia. Open Finance nie  przetwarza celowo Danych osobowych dzieci.

 

KATEGORIE I CEL PRZETWARZANIA DANYCH

INFORMACJE WSTĘPNE

Open Finance ogranicza zakres przetwarzanych danych do tych, które są  potrzebne dla danego celu przetwarzania. Spółka przekazuje podmiotom  danych szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych i  praw przysługujących osobom, których dane dotyczą.

W niniejszym dokumencie określone zostały zasady przetwarzania Danych  osobowych osób, które w określonych celach przekazują je Open Finance w  ramach lub w związku z korzystaniem ze Strony internetowej.

Open Finance zapewnia Użytkownikom możliwość korzystania ze swojej  Strony internetowej w sposób anonimowy, jednak w celu skorzystania ze  wszystkich funkcjonalności Strony internetowej, niezbędne może być  podanie swoich Danych osobowych np. w formularzu kontaktowym. Podanie  danych przez Użytkownika jest dobrowolne przy czym brak podania,  niektórych danych może uniemożliwić skorzystanie z wybranych  funkcjonalności.

Niezależnie od zasad przedstawionych w niniejszym dokumencie, Open  Finance podejmuje działania, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i  łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem udzielić osobom,  których dane dotyczą, wszelkich informacji, o których mowa w art.13 i 14  RODO oraz prowadzić z nimi komunikację w sprawach przetwarzania.

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU

 • Wszyscy Użytkownicy Strony internetowej

Co do zasady Spółka w odniesieniu do każdego Użytkownika przetwarza  informacje dotyczące aktywności na Stronie internetowej w tym m.in.  informacje zapisane w plikach cookie lub logach systemowych oraz o  interakcjach z treściami na niej zamieszczonymi.

Tego typu informacje nie są celowo kojarzone z konkretnymi Użytkownikami  i nie są wykorzystywane przez Spółkę w celu identyfikacji Użytkownika.

Dane te:

 • są przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych – na podstawie  prawnie uzasadnionego interesu Open Finance (art. 6 ust. 1 lit. f)  RODO), polegającego na prowadzeniu pomiarów, analiz i statystyk  dotyczących aktywności Użytkowników w celu doskonalenia funkcjonalności i  ulepszania treści stosowanych w ramach Strony internetowej;
 • są przetwarzane w celu realizacji marketingu bezpośredniego produktów  lub usług Spółki – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki  (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na promowaniu własnej marki i  usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Użytkownicy zainteresowani usługami Open Finance

Open Finance przetwarza dane identyfikacyjne i kontaktowe Użytkowników  zainteresowanych usługami Open Finance (np. dane zbierane w formularzach  takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejscowość i  in.).

Dane takie są przetwarzane:

 • w celu proponowania produktów i usług podmiotów współpracujących z Open  Finance, w szczególności w ramach pośrednictwa Open Finance polegającego  na przedstawianiu form inwestowania środków finansowych, prezentowaniu  oferty kredytowej oraz ofert ubezpieczeniowych – na podstawie zgody  Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celu realizacji marketingu bezpośredniego produktów lub usług Spółki –  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit.  f) RODO) polegającego na promowaniu własnej marki i usług w ramach  prowadzonej działalności gospodarczej;
 • w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze, w  szczególności wynikających z przepisów RODO - na podstawie art. 6 ust. 1  lit c) RODO;
 • w celu archiwizacyjnym – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu  Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na potrzebie  udokumentowania relacji Użytkownika ze Spółką.

W przypadku wyrażenia odpowiednich zgód proponowanie produktów i usług  podmiotów współpracujących z Open Finance oraz prowadzenie marketingu  bezpośredniego produktów lub usług Spółki może być realizowane poprzez  wysyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji  elektronicznej lub przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i  automatycznych systemów wywołujących.

 • Użytkownicy zamierzający zawrzeć współpracę biznesową z Open Finance lub będący przedstawicielami tych podmiotów

Open Finance przetwarza dane identyfikacyjne i kontaktowe Użytkowników  zainteresowanych nawiązaniem współpracy biznesowej z Open Finance lub  będących przedstawicielami podmiotów zamierzających nawiązać współpracę  ze Spółką (np. dane zbierane w formularzach takie jak imię, nazwisko,  adres e-mail, numer telefonu, miejscowość i in.).

