Wybierz rok
 • Zobacz

  Raport bieżący nr 159/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data publikacji: 09.11.2020 r.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 09.11.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 158/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data publikacji: 05.11.2020 r.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 05.11.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 157/2020

  WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM  WALNYM ZGROMADZENIU OPEN FINANCE S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 04 LISTOPADA 2020 R.

  Data publikacji: 04.11.2020 r.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Open Finance S.A. zwołanym na dzień 04 listopada 2020 r.:

  1. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie któremu przysługiwało 5.317.601 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 79,62 % głosów na tym zgromadzeniu i 42,91% w ogólnej liczbie głosów;
  2. Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie któremu przysługiwało 1.361.281 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 20,38 % głosów na tym zgromadzeniu i 10,98% w ogólnej liczbie głosów;

  Ogólna liczba akcji wyemitowana przez Open Finance S.A. wynosi 12.392.777 , a liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 12.392.777.

  Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623)

   

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 156/2020

  TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 04 LISTOPADA 2020 R.

  Data publikacji:04.11.2020 r.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, przedstawia w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. w dniu 04 listopada 2020 r.

  Ponadto Zarząd Open Finance S.A.  informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) , 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757.)

  Treść podjętych uchwał

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 155/2020

  TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI CELEM ICH DEMATERIALIZACJI

  Data publikacji: 04.11.2020 r.

  Zarząd Open Finance S.A.  („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Spółki w formie materialnej (papierowej) do złożenia ich w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, w celu ich dematerializacji.

  Złożenie dokumentów akcji Spółki będzie się odbywało za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

  Podstawą prawną niniejszego wezwania jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875), na podstawie której wprowadza się obowiązkową dematerializację wszystkich akcji Spółki.

  Dematerializacja akcji oznacza zastąpienie materialnej formy akcji zapisem na rachunku papierów wartościowych. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przepisów, moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę, wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

  Niniejsze Wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 154/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data publikacji: 03.11.2020 .

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 03.11.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 153/2020 r.

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data publikacji:30.10.2020 r.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30.10.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżacy nr 152/2020

  NIESPEŁNIENIE WARUNKU UMOWY ZNACZĄCEJ

  Data publikacji: 30.10.2020 r.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”, „Kredytobiorca”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, informuje, że w związku z wejściem w życie porozumienia z Idea Bank S.A. oraz Development System sp. z o.o. dotyczących zmiany warunków emisji obligacji serii J i K, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 143/2020 r. z dnia 16 października 2020 r. oraz raporcie bieżącym nr 150/2020 z dnia 30 października 2020 r., nie spełnia warunku Umowy o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 18 czerwca 2020 r. zawartej z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie  („Bank”)w części dotyczącej zobowiązania Kredytobiorcy do przedstawienia w Banku w terminie do dnia 30.11.2020 r. porozumienia zawartego z obligatariuszami w sprawie zmiany warunków emisji obligacji zgodnie z założeniami Planu optymalizacji.

  Emitent informował o zawarciu Umowy o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 18 czerwca 2020 r z Bankiem w raporcie bieżącym nr 76/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r., raporcie bieżącym nr 105/2020 r. z dnia 17 sierpnia 2020 r. ,raporcie bieżącym nr 106/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r oraz raporcie bieżącym nr 130/2020 z dnia 25 września 2020 r.

  O dalszych działaniach związanych z powyższym Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 • Zobacz

  Raport bieżacy nr 151/2020

  SPEŁNIENIE WARUNKÓW ZAWIESZAJĄCYCH POROZUMIENIA Z IDEA BANK S.A. ORAZ DEVELOPMENT SYSTEM SP. Z O.O. DOTYCZĄCYCH ZMIANY WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII J I K.

  Data publikacji:30.10.2020 r.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2019 z dnia 14 marca 2019 r., raportu bieżącego nr 39/2019 r. z dnia 15 marca 2019 r., raportu bieżącego nr 41/2019 z dnia 18 marca 2019 r., raportu bieżącego nr 125/2020 z dnia 18 września 2020 r. oraz raportu bieżącego nr 143/2020 z dnia 16 października 2020 r. informuje, że w dniu wczorajszym tj. 29.10.2020 r. w późnych godzinach wieczornych Emitent otrzymał od Idea Bank S.A. oraz Development System sp. z o.o. informację o spełnieniu ostatniego warunku zawieszającego porozumienia z Idea Bank S.A. oraz Development System sp. z o.o. dotyczącego zmiany warunków emisji obligacji serii J I K, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 143/2020 z dnia 16 października 2020 r.

  Emitent informuje, że w zakresie porozumienia z Idea Bank S.A. zostały spełnione następuje warunki zawieszające:

  1) w odniesieniu do uchwały zarządu Obligatariusza m.in. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków emisji Obligacji oraz w odniesieniu do analogicznej Uchwały Rady Nadzorczej Obligatariusza :

  a) uzyskanie przez Obligatariusza oświadczenia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który jest kuratorem ustanowionym dla Obligatariusza zgodnie z art. 144 ust. 1 Prawa Bankowego, że nie będzie on zgłaszał sprzeciwu lub

  b) bezskuteczny upływ terminu przewidzianego w art. 144 ust. 3a Prawa Bankowego do zgłoszenia przez ww. kuratora sprzeciwu do właściwego sądu,

  2) złożenie przez Emitenta na rzecz Administratora Zastawu oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1575 ze zm.),

  3) złożenie przez Emitenta bezpośrednio na rzecz Obligatariusza  oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1575 ze zm.), oraz pozbawienia mocy prawnej poprzedniego oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5, które zostało złożone przez Emitenta na rzecz Administratora Zastawu przed dniem emisji Obligacji.

  Emitent informuje, że w zakresie porozumienia z Development System sp. z o.o. zostały spełnione następuje warunki zawieszające:

  1) uzyskanie przez Idea Bank S.A. oświadczenia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który jest kuratorem ustanowionym dla Idea Bank S.A. zgodnie z art. 144 ust. 1 Prawa Bankowego, że nie będzie on zgłaszał sprzeciwu lub bezskuteczny upływ terminu przewidzianego w art. 144 ust. 3a Prawa Bankowego do zgłoszenia przez ww. kuratora sprzeciwu do właściwego sądu,

  2) złożenie przez Emitenta na rzecz Administratora Zastawu oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1575 ze zm.),

  3) złożenie przez Emitenta bezpośrednio na rzecz Obligatariusza oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1575 ze zm.).

