Loading...

Spółka Open Finance

Relacje inwestorskie

Prospekt i aneksy

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone.

Materiały i informacje zamieszczone na stronie internetowej, na którą Państwo wchodzą [„Materiały i informacje”] nie podlegają, nie mogą być przekazywane dla celów i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jedynymi adresatami Materiałów i informacji zamieszczonych na tej stronie internetowej są tylko i wyłącznie inwestorzy zamieszkali bądź mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejsze Materiały i informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się do niego stosować.

 

Materiały i informacje dotyczą lub są związane z ofertą publiczną 20 000 000 akcji serii E spółki Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Akcje Oferowane”) z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy („Oferta”, Oferta Publiczna”).

 

W dniu 18 listopada 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony w związku Ofertą oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 54 356 663 jednostkowych praw poboru Akcji Oferowanych, nie więcej niż 20 000 000 praw do Akcji Oferowanych, nie więcej niż 20 000 000 Akcji Oferowanych („Prospekt”). Ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia.

 

Zwraca się uwagę, że pełne informacje na temat Emitenta i Oferty można uzyskać wyłącznie na podstawie Prospektu oraz ewentualnych aneksów do Prospektu i komunikatów aktualizujących, które zostały udostępnione do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na Stronie Internetowej Emitenta (www.open.pl) oraz na Stronie Internetowej Oferującego – Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl).

 

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych.

 

Wszelkie terminy niezdefiniowane odrębnie w niniejszym komunikacie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji, w szczególności informacjami publikowanymi w trybie przewidzianym przepisami Ustawy o Ofercie oraz Rozporządzenia MAR.

 

Przejdź dalej

Publiczna oferta akcji Open Finance S.A. z prawem poboru

 

Zarząd Open Finance S.A. zaprasza do wzięcia udziału w ofercie akcji w wykonaniu prawa poboru.

 

Podstawowe informacje dotyczące oferowanych akcji i przebiegu oferty prezentujemy poniżej:

Wielkość oferty

Oferta obejmuje 20 000 000 akcji nowej emisji (Akcje)

Dzień prawa poboru

30 listopada 2016 r.

 

Dniem prawa poboru, tj. dniem według którego ustala się akcjonariuszy Open Finance S.A., którym przysługuje prawo poboru, jest 30 listopada 2016 r. Za każdą akcję Open Finance S.A. zapisaną na rachunku maklerskim Inwestora na koniec tego dnia, będzie przysługiwać jedno jednostkowe prawo poboru (JPP). JPP zostaną zapisane na rachunkach maklerskich inwestorów w dniu 1 grudnia 2016 r.

Stosunek prawa poboru

0,36794017

 

Jedno JPP będzie uprawniać do nabycia 0,36794017 Akcji, przy czym zapisy nie mogą być składane na ułamkowe części Akcji.

Wobec tego Inwestor może złożyć zapis i nabyć 1 Akcję, jeżeli posiada co najmniej 3 JPP.

Cena emisyjna Akcji

1,16 zł

Kody ISIN akcji, z których wykonywane jest prawo poboru

PLOPNFN00010

Liczba akcji istniejących przed ofertą

54 356 663

 

Kapitał zakładowy Open Finance S.A. dzieli się na 54 356 663 akcji o wartości nominalnej 0,01 zł każda.

Termin notowania JPP

5 – 7 grudnia 2016 r.

 

Zarząd Open Finance S.A. zamierza wystąpić do GPW o wyznaczenie terminu notowania JPP w dniach od 5 - do 7 grudnia 2016 r.

Sprzedając JPP akcjonariusz zachowuje prawo do złożenia zapisu dodatkowego.  

Termin wykonania praw poboru (składania zapisów)

5 – 12 grudnia 2016 r.

 

Miejsce składania zapisów

Inwestorzy mogą składać zapisy w domach maklerskich lub bankach, w których na rachunkach maklerskich były zapisane:

- JPP (w przypadku zapisów podstawowych) lub

- istniejące akcje Open Finance S.A. na koniec dnia 30 listopada 2016 r. (w przypadku zapisów dodatkowych).

 

Zapisy składane są na stosownych formularzach udostępnionych przez podmioty przyjmujące zapisy na Akcje.

Zapisy mogą być składane za pośrednictwem Internetu, telefonu, faksu i za pomocą innych środków technicznych, tylko jeżeli taką możliwość dopuszczają regulaminy domów maklerskich i banków przyjmujących zapisy.