 

Dane takie są przetwarzane:

 • w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed  zawarciem umowy współpracy (dalej, jako Umowa), gdy osoba której dane  dotyczą będzie stroną Umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia Umowy, na żądanie  osoby reprezentującej/działającej w imieniu strony Umowy – na podstawie  prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)  polegającego na prowadzeniu negocjacji i podejmowaniu innych działań  zmierzających do rozwoju współpracy biznesowej i zawarcia Umowy;
 • w celu realizacji marketingu bezpośredniego produktów lub usług Spółki –  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit.  f) RODO) polegającego na promowaniu własnej marki i usług w ramach  prowadzonej działalności gospodarczej;
 • w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze, w  szczególności wynikających z przepisów RODO - na podstawie art. 6 ust. 1  lit c) RODO;
 • w celu archiwizacyjnym – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu  Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na potrzebie  udokumentowania relacji Użytkownika ze Spółką.
 • Użytkownicy nawiązujący kontakt ze Spółką poprzez udostępnione na  Stronie internetowej rozwiązania służące do rozpoczęcia korespondencji  elektronicznej oraz połączeń telefonicznych

Spółka przetwarza dane Użytkowników, którzy nawiązują kontakt ze Spółką  poprzez udostępnione na Stronie internetowej rozwiązania służące do  rozpoczęcia korespondencji elektronicznej oraz połączeń telefonicznych.

W przypadku kierowania do Spółki wiadomości za pośrednictwem poczty  elektronicznej oraz w przypadku inicjowanych przez Użytkownika połączeń  telefonicznych, Open Finance przetwarza dane identyfikacyjne i  kontaktowe Użytkownika (w przypadku połączeń telefonicznych również  głos) oraz inne informacje zawarte w takiej korespondencji bądź  przekazane w trakcie połączenia.

Dane takie są przetwarzane:

 • w celu komunikacji i udzielenia Użytkownikowi informacji, których  dotyczy korespondencja lub połączenie telefoniczne – na podstawie  prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  polegającego na prowadzeniu komunikacji w związku z prowadzoną  działalnością gospodarczą;
 • w celu archiwizacyjnym – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu  Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na potrzebie  udokumentowania relacji Użytkownika ze Spółką.

 

 • Użytkownicy zainteresowani zatrudnieniem w Open Finance

W przypadku korzystania z funkcjonalności Strony internetowej związanych  z rekrutacją, zakres danych przetwarzanych o Użytkowniku  zainteresowanym zatrudnieniem w Spółce dostosowywany jest odpowiednio do  celu przetwarzania, przy czym na etapie rekrutacji Użytkownik jest w  szczegółowy sposób informowany o zasadach przetwarzania i  przysługujących Mu prawach.

 

W zależności od tego czy dana osoba ubiega się o zatrudnienie na  podstawie umowy o pracę (I), czy też jest zainteresowana współpracą ze  Spółką na podstawie umowy cywilnoprawnej jej dane są przetwarzane:

 

(I) Kandydaci na pracowników

 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w treści ogłoszenia:
 • o w zakresie danych wskazanych w art. 22 (1) § 1 Kodeksu Pracy (Dz.U.  1974 nr 24 poz. 141 ze zm.) oraz mających zastosowanie zgodnie z art. 22  (1) § 4 Kodeksu Pracy przepisów szczególnych – na podstawie art. 6 ust.  1 lit. c) RODO w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków  prawnych ciążących na Administratorze;
 • o w zakresie innych danych, których podania nie wymagają ww. przepisy  prawa, a które zostały przekazane w CV lub pozostałych dokumentach  aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli  dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów  aplikacyjnych;
 • o w zakresie danych zebranych podczas rozmów kwalifikacyjnych – na  podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f)  RODO), polegającego na dokonaniu oceny kwalifikacji i predyspozycji  kandydata do pracy na stanowisku, na które aplikuje;
 • w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji – na podstawie art. 6  ust. 1 lit. a) RODO, czyli odrębnie wyrażonej, dobrowolnej zgody;
 • w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze, w  szczególności wynikających z przepisów RODO - na podstawie art. 6 ust. 1  lit c) RODO;
 • w celu archiwizacyjnym – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu  Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na potrzebie  udokumentowania relacji kandydata ze Spółką.

(II) Kandydaci na współpracowników

 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w treści ogłoszenia:
 • o w zakresie innych danych przekazane w CV lub pozostałych dokumentach  aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli  dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów  aplikacyjnych;
 • o w zakresie danych zebranych podczas rozmów kwalifikacyjnych – na  podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f)  RODO), polegającego na dokonaniu oceny kwalifikacji i predyspozycji  kandydata do pracy na stanowisku, na które aplikuje;
 • w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji – na podstawie art. 6  ust. 1 lit. a) RODO, czyli odrębnie wyrażonej, dobrowolnej zgody;
 • w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze, w  szczególności wynikających z przepisów RODO - na podstawie art. 6 ust. 1  lit c) RODO;
 • w celu archiwizacyjnym – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu  Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na potrzebie  udokumentowania relacji kandydata ze Spółką.