  Mając na uwadze powyższe Emitent informuje, że Porozumienia w dniu wczorajszym weszły w życie.

  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

   

 • Zobacz

  Raport bieżacy nr 150/2020

  WYNIKI SPRZEDAŻOWE PO TRZECIM KWARTALE 2020 ROKU

  Data publikacji:29.10.2020 r.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-208 Warszawa, niniejszym przekazuje informacje o wartości sprzedanych produktów finansowych przez Emitenta, po trzecim kwartale 2020 roku, które zostaną udostępnione do celów publikacji prasowej.

   

  Szczegółowe informacje zawiera tabela, będąca załącznikiem do niniejszego raportu.

   

  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Wyniki sprzedażowe

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 149/2020

  Data publikacji: 28.10.2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 28.10.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 148/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data publikacji 26.10.2020 r.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 26.10.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 147/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data publikacji: 22.10.2020

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 22.10.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 146/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data publikacji: 20.10.2020 r.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 20.10.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 145/2020

  POSTANOWIENIE SĄDU O OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI SPÓŁKI ZALEŻNEJ

  Data publikacji: 19.10.2020 r.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2020 z dnia 29 maja 2020 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 19 października 2020 r. Emitent powziął wiadomość o podjęciu w dniu 16 października 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych („Sąd”) postanowienia zgodnie z którym Sąd postanowił:

  1. ogłosić upadłość spółki Home Broker S.A. w Warszawie ( adres: ul. Młynarska 48, 01-171 Warszawa ), numer KRS 0000386307;
  2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres wskazany w obwieszczeniu;
  3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu-komisarzowi (na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa) w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
  4. określić, że funkcję sędziego-komisarza oraz funkcję zastępcy sędziego-komisarza będą pełnili sędziowie;
  5. wyznaczyć syndyka w osobie Wojciecha Makucia (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 37);
  6. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego;

  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 144/2020

  CZĘŚCIOWY BRAK WYKUPU OBLIGACJI SERII J i K

  Data publikacji 16.10.2020

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa , w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2019 z dnia 14 marca 2019 r., raportu bieżącego nr 39/2019 r. z dnia 15 marca 2019 r., raportu bieżącego nr 41/2019 z dnia 18 marca 2019 r., raportu bieżącego nr 125/2020 z dnia 18 września 2020 r. oraz raportu bieżącego nr 143/2020 z dnia 16 października 2020 r. informuje, iż Emitent nie dokonał pełnego wykupu części Obligacji serii J i K przypadających w 6 terminie płatności Odsetek od Obligacji serii J i K w ramach okresowej amortyzacji obligacji zgodnie z treścią Warunków Emisji Obligacji serii J i K, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37/2019 z dnia 14 marca 2019 r., raporcie bieżącym nr 39/2019 r. z dnia 15 marca 2019 r., raporcie bieżącym nr 41/2019 z dnia 18 marca 2019 r. oraz w raporcie bieżącym nr 125/2020 z dnia 18 września 2020 r.

  Jednocześnie Emitent informuje, iż dokonał wypłaty należnych Obligatariuszom Odsetek od Obligacji serii J i K.

  Ponadto Emitent informuje, że niepełny wykup części obligacji serii J i K jest zgodny z zawartymi w dniu dzisiejszym porozumieniami z Idea Bank S.A. oraz Development System sp. z o.o., o których Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 143/2020 z dnia 16 października 2020 r., które wejdą w życie po spełnieniu warunków zawieszających.

   

  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 143/2020

  PODJĘCIE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ EMITENTA UCHWAŁ W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZMIANĘ WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII J I K ORAZ ZAWARCIE PRZEZ EMITENTA POROZUMIENIA Z IDEA BANK S.A. ORAZ DEVELOPMENT SYSTEM SP. Z O.O. DOTYCZĄCE ZMIANY WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII J I K

  Data publikacji: 16.10.2020r.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2019 z dnia 14 marca 2019 r., raportu bieżącego nr 39/2019 r. z dnia 15  marca 2019 r. , raportu bieżącego nr 41/2019 z dnia 18 marca 2019 r. , oraz raportu bieżącego nr 125/2020 z dnia 18 września 2020 r. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 16 października 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Idea Bank S.A. oraz Development System Sp. z o.o. dotyczące zmiany Warunków Emisji Obligacji serii J i K.

  Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16 października 2020 r. zawarł z:

   

  1. Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Rondo Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 26052 („Obligatariusz ”) porozumienie w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii J polegającej na tym, że:
  1. wydłużono termin wykupu obligacji z dotychczasowego, który przypada 18 marca
   2025 r., na nowy, który będzie przypadać 31 grudnia 2027 r.;
  2. okres do wykupu obligacji wynosi 105 miesięcy i 13 dni liczone od dnia emisji;
  3. w związku ze zmianą terminu wykupu obligacji, ustalono nowe terminy płatności

  odsetek od obligacji;