Zapisy podstawowe

Zapisy podstawowe mogą składać wyłącznie osoby, które w momencie składania zapisu mają zapisane JPP na swoim rachunku maklerskim.

Zapis podstawowy może być złożony na dowolną liczbę Akcji, ale nie większą niż zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej wartość z iloczynu posiadanych przez niego JPP i współczynnika 0,36794017.

Zapisy dodatkowe

Zapisy dodatkowe mogą składać osoby, które na koniec dnia prawa poboru, tj. 30 listopada 2016 r. były akcjonariuszami Open Finance S.A., tj. na swoim rachunku maklerskim posiadały co najmniej 1 akcję Open Finance S.A.

Nie ma znaczenia, czy osoby te zdecydowały się sprzedać posiadane akcje Open Finance S.A., przysługujące im JPP, czy też złożyć zapis w ramach wykonania prawa poboru.

Zapisy dodatkowe nie mogą opiewać na liczbę Akcji większą niż 20 000 000.

Przydział Akcji

22 grudnia 2016 r.

Zasady przydziału

W pierwszej kolejności przydzielane będą Akcje objęte zapisami podstawowymi, tj. w ramach wykonania prawa poboru. W tej części nie przewiduje się redukcji zapisów.

 

Akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru zostaną przeznaczone na realizację zapisów dodatkowych. Jeśli zapisy dodatkowe opiewać będą na większą liczbę Akcji niż pozostająca do objęcia, przydział dokonany zostanie zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji zapisów.

 

Spodziewany harmonogram czynności związanych z ofertą akcji przedstawia się następująco:

23 listopada 2016 r.

Publikacja prospektu emisyjnego

24 listopada 2016 r.

Publikacja ceny emisyjnej Akcji

28 listopada 2016 r.

Ostatni dzień, w którym zakup akcji Open Finance S.A. na GPW umożliwia otrzymanie JPP

29 listopada 2016 r.

Pierwszy dzień, w którym można zbyć akcje Open Finance S.A. na GPW, tak aby zachować przysługujące JPP

30 listopada 2016 r.

Dzień prawa poboru

1 grudnia 2016 r.

Zapisanie JPP na rachunkach maklerskich akcjonariuszy

5 grudnia 2016 r.

Planowany termin rozpoczęcia notowania JPP

5 grudnia 2016 r.

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych

7 grudnia 2016 r.

Planowany termin zakończenia notowania JPP

12 grudnia 2016 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych

20-21 grudnia 2016 r.

Termin na złożenie zapisu na Akcje nieobjęte w wykonaniu zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych

22 grudnia 2016 r.

Przydział Akcji

 

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Open Finance S.A. i ofercie Akcji jest prospekt emisyjny, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 listopada 2016 r. wraz z ewentualnymi aneksami, komunikatami aktualizującymi oraz informacjami publikowanymi w trybie przewidzianym przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Prospekt emisyjny

Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego

Informacja o Cenie Emisyjnej

Formularz zapisu na akcje zwykłe na okaziciela serii E

Openfinance

Skontaktuj się z doradcą
Open Finance!

Wypełnij poprawnie formularz:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie.
Tak Nie
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie
Tak Nie
Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Open Finance SA z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych do Home Broker SA z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 oraz Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 na zasadach określonych w regulaminie.
Tak Nie
zaznacz wszystkie zgody

Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908, której kapitał zakładowy wynosi 543 566,63 zł tel. 22 427 47 00, fax 22 276 20 75, e-mail: kontakt@open.pl.
Open Finance SA stosuje rekomendację dobrych praktyk dla doradców kredytowych przyjętą przez Związek Firm Doradztwa Finansowego oraz Związek Banków Polskich.
Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone z konsultantami infolinii Open Finance, w trosce o jakość usług, są rejestrowane. Koszt połączenia zgodny ze stawką operatora.
Usługa dostępna w oddziale.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki Cookies
Openfinance

Prosimy o pozostawienie
opinii o stronie

POZOSTAŁO 1200 ZNAKÓW

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie.
Tak Nie
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie
Tak Nie
Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Open Finance SA z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych do Home Broker SA z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 oraz Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 na zasadach określonych w regulaminie.
Tak Nie
zaznacz wszystkie zgody

Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908, której kapitał zakładowy wynosi 543 566,63 zł tel. 22 427 47 00, fax 22 276 20 75, e-mail: kontakt@open.pl.