Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Wykaz istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi sporządzony zgodnie z  Art. 90i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i  warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego  systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.