×

  Prospekt i aneksy

  Zarząd Open Finance S.A. zaprasza do wzięcia udziału w ofercie akcji w wykonaniu prawa poboru. Podstawowe informacje dotyczące oferowanych akcji i przebiegu oferty prezentujemy poniżej:

  Wielkość oferty: Oferta obejmuje 20 000 000 akcji nowej emisji (Akcje)

  Dzień prawa poboru: 30 listopada 2016 r.

  Dniem prawa poboru, tj. dniem według którego ustala się akcjonariuszy Open Finance S.A., którym przysługuje prawo poboru, jest 30 listopada 2016 r. Za każdą akcję Open Finance S.A. zapisaną na rachunku maklerskim Inwestora na koniec tego dnia, będzie przysługiwać jedno jednostkowe prawo poboru (JPP). JPP zostaną zapisane na rachunkach maklerskich inwestorów w dniu 1 grudnia 2016 r.

  Stosunek prawa poboru: 0,36794017

  Jedno JPP będzie uprawniać do nabycia 0,36794017 Akcji, przy czym zapisy nie mogą być składane na ułamkowe części Akcji.

  Wobec tego Inwestor może złożyć zapis i nabyć 1 Akcję, jeżeli posiada co najmniej 3 JPP.

  Cena emisyjna Akcji: 1,16 zł

  Kody ISIN akcji, z których wykonywane jest prawo poboru: PLOPNFN00010

  Liczba akcji istniejących przed ofertą: 54 356 663

  Kapitał zakładowy Open Finance S.A. dzieli się na 54 356 663 akcji o wartości nominalnej 0,01 zł każda.

  Termin notowania JPP: 5 – 7 grudnia 2016 r.

  Zarząd Open Finance S.A. zamierza wystąpić do GPW o wyznaczenie terminu notowania JPP w dniach od 5 - do 7 grudnia 2016 r.

  Sprzedając JPP akcjonariusz zachowuje prawo do złożenia zapisu dodatkowego.

  Termin wykonania praw poboru (składania zapisów): 5 – 12 grudnia 2016 r.

  Miejsce składania zapisów: Inwestorzy mogą składać zapisy w domach maklerskich lub bankach, w których na rachunkach maklerskich były zapisane:

  • JPP (w przypadku zapisów podstawowych) lub
  • istniejące akcje Open Finance S.A. na koniec dnia 30 listopada 2016 r. (w przypadku zapisów dodatkowych).

  Zapisy składane są na stosownych formularzach udostępnionych przez podmioty przyjmujące zapisy na Akcje.

  Zapisy mogą być składane za pośrednictwem Internetu, telefonu, faksu i za pomocą innych środków technicznych, tylko jeżeli taką możliwość dopuszczają regulaminy domów maklerskich i banków przyjmujących zapisy.

  Zapisy podstawowe: Zapisy podstawowe mogą składać wyłącznie osoby, które w momencie składania zapisu mają zapisane JPP na swoim rachunku maklerskim.

  Zapis podstawowy może być złożony na dowolną liczbę Akcji, ale nie większą niż zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej wartość z iloczynu posiadanych przez niego JPP i współczynnika 0,36794017.

  Zapisy dodatkowe: Zapisy dodatkowe mogą składać osoby, które na koniec dnia prawa poboru, tj. 30 listopada 2016 r. były akcjonariuszami Open Finance S.A., tj. na swoim rachunku maklerskim posiadały co najmniej 1 akcję Open Finance S.A.

  Nie ma znaczenia, czy osoby te zdecydowały się sprzedać posiadane akcje Open Finance S.A., przysługujące im JPP, czy też złożyć zapis w ramach wykonania prawa poboru.

  Zapisy dodatkowe nie mogą opiewać na liczbę Akcji większą niż 20 000 000.

  Przydział Akcji: 22 grudnia 2016 r.

  Zasady przydziału: W pierwszej kolejności przydzielane będą Akcje objęte zapisami podstawowymi, tj. w ramach wykonania prawa poboru. W tej części nie przewiduje się redukcji zapisów.

  Akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru zostaną przeznaczone na realizację zapisów dodatkowych. Jeśli zapisy dodatkowe opiewać będą na większą liczbę Akcji niż pozostająca do objęcia, przydział dokonany zostanie zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji zapisów.

  Spodziewany harmonogram czynności związanych z ofertą akcji przedstawia się następująco:

  23 listopada 2016 r. Publikacja prospektu emisyjnego

  24 listopada 2016 r. Publikacja ceny emisyjnej Akcji

  28 listopada 2016 r. Ostatni dzień, w którym zakup akcji Open Finance S.A. na GPW umożliwia otrzymanie JPP

  29 listopada 2016 r. Pierwszy dzień, w którym można zbyć akcje Open Finance S.A. na GPW, tak aby zachować przysługujące JPP

  30 listopada 2016 r. Dzień prawa poboru

  1 grudnia 2016 r. Zapisanie JPP na rachunkach maklerskich akcjonariuszy

  5 grudnia 2016 r. Planowany termin rozpoczęcia notowania JPP

  5 grudnia 2016 r. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych

  7 grudnia 2016 r. Planowany termin zakończenia notowania JPP

  12 grudnia 2016 r. Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych

  20-21 grudnia 2016 r. Termin na złożenie zapisu na Akcje nieobjęte w wykonaniu zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych

  22 grudnia 2016 r. Przydział Akcji

  Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Open Finance S.A. i ofercie Akcji jest prospekt emisyjny, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 listopada 2016 r. wraz z ewentualnymi aneksami, komunikatami aktualizującymi oraz informacjami publikowanymi w trybie przewidzianym przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

  Prospekt emisyjny

  Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego

  Informacja o Cenie Emisyjnej

  Formularz zapisu na akcje zwykłe na okaziciela serii E