×

  Reklamacje

  W Open Finance nie zostawiamy Klientów samych sobie. Sprawna i rzetelna obsługa jest dla nas niezwykle istotna.

  Każde zgłoszenie jest rozpatrywane indywidualnie przez zespół doświadczonych specjalistów. Odpowiedzą oni na wszystkie Państwa pytania i rozwieją wątpliwości dotyczące naszej działalności.

  Aby ułatwić Państwu zgłaszanie skarg i reklamacji, jak też wniosków bądź sugestii, umożliwiamy różne formy kontaktu:
  1) w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanych na adres reklamacje@open.pl,
  2) w formie telefonicznej poprzez kontakt z infolinią Open Finance tel. 22 489 37 03,
  3) w formie pisemnej w postaci reklamacji wysłanej na adres korespondencyjny Open Finance:
  Departament Zarządzania Jakością Obsługi Klientów Open Finance SA
  ul. Przyokopowa 33  
  01-208 Warszawa
  4) w formie pisemnej w postaci reklamacji opatrzonej podpisem Klienta i przekazanej w placówce Open Finance przez osobę upoważnioną przez Klienta,
  5) w formie ustnej w postaci reklamacji złożonej osobiście do protokołu w placówce Open Finance.

  Open Finance niezwłocznie rozpatruje złożoną Reklamację, ale nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.

  Wydłużenie terminu może nastąpić tylko w sytuacji, gdyby mimo dołożenia należytej staranności i podjęcia wszelkich niezbędnych działań sprawa nie została wyjaśniona, a udzielenie odpowiedzi nie rozwiązałoby istoty Reklamacji Klienta i skutkowałoby koniecznością wznowienia procesu reklamacyjnego. Klient jest informowany przed upływem 30 dniowego terminu o przyczynie wydłużenia terminu rozpatrzenia Reklamacji i przewidywanego terminu odpowiedzi, który nie może być w każdym przypadku dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji oraz o okolicznościach, które maja zostać ustalone w wydłużonym terminie.

  Odpowiedzi na Reklamacje są udzielane w formie pisemnej lub w innej formie uzgodnionej z Klientem. Na wniosek Klienta odpowiedź może zostać wysłana w formie elektronicznej.

  Pouczenie:

  W przypadku braku uzyskania kompromisu, Klient ma prawo do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu w postaci:
  1) pisemnego odwołania się od decyzji Open Finance,
  2) zwrócenia się o pomoc do organizacji konsumenckich (Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumenta),
  3) wniesienia skargi do  Rzecznika Finansowego,
  4) złożenia wniosku o rozstrzygniecie sporu bezpośrednio do Sądu Polubownego działający przy Komisji Nadzoru Finansowego,
  5) wystąpienia z powództwem przeciwko Open Finance i/lub Towarzystwu Ubezpieczeń do sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Open Finance lub Towarzystwa Ubezpieczeń lub sądu miejsca wykonania umowy.