Prospekt i aneksy

Przed  uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie  internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych  ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony  internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej  zamieszczone.

Materiały i  informacje zamieszczone na stronie internetowej, na którą Państwo  wchodzą [„Materiały i informacje”] nie podlegają, nie mogą być  przekazywane dla celów i nie są przeznaczone do rozpowszechniania,  ogłaszania, publikacji i dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w  całości bądź w części, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jedynymi  adresatami Materiałów i informacji zamieszczonych na tej stronie  internetowej są tylko i wyłącznie inwestorzy zamieszkali bądź mający  siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejsze Materiały i  informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych poza  granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy inwestor zamieszkały bądź  mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien  zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw,  które mogą się do niego stosować.

Materiały i  informacje dotyczą lub są związane z ofertą publiczną 20 000 000 akcji  serii E spółki Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”,  „Akcje Oferowane”) z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych  akcjonariuszy („Oferta”, Oferta Publiczna”).

W dniu 18  listopada 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt  emisyjny sporządzony w związku Ofertą oraz zamiarem ubiegania się o  dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 54 356 663  jednostkowych praw poboru Akcji Oferowanych, nie więcej niż 20 000 000  praw do Akcji Oferowanych, nie więcej niż 20 000 000 Akcji Oferowanych  („Prospekt”). Ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego  zatwierdzenia.

Zwraca się  uwagę, że pełne informacje na temat Emitenta i Oferty można uzyskać  wyłącznie na podstawie Prospektu oraz ewentualnych aneksów do Prospektu i  komunikatów aktualizujących, które zostały udostępnione do publicznej  wiadomości w formie elektronicznej na Stronie Internetowej Emitenta ( www.open.pl ) oraz na Stronie Internetowej Oferującego – Noble Securities S.A. ( www.noblesecurities.pl ).

Poza granicami  Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako  propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim  objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w  jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe  objęte Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej  Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby  zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia  jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych.

Wszelkie terminy niezdefiniowane odrębnie w niniejszym komunikacie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Zwracamy uwagę  na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie  lub aktualizacji, w szczególności informacjami publikowanymi w trybie  przewidzianym przepisami Ustawy o Ofercie oraz Rozporządzenia MAR.