Dywidenda

2019 rok – Spółka Open Finance S.A. nie wypłacała dywidendy.

2018 rok – Spółka Open Finance S.A. nie wypłacała dywidendy.

2017 rok – Spółka Open Finance S.A. nie wypłacała dywidendy.

2016 rok – Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że podjął decyzję  o przedłożeniu Radzie Nadzorczej Emitenta rekomendacji, co do  niewypłacania dywidendy z zysku netto, który został wykazany w  sprawozdaniu finansowym Spółki za 2015 rok. Zarząd  Emitenta umotywował swoją rekomendację wskazując, iż wypłaty dywidendy  są realizowanie stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości  finansowych Emitenta. Zarząd Emitenta, rekomendując nie dokonywanie  wypłaty dywidendy, kieruje się koniecznością zapewnienia w najbliższej  przyszłości odpowiedniego poziomu środków pieniężnych niezbędnego do  dalszego rozwoju Emitenta. Jednocześnie Emitent informuje, że  rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacania dywidendy została  rozpatrzona i zaopiniowana pozytywnie przez Radę Nadzorczą Emitenta.

2015 rok – Spółka Open Finance S.A. nie wypłacała dywidendy.

2014 rok –  Spółka Open Finance S.A. nie wypłacała dywidendy.

2013 rok – Spółka Open Finance S.A. nie wypłacała dywidendy.

2012 rok – Spółka Open Finance S.A. wypłaciła dywidendę w dniu 19 października  2012 r. w kwocie 14 539 267, 00 zł, co daje 0,27 zł na akcję.

2011 rok – Spółka Open Finance S.A. nie wypłacała dywidendy za rok poprzedni.