 

 • Użytkownicy korzystający z profili Spółki w mediach społecznościowych oraz odesłań umieszczonych na Stronie

Korzystając z profili Spółki w mediach społecznościowych (np. Facebook,  LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube) Użytkownicy przekazują w  szczególności dane identyfikacyjne i informacje dotyczące swojej  aktywności w ich ramach. Spółka w ramach prowadzenia profili na  portalach społecznościowych może realizować, niektóre z celów  przetwarzania danych uwzględnione w niniejszym dokumencie takie jak cele  analityczne i statystyczne, marketingowe, rozwoju współpracy,  rekrutacyjne. O ile realizacja wyżej wskazanych celów ma miejsce,  informacje przetwarzane są co do zasady w sposób analogiczny do  opisanego w niniejszym dokumencie, przy czym zarówno w przypadku  korzystania z profili Spółki w mediach społecznościowych jak i stron, na  które Użytkownik trafi za pośrednictwem Strony internetowej poprzez  linki na niej umieszczone, Użytkownik musi mieć na uwadze zasady  odnoszące się do prywatności, przetwarzania danych osobowych oraz  przetwarzania informacji zawartych w plikach cookies przyjęte i odrębnie  uregulowane przez wyżej wymienione strony i portale.

 

COOKIES

Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym  Użytkownika korzystającego ze Strony internetowej. Dzięki cookies  administratorowi mogą być dostarczane informacje statystyczne o  aktywności Użytkowników na Stronie internetowej oraz możliwe jest  prowadzenie analityki sposobu jej wykorzystania przez Użytkowników.  Statystyki i analizy stworzone dzięki informacjom z cookies pomagają  zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy Strony internetowej z niej  korzystają, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości wpływając  na polepszenie jakości interakcji Użytkownika ze Stroną internetową, w  szczególności poprzez możliwość dostosowania jej zawartości do  preferencji Użytkownika oraz optymalizację sposobu korzystania.

Przetwarzanie plików cookies wiąże się z ze stosowaniem zarówno tzw.  sesyjnych plików cookies, które są przechowywane w urządzeniu końcowym  do czasu zakończenia sesji, czyli m.in. opuszczenia strony internetowej  lub zamknięcia przeglądarki internetowej, jak też tzw. stałych plików  cookies, które nie są usuwane automatycznie, zapisują się na urządzeniu  końcowymi i są na nim przechowywane przez czas określony w parametrach  plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

Pliki cookies wykorzystywane na potrzeby Open Finance obejmują  analityczne pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie  korzystania ze Strony internetowej, w tym prowadzenie analiz i statystyk  dot. aktywności Użytkowników w celu doskonalenia funkcjonalności i  ulepszania treści stosowanych w ramach Strony internetowej.

Mechanizm obsługi plików cookies stosowany jest analogicznie zarówno w  ramach urządzeń stacjonarnych, jak i w przypadku urządzeń mobilnych.

(!) Użytkownicy Strony internetowej mogą w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies  za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, służących do tego  celu programów lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego  wykorzystywanego przez Użytkownika. Sposób zmiany ustawień dotyczących  plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki  internetowej, z której korzysta Użytkownik.

Poniżej wskazano odnośniki prowadzące do ustawień cookies z poziomu, niektórych z najbardziej powszechnych przeglądarek:

 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Mozilla FireFox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 • Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences
 • Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Dokonując zmian służących ograniczeniu stosowania plików cookies należy  mieć na uwadze, iż może to wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne  na Stronie internetowej.

(!) Co ważne - niedokonanie przez Użytkownika zmian w zakresie  zarządzania ustawieniami plików cookies powoduje, iż pliki cookies są  automatycznie zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach plików cookies  oznacza akceptację przetwarzania informacji z plików cookies w sposób  opisany w niniejszym dokumencie.

GOOGLE ANALYTICS

W celu dokonywania działań polegających na prowadzeniu pomiarów, analiz,  statystyk i raportów dot. aktywności Użytkowników w celu doskonalenia  funkcjonalności i ulepszania treści stosowanych w ramach Strony  internetowej Spółka korzysta z Google Analytics. Google podobnie jak  Spółka nie wykorzystuje celowo zebranych danych do identyfikacji  Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia  identyfikacji osoby fizycznej.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych w związku z korzystaniem z Google Analytics można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners , natomiast pełna polityka prywatności Google Inc. dostępna jest pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl .

(!) W przypadku, gdy Użytkownik nie chce, aby jego dane były zbierane w ramach Google Analytics  możliwe jest także skorzystanie z dodatku do przeglądarki  blokującego Google Analytics. W tym celu można pobrać i zainstalować  darmową wtyczkę dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ .

