Wielkość oferty: Oferta obejmuje 4 203 973 akcji nowej emisji serii E (Akcje)

Tryb oferty Oferta jest przeprowadzana w trybie publicznego proponowania nabycia Akcji z wyłączeniem prawa poboru.

Adresaci oferty: Oferta jest kierowana do podmiotów, które w dniu 26 kwietnia 2017 r. posiadały co najmniej 1 prawo do akcji serii E oznaczone kodem ISIN PLOPNFN00069 (dalej „PDA 2016”).Każdy podmiot uprawniony zamierzający wziąć udział w ofercie Akcji jest zobowiązany uzyskać od podmiotu prowadzącego jego rachunek maklerski potwierdzenie stanu posiadania PDA 2016 na dzień 26 kwietnia 2017 roku.

Cena emisyjna Akcji: 1,16 zł

Miejsce składania zapisów: Inwestorzy mogą składać zapisy na Akcjew placówkach Noble Securities S.A., których lista znajduje się poniżej na tej stronie internetowej.

Dodatkowo zapisy mogą być składane korespondencyjnie poprzez wysłanie ich wraz z oryginałem dokumentu potwierdzającego stan posiadania PDA 2016 na dzień 26 kwietnia 2017 roku na adres: Noble Securities S.A.,
Departament Emisji Instrumentów Finansowych,
30-081 Kraków ul. Królewska 57
z dopiskiem: zapis na akcje Open Finance S.A.
Zapisy składane są na stosownych formularzach udostępnionych Emitenta.

Przydział Akcji: 1 czerwca 2017 r.

Zasady przydziału: Inwestorom, którzy złożą Zapis Podstawowy (zgodnie z definicją zawartą w Memorandum) zostanie przydzielona liczba Akcji wynikająca ze złożonego przez nich zapisu, pod warunkiem, że został on wypełniony prawidłowo i prawdziwymi danymi, opłacony i złożony na liczbę Akcji nie większą niż liczba PDA 2016 posiadanych na dzień 26 kwietnia 2017 r. W tej części nie przewiduje się redukcji zapisów.
Akcje nieobjęte Zapisami Podstawowymi zostaną zaoferowane przez Zarząd Akcjonariuszom Powiązanym w ramach Zapisów Uzupełniających (zgodnie z definicją zawartą w Memorandum). Jeśli Zapisy Uzupełniające opiewać będą na większą liczbę Akcji niż pozostająca do objęcia, przydział dokonany zostanie zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji zapisów.

Spodziewany harmonogram czynności związanych z ofertą akcji przedstawia się następująco:

19 maja 2017 r. Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów Podstawowych i wpłat na Akcje w ramach Zapisów Podstawowych.

26 maja 2017 r. Zakończenie przyjmowania Zapisów Podstawowych i wpłat na Akcje w ramach Zapisów Podstawowych.

do 31 maja 2017 r. Termin na złożenie Inwestorom Zaproszenia Zarządu.

31 maja 2017 r. Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów Uzupełniających i wpłat na Akcje w ramach Zapisów Uzupełniających.

31 maja 2017 r. Zakończenie przyjmowania Zapisów Uzupełniających i wpłat na Akcje w ramach Zapisów Uzupełniających.

1 czerwca 2017 r. Przydział Akcji.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Open Finance S.A. i ofercie Akcji jest Memorandum Informacyjne, które zostało opublikowane w dniu 18 maja 2017 r. wraz z ewentualnymi aneksami, komunikatami aktualizującymi oraz informacjami publikowanymi w trybie przewidzianym przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Memorandum Informacyjne Open Finance S.A

Załączniki do Memorandum Informacyjnego Open Finance S.A.:

Załącznik nr 5.1 do memorandum Open Finance Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta

Załącznik nr 5.2 do memorandum Open Finance Statut Open Finance

Załącznik nr 5.3 do memorandum Open Finance KRS Open Finance

Załącznik nr 5.4 do memorandum Open Finance Formularz zapisu podstawowego – osoby fizyczne

Ankieta GIIF dla osób fizycznych

Załącznik nr 5.5 do memorandum Open Finance Formularz zapisu podstawowego – podmioty

Ankieta GIIF dla spółek cywilnych

Ankieta GIIF dla podmiotów innych niż spółki cywilne

Załącznik nr 5.6 do memorandum Open Finance Formularz zapisu podstawowego – asset management

Załącznik nr 5.7 do memorandum Open Finance Uchwala Emisyjna

 

Lista placówek przyjmujących zapisy na akcje serii E Open Finance S.A.

Prezentacja dla Podmiotów Uprawnionych