  1. zmianie uległ sposób zabezpieczenia wierzytelności z obligacji  w zakresie dot. oświadczeń o poddaniu się egzekucji polegający na dodaniu zobowiązania Emitenta polegającego na obowiązku złożenia:
  1. oświadczenia na rzecz Administratora Zastawu w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 §§ 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1575 ze zm.), na mocy którego - w celu zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji – Emitent podda się egzekucji co do obowiązku zapłaty kwoty  22 299 123,70 zł lub wydania rzeczy z ograniczeniem jednak egzekucji do przedmiotu zastawu rejestrowego, tj. 21 810 000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii A, E i G spółki Open Life TU  Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000292551.
  2. oświadczenia na rzecz  Obligatariusza  w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 §§ 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1575 ze zm.), na mocy którego -- w celu zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji – Emitent podda się egzekucji do kwoty równej 197% wartości nominalnej Obligacji.;
  1. zmianie uległ harmonogram okresowej amortyzacji obligacji wraz z informacją o wartości obligacji wykupywanych w danym dniu płatności odsetek począwszy od piątego dnia płatności odsetek, wyłączając dzień wykupu;
  2. Porozumienie zawarte zostało pod poniższymi warunkami zawieszającymi:
  1. w odniesieniu do uchwały zarządu Obligatariusza  m.in. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków emisji Obligacji oraz w odniesieniu do analogicznej Uchwały Rady Nadzorczej Obligatariusza :
  1. uzyskanie przez Obligatariusza  oświadczenia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który jest kuratorem ustanowionym dla Obligatariusza  zgodnie z art. 144 ust. 1 Prawa Bankowego, że nie będzie on zgłaszał sprzeciwu lub
  2. bezskuteczny upływ terminu przewidzianego w art. 144 ust. 3a Prawa Bankowego do zgłoszenia przez ww. kuratora sprzeciwu do właściwego sądu,
  1. złożenie przez Emitenta na rzecz Administratora Zastawu oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1575 ze zm.),
  2. złożenie przez Emitenta bezpośrednio na rzecz Obligatariusza  oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1575 ze zm.), oraz pozbawienia mocy prawnej poprzedniego oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5, które zostało złożone przez Emitenta na rzecz Administratora Zastawu przed dniem emisji Obligacji.

   

  1. Development System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 95, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247364 porozumienie w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii K polegającej na tym że:
  1. wydłużono termin wykupu obligacji z dotychczasowego, który przypada 18 marca

  2025 r., na nowy, który będzie przypadać 31 grudnia 2027 r.;

  1. okres do wykupu obligacji wynosi 105 miesięcy i 13 dni liczone od dnia emisji;
  2. w związku ze zmianą terminu wykupu obligacji, ustalono nowe terminy płatności odsetek od obligacji;
  3. zmianie uległ sposób zabezpieczenia wierzytelności z obligacji  w zakresie dot. oświadczeń o poddaniu się egzekucji polegający na dodaniu zobowiązania Emitenta polegającego na obowiązku złożenia:
  1. oświadczenia na rzecz Administratora Zastawu w formie aktu notarialnego, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1575 ze zm.), na mocy którego - w celu zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji – Emitent podda się egzekucji co do zapłaty kwoty 27 840 631,50 zł, lub wydania rzeczy z ograniczeniem jednak egzekucji do przedmiotu zastawu rejestrowego, tj. 24 985 000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii D i F spółki Open Life TU  Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000292551,
  2. oświadczenia na rzecz  Obligatariusza  w formie aktu notarialnego, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1575 ze zm.), na mocy którego - w celu zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji – Emitent podda się egzekucji do kwoty równej 197% wartości nominalnej Obligacji.
  1. zmianie uległ harmonogram okresowej amortyzacji obligacji wraz z informacją o wartości obligacji wykupywanych w danym dniu płatności odsetek począwszy od piątego dnia płatności odsetek, wyłączając dzień wykupu;
  2. Porozumienie zostało zawarte pod poniższymi warunkami zawieszającymi:
  3. uzyskanie przez Idea Bank S.A. oświadczenia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który jest kuratorem ustanowionym dla Idea Bank S.A.  zgodnie z art. 144 ust. 1 Prawa Bankowego, że nie będzie on zgłaszał sprzeciwu lub bezskuteczny upływ terminu przewidzianego w art. 144 ust. 3a Prawa Bankowego do zgłoszenia przez ww. kuratora sprzeciwu do właściwego sądu,
  4. złożenie przez Emitenta na rzecz Administratora Zastawu oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1575 ze zm.),
  5. złożenie przez Emitenta bezpośrednio na rzecz Obligatariusza oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1575 ze zm.),

  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

                 

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 142/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data publikacji: 16.10.2020 r.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16.10.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport Bieżący nr 141/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data publikacji: 14.10.2020 r.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14.10.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 140/2020

  DRUGIE WEZWANIE  DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI CELEM ICH DEMATERIALIZACJI

  Data: 13 października 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A.  („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Spółki w formie materialnej (papierowej) do złożenia ich w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, w celu ich dematerializacji.

  Złożenie dokumentów akcji Spółki będzie się odbywało za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

  Podstawą prawną niniejszego wezwania jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875), na podstawie której wprowadza się obowiązkową dematerializację wszystkich akcji Spółki.

  Dematerializacja akcji oznacza zastąpienie materialnej formy akcji zapisem na rachunku papierów wartościowych. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przepisów, moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę, wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

  Niniejsze Wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 139/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 12 października 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 12 października 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 138/2020

  OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

  Data: 8 października 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000196186, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. na dzień 4 listopada 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Młynarskiej 48.

  W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje również tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem.

  Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wraz z projektami uchwał dostępny jest na stronie internetowej Emitenta: www.open.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie”.

  Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A.

  Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A.

   

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 137/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 7 października 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 7 października 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 136/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 5 października 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 5 października 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 135/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 1 października 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 1 października 2020 roku, powziął informacjęod Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 134/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 30 września 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 września 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 133/2020

  WYPŁATA ZALICZKI NA POCZET PRZYSZŁEJ DYWIDENDY PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ OPEN BROKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

  Data: 30 września 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, informuje, że w  dniu dzisiejszym tj. 30 września 2020 r. powziął informację, że Rada Nadzorcza spółki zależnej OPEN BROKERS S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie  podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Open Brokers SA zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za 2020 r.

  Łączna kwota przeznaczona na wypłatę Zaliczki Dywidendowej wyniesie 470 000,00 zł (czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych,) tj. 4,70 złotych (cztery złote 70/100) na 1 akcję (dalej Kwota Zaliczki Dywidendowej). Kwota Zaliczki Dywidendowej nie przekracza połowy zysku netto Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2020r. i obejmującym okres od 1 stycznia 2020r. do 30 czerwca 2020r. zbadanym przez biegłego rewidenta BPG Polska Audyt Sp. z o.o.