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Open Finance przetwarza Dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas  niezbędny do realizacji celu przetwarzania. Spółka podejmuje czynności  niezbędne do zgodnej z RODO realizacji zasadnych żądań podmiotów danych  odnoszących do przechowywania danych osób, których te dane dotyczą.  Okres przetwarzania jest również związany z podstawą, na której odbywa  się przetwarzanie:

 

ZGODA

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

Osoba, której dane są przetwarzane na podstawie zgody może skorzystać z  przysługującego jej prawa do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody pozostaje  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

ZMIERZANIE DO ZAWARCIA UMOWY LUB JEJ REALIZACJA

Przetwarzanie danych w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia  umowy będzie wykonywane do czasu zakończenia negocjacji lub czynności  zmierzających do zawarcia umowy. Jeśli umowa zostanie zawarta a  przetwarzanie danych będzie niezbędne do wykonania umowy dane będą  przetwarzane przez czas potrzebny do jej wykonania.

 

KONIECZNOŚĆ WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW PRAWNYCH

Przetwarzanie danych dotyczące realizacji obowiązków prawnych będzie  wykonywane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na  Spółkę określone obowiązki, do czasu ich wykonania.

 

PRAWNIE UZASADNIONY INTERES ADMINISTRATORA

Działania na danych wykonywane w oparciu o prawnie uzasadniony interes  Spółki będą realizowane do czasu zgłoszenia sprzeciwu – z przyczyn  związanych ze szczególną sytuacją wnoszącego - wobec przetwarzania  danych dotyczących wnoszącego, chyba że Spółka wykaże istnienie ważnych  prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec  interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,  osoba której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw  wobec przetwarzania dotyczących jej Danych osobowych na potrzeby takiego  marketingu.

 

UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Spółki  realizacji przysługujących jej praw w zakresie odnoszącym się do  przetwarzania Danych osobowych. Możliwość skorzystania z poszczególnych  uprawnień może być zależna do podstawy, na której odbywa się  przetwarzanie. O ile odmowa realizacji żądania nie znajduje swojego  oparcia w przepisach prawa, w szczególności RODO, Spółka realizuje  następujące prawa osoby, której dane dotyczą:

 • dostępu do dotyczących jej danych przetwarzanych przez Spółkę, w tym do  informacji m.in. o celach przetwarzania, o odbiorcach lub kategoriach  odbiorców, którym Dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione oraz  otrzymania kopii danych;
 • sprostowania nieprawidłowych Danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych;
 • usunięcia swoich Danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania dotyczących jej Danych osobowych;
 • przenoszenia Danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora w  ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do  odczytu maszynowego Danych osobowych dostarczonych Administratorowi – na  potrzeby własne lub innego administratora danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • wycofania swojej zgody w dowolnym czasie;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ODBIORCY DANYCH I PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA OBSZAR EOG

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane innym podmiotom (tzw.  odbiorcom danych) tj. osobom, które z upoważnienia administratora lub  podmiotu przetwarzającego mogą przetwarzać dane osobowe np.  pracownikom/współpracownikom, a także podmiotom przetwarzającym,  dostawcom usług np. pocztowych, marketingowych, IT, analitycznych oraz  partnerom.

Open Finance zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji  dotyczących osób, których dane przetwarza na żądanie właściwych organów  bądź innych uprawnionych do takiego dostępu podmiotów trzecich, które  zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji zgodnie z przepisami  obowiązującego prawa, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej.  Dotyczy to również sytuacji, w których ujawnienia danych jest niezbędne  dla zapewnienia bezpieczeństwa Spółki lub ochrony praw innych  Użytkowników.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA OBSZAR EOG

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym  (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo Unii Europejskiej. Co  do zasady Open Finance nie przekazuje danych poza terytorium EOG  niemniej jednak w odniesieniu do wyjątkowych przypadków Spółka obliguje  się do stosowania następujących zasad przekazania Danych osobowych poza  EOG:

 • przekazanie dokonywane jest jedynie wtedy, gdy jest to konieczne;
 • przekazanie dokonywane jest jedynie z zapewnieniem odpowiedniego stopnia  ochrony, przede wszystkim poprzez:                 

- współpracę z  podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do  których została wydana   stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

- stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

- stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

- w razie przekazywania danych do USA – współpracę z  podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy  Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

 

BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH

Informacje przekazywane przez Użytkowników przetwarzane i przechowywane  są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z  wymogami stawianymi przez polskie i europejskie prawo. Spółka  zabezpiecza dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem,  wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są przez Spółkę przy  zachowaniu wysokich standardów ochrony.

 

KONTAKT W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH

W sprawach dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych można  kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Open Finance S.A. poprzez  wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres daneosobowe@open.pl  lub pisma na adres siedziby Spółki z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 RODO, Administrator bez zbędnej zwłoki - a w  każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - udziela osobie,  której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku ze  złożonym żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o  kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub  liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator  informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z  podaniem przyczyn opóźnienia.

ZMIANY DOKUMENTU

Zmiany dotyczące zasad przetwarzania informacji opisane w niniejszym dokumencie będą aktualizowane w jego ramach.