  Spółka OPEN BROKERS S.A. z siedzibą w Warszawie jest w 100% zależna od Emitenta.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 132/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 28 września 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 września 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 131/2020

  INFORMACJA O ZAMIARZE UJĘCIA W SKONSOLIDOWANYM RAPORCIE PÓŁROCZNYM ZAWIERAJĄCYM PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01 DO 30.06.2020 R. INFORMACJI O ISTOTNEJ NIEPEWNOŚCI DOTYCZĄCEJ KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI ORAZ STANOWISKO ZARZĄDU DOTYCZĄCE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI  EMITENTA

  Data: 25 września 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, informuje, że w trakcie sporządzania skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1.01 do 30.06.2020 r., stwierdzono istnienie istotnej niepewności dotyczącej kontynuacji działalności Emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres co najmniej 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego, tj. od dnia 30 czerwca 2020 roku a związanej z restrukturyzacją finansowania Spółki w związku z zapadalnością zobowiązań finansowych o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 168/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r., raporcie bieżącym  nr 37/2019  z dnia 14 marca 2019 r., raporcie bieżącym nr 39/2019 z dnia 15 marca 2019 r., raporcie bieżącym nr 41/2019 z dnia 18 marca 2019 r., raporcie bieżącym nr 56/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.,  raporcie bieżącym nr 93/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. ,raporcie bieżącym nr 7/2020 z dnia  22 stycznia 2020, raporcie bieżącym nr 44/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r., raporcie bieżącym nr 68/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r., raporcie bieżącym nr 76/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r., raporcie bieżącym nr 77/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r., raporcie bieżącym nr 105/2020 r. z dnia 17 sierpnia 2020 r. ,raporcie bieżącym nr 106/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r., raporcie bieżącym nr 125/2020 z dnia 18 września 2020 r., oraz raporcie bieżącym nr 130/2020 z dnia 25 września 2020r.

  Jednocześnie Zarząd Emitenta w dniu dzisiejszym tj. 25 września 2020 r.  podjął decyzję o przyjęciu stanowiska dotyczącego kontynuacji działalności Emitenta przez okres co najmniej 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego, tj. od dnia 30 czerwca  2020 roku.

  Zarząd nie stwierdza zagrożenia kontynuowania działalności przez Spółkę lub istotnego ograniczenia kontynuowania działalności, ponieważ podjął działania zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia i uzyskania finansowania w celu zabezpieczenia bieżącej płynności Spółki m. in takie jak istotne redukcje kosztów stałych w Spółce i Grupie, zawarcie  aneksów do umów kredytowych odraczających termin spłaty zobowiązań finansowych oraz wydłużających okres kredytowania, jak również przyjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki Planu zbycia akcji Spółki Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie o których to Emitent informował w raportach bieżących. Dodatkowo, Spółka podjęła skuteczne działania w celu uzyskania dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

  Podstawa prawna Art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 130/2020

  ZAWARCIE ANEKSÓW DO UMÓW ZNACZĄCYCH

  Data: 25 września 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent” , „Spółka”, „Kredytobiorca”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 września 2020 roku, zawarł z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1080004850, REGON: 141334039 („Bank”) Aneks do umowy kredytowej o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 31 grudnia 2018 r., („Umowa I”) , o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 168/2018 z dnia 31.12.2018 r., raporcie bieżącym nr 56/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r., raporcie bieżącym nr 93/2019 z dnia 16 lipca 2019 r., raporcie bieżącym nr 7/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. ,raporcie bieżącym nr 44/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. ,raporcie bieżącym nr 68/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r., raporcie bieżącym nr 77/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r., raporcie bieżącym nr 105/2020 r. z dnia 17 sierpnia 2020 r. oraz raporcie bieżącym nr 106/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r., oraz Aneks do Umowy o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 18 kwietnia 2019 r. („Umowa II”) o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 56/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r., raporcie bieżącym nr 93/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. ,raporcie bieżącym nr 44/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. ,raporcie bieżącym nr 68/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r., raporcie bieżącym nr 77/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r., raporcie bieżącym nr 105/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r. oraz raporcie bieżącym nr 106/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. oraz Aneks do Umowy o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 18 czerwca 2020 r. („Umowa III”) o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 76/2020 z  dnia 18 czerwca 2020 r., raporcie bieżącym nr 105/2020 r. z dnia 17 sierpnia 2020 r. oraz raporcie bieżącym nr 106/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r., na mocy których Emitent oraz Bank dokonały następujących zmian:

  1. W Umowie I- wydłużenie do 30 listopada 2020 r. terminu na realizację warunku wprowadzonego Aneksem z dn. 18 czerwca 2020 r. wraz ze zmianami do Umowy I polegającego na obowiązku przedłożenia  dokumentów potwierdzających zawarcie z Idea Bankiem S.A. oraz Development System Sp. z o.o. umów wydłużających termin spłaty zadłużenia obligacyjnego do grudnia 2027r. oraz ustalenie nowego harmonogramu spłaty zakładającego obniżenie łącznego poziomu kwartalnej raty kapitałowej zgodnie z zaktualizowanym cash flow;

  2. W Umowie II - wydłużenie do 30 listopada 2020 r. terminu na realizację warunku wprowadzonego Aneksem z dn. 18 czerwca 2020 r. wraz ze zmianami do Umowy II polegającego na obowiązku przedłożenia  dokumentów potwierdzających zawarcie z Idea Bankiem S.A. oraz Development System Sp. z o.o. umów wydłużających termin spłaty zadłużenia obligacyjnego do grudnia 2027r. oraz ustalenie nowego harmonogramu spłaty zakładającego obniżenie łącznego poziomu kwartalnej raty kapitałowej zgodnie z zaktualizowanym cash flow;

  3. W Umowie III- wydłużenie do 30 listopada 2020 r. terminu na realizację warunku określonego w Umowie III polegającego na obowiązku przedstawienia w Banku porozumienia zawartego z Idea Bankiem S.A. oraz Development System Sp. z o.o. w sprawie zmiany warunków emisji obligacji zgodnie z założeniami Planu Optymalizacji

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 129/2020

  PIERWSZE WEZWANIE  DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI CELEM ICH DEMATERIALIZACJI

  Data: 24 września 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A.  („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Spółki w formie materialnej (papierowej) do złożenia ich w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, w celu ich dematerializacji.

  Złożenie dokumentów akcji Spółki będzie się odbywało za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

  Podstawą prawną niniejszego wezwania jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875), na podstawie której wprowadza się obowiązkową dematerializację wszystkich akcji Spółki.

  Dematerializacja akcji oznacza zastąpienie materialnej formy akcji zapisem na rachunku papierów wartościowych. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przepisów, moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę, wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

  Niniejsze Wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

   

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 128/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 24 września 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 września 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 127/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data publikacji: 23.09.2020 r.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23.09.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 126/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 21 września 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 września 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 125/2020

  PODJĘCIE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ EMITENTA UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZMIANĘ WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII J I K ORAZ ZAWARCIE PRZEZ EMITENTA POROZUMIENIA Z IDEA BANK S.A. ORAZ DEVELOPMENT SYSTEM SP. Z O.O. DOTYCZĄCEGO ZMIANY WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII J I K

  Data: 18 września 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2019 z dnia 14  marca 2019 r., raportu bieżącego nr 39/2019 r. z dnia 15  marca 2019 r. oraz raportu bieżącego nr 41/2019 z dnia 18 marca 2019 r. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 18 września 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Idea Bank S.A. oraz Development System Sp. z o.o. dotyczącego zmiany Warunków Emisji Obligacji serii J i K.

  Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 18 września 2020 r. zawarł z:

  1. Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wWarszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 26052 porozumienie w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii J polegającej na tym, że 6 termin płatności Odsetek od Obligacji serii J zostanie przesunięty z dnia 18 września 2020 r. na dzień 16 października 2020 r., co spowoduje że wykup części Obligacji serii J przypadający w 6 terminie płatności Odsetek od Obligacji serii J, nastąpi w dniu 16 października 2020 r. oraz

  2. Development System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 95, II piętro, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247364 porozumienie w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii K polegającej na tym że 6 termin płatności Odsetek od Obligacji serii K zostanie przesunięty z dnia 18 września 2020 r. na dzień 16 października 2020 r., co spowoduje, że wykup części Obligacji serii K przypadający w 6 terminie płatności Odsetek od Obligacji serii K, nastąpi w dniu 16 października 2020 r.

   W pozostałym zakresie Warunki Emisji Obligacji Pozostają bez zmian.

    

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

                  

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 124/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 17 września 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 września 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 123/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 15 września 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 września 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 122/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 11 września 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 11 września 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 121/2020

  ZMIANA ADRESU SIEDZIBY EMITENTA

  Data: 9 września 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01 -208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 9 września 2020 r. podjął uchwałę o zmianie adresu siedziby Emitenta. W związku z podjęciem ww. uchwały z dniem 14 września 2020 r. zmianie ulega adres  Spółki z ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa na ul. Młynarska 48, 01-171 Warszawa.

  Podstawa prawna: § 5 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 120/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 9 września 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 9 września 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 119/2020

  WYZNACZENIE TYMCZASOWEGO NADZORCY SĄDOWEGO W SPÓŁCE ZALEŻNEJ HOME BROKER S.A.

  Data: 9 września 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2020 z dnia 29 maja 2020 r. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 9 września 2020 r. powziął informację, że w dniu 7 września 2020 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie z wniosku Home Broker S.A. w Warszawie o ogłoszenie upadłości wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątku Home Broker S.A. w Warszawie poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.

  Spółka Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie jest w 100% zależna od Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 118/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 7 września 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 7 września 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 117/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 03.09.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 116/2020

  INFORMACJA O ZAMIARZE UJĘCIA W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R. ODPISU AKTUALIZUJĄCEGO WARTOŚĆ AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH.

  Data: 2 września 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w trakcie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za okres 6 miesięcy 2020 zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku stwierdzono istnienie poniżej opisanych okoliczności, które będą miały znaczący wpływ na skonsolidowany wynik finansowy.

  W związku ze złożeniem przez Zarząd spółki zależnej  Home Broker S.A. wniosku o ogłoszenie upadłości spółki Home Broker S.A., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 66/2020 z dnia 29 maja 2020 r.,  Emitent stwierdził konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 1.946 tys. zł oraz odpisu aktualizującego wartości niematerialne w kwocie 7.490 tys. zł wykazywanych w sprawozdaniu jednostki zależnej Home Broker S.A., co będzie skutkowało korektą wyniku skonsolidowanego za okres 6 miesięcy 2020 roku zakończonego dnia 30 czerwca 2020 roku o kwotę 9.436 tys. zł brutto. 

  Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczna wysokość ww. odpisów zostanie przedstawiona w skonsolidowanym raporcie półrocznym za okres 6 miesięcy 2020 roku zakończonego dnia 30 czerwca 2020 roku, którego publikację zaplanowano na 29 września 2020 roku.

  Podstawa prawna Art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 115/2020

  ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI RAPORTU OKRESOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

  Data: 2 września 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01 -208 Warszawa, informuje, że zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1.01 do 30.06.2020r. Pierwotna data publikacji raportu okresowego wyznaczona została w raporcie bieżącym nr 11/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. na dzień 10 września 2020 r.

  Przedmiotowy raport okresowy zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 29 września  
  2020 r.

  Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 114/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 1 września 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 1 września 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 113/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data publikacji: 28.08.2020 r.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 28.08.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 112/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data publikacji: 27.08.2020

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27.08.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 111/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data publikacji: 25.08.2020 r.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 25.08.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 110/2020

  WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM  WALNYM ZGROMADZENIU OPEN FINANCE S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 24 SIERPNIA 2020 R.

  Data publikacji: 24.08.2020 r.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,  01-208 Warszawa, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Open Finance S.A. zwołanym na dzień 24 sierpnia 2020 r.:

   

  1. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie któremu przysługiwało 5.317.601 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 70,77 % głosów na tym zgromadzeniu i 42,91% w ogólnej liczbie głosów;
  2. Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie któremu przysługiwało 2.195.974 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 29,23 % głosów na tym zgromadzeniu i 17,72% w ogólnej liczbie głosów;

  Ogólna liczba akcji wyemitowana przez Open Finance S.A. wynosi 12.392.777 , a liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 12.392.777.

  Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623)

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 109/2020

  TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 24 SIERPNIA 2020 R.

  Data publikacji: 24.08.2020 r.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, przedstawia w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. w dniu 24 sierpnia 2020 r.

  Ponadto Zarząd Open Finance S.A.  informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) , 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757.)

  Treść podjętych uchwał przez NWZA w dniu 24.08.2020 r.

  Polityka Wynagrodzeń

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 108/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data publikacji: 21.08.2020 r.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 21 sierpnia 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 107/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data publikacji:19.08.2020 r.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 19.08.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 106/2020

  ZAWARCIE ANEKSÓW DO UMÓW ZNACZĄCYCH

  Data publikacji: 18.08.2020 r.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”, „Kredytobiorca”) z siedzibą w Warszawie, przy
  ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 105/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r., informuje, że w dniu dzisiejszym tj.   18.08.2020 r. zawarł z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
  NIP: 1080004850, REGON: 141334039 („Bank”) Aneks do umowy kredytowej o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 31 grudnia 2018 r., („Umowa I”) , o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 168/2018 z dnia 31.12.2018 r., raporcie bieżącym nr 56/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.,  raporcie bieżącym nr 93/2019 z dnia 16 lipca 2019 r., raporcie bieżącym nr 7/2020 z dnia  22 stycznia 2020 r. ,raporcie bieżącym nr 44/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r., raporcie bieżącym nr 68/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. ,raporcie bieżącym nr 77/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r., raporcie bieżącym nr 105/2020 r. z dnia 17 sierpnia 2020 r. oraz Aneks do Umowy o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 18 kwietnia 2019 r. („Umowa II”) o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 56/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r., raporcie bieżącym nr 93/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. ,raporcie bieżącym nr 44/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. ,raporcie bieżącym nr 68/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r., raporcie bieżącym nr 77/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r., raporcie bieżącym nr 105/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r. oraz Aneks do Umowy o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 18 czerwca 2020 r. („Umowa III”) o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 76/2020 z  dnia 18 czerwca 2020 r., raporcie bieżącym nr 105/2020 r. z dnia 17 sierpnia 2020 r., na mocy których Emitent oraz Bank dokonały następujących zmian:

  1. W Umowie I - wydłużenie do 30 września 2020 r. terminu na realizację warunku wprowadzonego Aneksem z dn. 18 czerwca 2020 r. do Umowy I polegającego na obowiązku przedłożenia  dokumentów potwierdzających zawarcie z Idea Bankiem S.A. oraz Development System Sp. z o.o. umów wydłużających termin spłaty zadłużenia obligacyjnego do grudnia 2027r. oraz ustaleniu nowego harmonogramu spłaty zakładającego obniżenie łącznego poziomu kwartalnej raty kapitałowej zgodnie z zaktualizowanym cash flow w okresie od września 2020r. do końca 2021r.
  2. W Umowie II - wydłużenie do 30 września 2020 r. terminu na realizację warunku wprowadzonego Aneksem z dn. 18 czerwca 2020 r. do Umowy II polegającego na obowiązku przedłożenia  dokumentów potwierdzających zawarcie z Idea Bankiem S.A. oraz Development System Sp. z o.o. umów wydłużających termin spłaty zadłużenia obligacyjnego do grudnia 2027r. oraz ustaleniu nowego harmonogramu spłaty zakładającego obniżenie łącznego poziomu kwartalnej raty kapitałowej zgodnie z zaktualizowanym cash flow w okresie od września 2020r. do końca 2021r.
  3. W Umowie III - wydłużenie do 30 września 2020 r. terminu na realizację warunku określonego w Umowie III polegającego na obowiązku przedstawienia w Banku porozumienia zawartego z obligatariuszami Idea Bankiem S.A. oraz Development System Sp. z o.o. w sprawie zmiany warunków emisji obligacji zgodnie z założeniami Planu Optymalizacji.

   

   

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 105/2020

  PODJĘCIE UCHWAŁY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ EMITENTA W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIA ANEKSÓW DO UMÓW KREDYTOWYCH Z GETIN NOBLE BANK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE.

  Data publikacji: 17.08.2020

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”, „Kredytobiorca”) z siedzibą w Warszawie, przy
  ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj.   17.08.2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej 33,01-208 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
  NIP: 1080004850, REGON: 141334039 („Bank”) Aneksu do umowy kredytowej o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 31 grudnia 2018 r., („Umowa I), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 168/2018 z dnia 31.12.2018 r., raporcie bieżącym nr 56/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.,  raporcie bieżącym nr 93/2019 z dnia 16 lipca 2019 r., raporcie bieżącym nr 7/2020 z dnia  22 stycznia 2020 r. ,raporcie bieżącym nr 44/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r., raporcie bieżącym nr 68/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. ,raporcie bieżącym nr 77/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. oraz Aneksu do Umowy o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 18 kwietnia 2019 r. („Umowa II”) o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 56/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r., raporcie bieżącym nr 93/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. ,raporcie bieżącym nr 44/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. ,raporcie bieżącym nr 68/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r., raporcie bieżącym nr 77/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. oraz Aneksu do Umowy o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 18 czerwca 2020 r. („Umowa III”) o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 76/2020 z  dnia 18 czerwca 2020 r.

  Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę na zawarcie Aneksów na podstawie, których nastąpi:

  1. W Umowie I - wydłużenie do 30 września 2020 r. terminu na realizację warunku wprowadzonego Aneksem z dn. 18 czerwca 2020 r. do Umowy I polegającego na obowiązku przedłożenia  dokumentów potwierdzających zawarcie z Idea Bankiem S.A. oraz Development System Sp. z o.o. umów wydłużających termin spłaty zadłużenia obligacyjnego do grudnia 2027r. oraz ustaleniu nowego harmonogramu spłaty zakładającego obniżenie łącznego poziomu kwartalnej raty kapitałowej zgodnie z zaktualizowanym cash flow w okresie od września 2020r. do końca 2021r.
  2. W Umowie II - wydłużenie do 30 września 2020 r. terminu na realizację warunku wprowadzonego Aneksem z dn. 18 czerwca 2020 r. do Umowy II polegającego na obowiązku przedłożenia  dokumentów potwierdzających zawarcie z Idea Bankiem S.A. oraz Development System Sp. z o.o. umów wydłużających termin spłaty zadłużenia obligacyjnego do grudnia 2027r. oraz ustaleniu nowego harmonogramu spłaty zakładającego obniżenie łącznego poziomu kwartalnej raty kapitałowej zgodnie z zaktualizowanym cash flow w okresie od września 2020r. do końca 2021r.
  3. W Umowie III - wydłużenie do 30 września 2020 r. terminu na realizację warunku określonego w Umowie III polegającego na obowiązku przedstawienia w Banku porozumienia zawartego z obligatariuszami Idea Bankiem S.A. oraz Development System Sp. z o.o. w sprawie zmiany warunków emisji obligacji zgodnie z założeniami Planu Optymalizacji.

   

  O dalszych krokach Emitent będzie informował w drodze odrębnych raportów bieżących.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 104/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 17.08.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 103/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 13 sierpnia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 sierpnia 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 102/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data publikacji: 11.08.2020 r.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 11.08.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 101/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data publikacji: 07.08.2020 r.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 07.08.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 100/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 5 sierpnia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 5 sierpnia 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 99/2020

  INFORMACJA O ZAMIARZE UJĘCIA W JEDNOSTKOWYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R. ODPISU AKTUALIZUJĄCEGO WARTOŚĆ KRÓTKOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH I ROZRACHUNKÓW HANDLOWYCH

  Data: 5 sierpnia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w trakcie sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za okres 6 miesięcy 2020 zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku stwierdzono istnienie poniżej opisanych okoliczności, które będą miały znaczący wpływ na jednostkowy wynik finansowy.

  W związku ze złożeniem przez Zarząd spółki zależnej  Home Broker S.A. wniosku o ogłoszenie upadłości spółki Home Broker S.A., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 66/2020 z dnia 29 maja 2020 r.,  Emitent stwierdził konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość krótkoterminowych aktywów finansowych dotyczących pożyczek udzielonych spółce Home Broker S.A. w kwocie 8.211 tys. zł oraz odpisu aktualizującego wartość rozrachunków handlowych pomiędzy Open Finance S.A. i Home Broker S.A. w kwocie 2.983 tys. zł, co będzie skutkowało korektą wyniku jednostkowego za okres 6 miesięcy 2020 roku zakończonego dnia 30 czerwca 2020 roku o kwotę 11.194 tys. zł brutto. 

  Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczna wysokość ww. odpisów zostanie przedstawiona w sprawozdaniu finansowym Open Finance S.A. opublikowanym w ramach skonsolidowanego raportu półrocznego za okres 6 miesięcy 2020 roku zakończonego dnia 30 czerwca 2020 roku, którego publikację zaplanowano na 10 września 2020 roku.

  Podstawa prawna Art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 98/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 3 sierpnia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 3 sierpnia 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 97/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 30 lipca 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 lipca 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 96/2020

  WYNIKI SPRZEDAŻOWE PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020 ROKU

  Data: 30 lipca 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, niniejszym przekazuje informacje o wartości sprzedanych produktów finansowych i nieruchomościowych, przez Emitenta oraz Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie, po pierwszym półroczu 2020 roku, które zostaną udostępnione do celów publikacji prasowej.

  Szczegółowe informacje zawiera tabela, będąca załącznikiem do niniejszego raportu.

  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Wyniki sprzedażowe

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 95/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 28 lipca 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 lipca 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 94/2020

  OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

  Data: 27 lipca  2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000196186, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. na dzień
  24 sierpnia 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki, w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33 (Budynek Wola Center Centrum Konferencyjne). W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje również tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem.

  Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wraz z projektami uchwał dostępny jest na stronie internetowej Emitenta: www.open.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie”.

  Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Projekty Uchwał

  Polityka wynagrodzeń

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 93/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 24 lipca 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 lipca 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 92/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 22 lipca 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22 lipca 2020 roku, powziął informacjęod Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 91/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 20 lipca 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20 lipca 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 90/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 17 lipca 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 lipca 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 89/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data publikacji: 15.07.2020 r.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15.07.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

   

   

   

   

   

   

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 88/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data publikacji: 13.07.2020 r.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 13.07.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 87/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 9 lipca 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 9 lipca 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 86/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 7 lipca 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 7 lipca 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 85/2020

  WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM  WALNYM ZGROMADZENIU OPEN FINANCE S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R.

  Data: 6 lipca 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,  01-208 Warszawa, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Open Finance S.A.  zwołanym na dzień
  30 czerwca 2020 r.:

  1. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie któremu przysługiwało 5.317.601 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 69,27 % głosów na tym zgromadzeniu i  42,91% w ogólnej liczbie głosów;

  2. Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie któremu przysługiwało 2.195.974 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 28,61 % głosów na tym zgromadzeniu i 17,72% w ogólnej liczbie głosów;

  Ogólna liczba akcji wyemitowana przez Open Finance S.A. wynosi 12.392.777 , a liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 12.392.777.

  Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623)

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 84/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 3 lipca 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 3 lipca 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 83/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 2 lipca 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 1 lipca 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 82/2020

  TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2020 R.

  Data: 30 czerwca 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, przedstawia w załączeniu treść uchwał podjętych przez  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r.

  Ponadto Zarząd Open Finance S.A.  informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) , 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757.) 

  TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2020 R

  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Open Finance za rok 2019

  Oświadczenie Rady Nadzorczej Open Finance (1)

  Oświadczenie Rady Nadzorczej Open Finance (2)

  Polityka Wynagrodzeń

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Open Finance za rok 2019

  Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

  Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance .

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 81/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 29 czerwca 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu, 29 czerwca 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 80/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 26 czerwca 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 25 czerwca 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr  596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 79/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 23 czerwca 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 czerwca 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący 77/2020 - korekta

  KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 77/2020- ZAWARCIE ANEKSÓW DO UMÓW ZNACZĄCYCH

  Data: 19 czerwca 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa niniejszym koryguje raport bieżący nr 77/2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku. Korekta dotyczy wyłącznie omyłki pisarskiej w jednym z warunków zawartych w Aneksie do umowy kredytowej o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 31 grudnia 2018 r., ze zmianami („Umowa I”), oraz Aneksie do Umowy o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 18 kwietnia 2019 r. ze zmianami („Umowa II”) tj. odmiennie od informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 77/2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku jeden z warunków dot. uprawnienia Banku do wypowiedzenia Umowy I i Umowy II w przypadku jego niespełnienia przybiera następujące brzmienie:

  „ 1. przedłożenie w terminie do 60 dni od daty uruchomienia Aneksu do Umowy I oraz Aneksu do Umowy II dokumentów potwierdzających zawarcie z Idea Bankiem S.A. oraz Development System Sp. z o.o. umów wydłużających termin spłaty zadłużenia obligacyjnego do grudnia 2027r. oraz ustalających nowy harmonogram spłaty zakładający obniżenie łącznego poziomu kwartalnej raty kapitałowej w okresie od września 2020r. do końca 2021r., zgodnie z prognozą przepływów finansowych Spółki („cash flow”), zawartą w zaktualizowanym i przedstawionym Bankowi do analizy planie optymalizacji modelu biznesowego zobowiązań Spółki.”


  Poniżej pełna skorygowana treść raportu:

   

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”, „Kredytobiorca”) z siedzibą w Warszawie, przyul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 18 czerwca 2020 r. zawarł z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1080004850, REGON: 141334039 („Bank”) Aneks do umowy kredytowej o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 31 grudnia 2018 r., („Umowa I”) , o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 168/2018 z dnia 31.12.2018 r., raporcie bieżącym nr 56/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r., raporcie bieżącym nr 93/2019 z dnia 16 lipca 2019 r., raporcie bieżącym nr 7/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. ,raporcie bieżącym nr 44/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. oraz raporcie bieżącym nr 68/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. na mocy którego Emitent oraz Bank dokonały następujących zmian:

  1. wydłużenie okresu na jaki został udzielony kredyt do dnia 31 marca 2025 r.,
  2. odroczenie spłaty rat kapitałowych kredytu do dn. 30 marca 2021 r.,
  3. spłata kwoty 60 000 000,00 złotych w terminie do 31 marca 2021r.
  4. ustalenie dalszej karencji w spłacie rat kapitałowych do 31 grudnia 2021r. po spłacie kwoty w wysokości 60 000 000,00 złotych do dnia 31 marca 2021r.
  5. spłata kapitału od stycznia 2022 r. do marca 2025 w równych ratach kapitałowych po 403 500 zł miesięcznie. Ostatnia rata będzie ratą wyrównawczą.
  6. spłata w okresie karencji rat odsetkowych w wysokości wskazanej w aneksie.
  7. ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci:
  • pełnomocnictwa do rachunków Spółki prowadzonych w Banku
  • oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie w trybie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c. do kwoty 150 991 145,64 złotych (dwukrotności kwoty zadłużenia) tytułem spłaty zobowiązań wynikających z Umowy II. Bank będzie mógł wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności po wypowiedzeniu Umowy Kredytu i wezwaniu Spółki do spłaty wymagalnego zobowiązania z Umowy Kredytu, najpóźniej do dnia 31 marca 2028r. (3 lata od zakończenia kredytowania).
  • kaucja bankowa w rozumieniu art. 102 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 2357 – t.j. ze zm.) w kwocie 3 800 000,00 zł, która będzie funkcjonować do czasu wyczerpania środków kaucji. Kaucja będzie stanowić również zabezpieczenie Umowy kredytowej o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 18 czerwca 2020 r. („Umowa III”), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 76/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. oraz Umowy o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 18 kwietnia 2019 r. („Umowa II”) o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 56/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 wraz ze zmianami. Kaucja zostanie ustanowiona w przypadku uruchomienia drugiej transzy kredytu udzielonego Kredytobiorcy przez Bank w oparciu o Umowę III. Spółka będzie zobowiązana do zawarcia z Bankiem Umowy Przeniesienia Środków Pieniężnych w trybie art. 102 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w kwocie 3 800 000,00 zł.

  Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Bankiem aneks do Umowy o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 18 kwietnia 2019 r. („Umowa II”) o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 56/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r., raporcie bieżącym nr 93/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. ,raporcie bieżącym nr 44/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. oraz raporcie bieżącym nr 68/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. na mocy którego Emitent oraz Bank dokonały następujących zmian:

  1. wydłużenie okresu na jaki został udzielony kredyt do dnia 31 marca 2021 r.,
  2. ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci:
  • pełnomocnictwa do rachunków Spółki prowadzonych w Banku;
  • oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie w trybie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c. co do zapłaty sumy pieniężnej do kwoty 50 000 000,00 złotych (dwukrotności kwoty zadłużenia) tytułem spłaty zobowiązań wynikających z Umowy II. Bank będzie mógł wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności po wypowiedzeniu Umowy Kredytu i wezwaniu Spółki do spłaty wymagalnego zobowiązania z Umowy Kredytu, najpóźniej do dnia 31 marca 2024r. (3 lata od zakończenia kredytowania).
  • Kaucja bankowa w rozumieniu art. 102 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019r., poz. 2357 – t.j. ze zm.) w kwocie 3 800 000,00 zł, która będzie funkcjonować do czasu wyczerpania środków kaucji. Kaucja będzie stanowić również zabezpieczenie Umowy III oraz Umowy I wraz ze zmianami. Zabezpieczenie zostanie ustanowione w przypadku uruchomienia drugiej transzy kredytu udzielonego Kredytobiorcy przez Bank w oparciu o Umowę III. Spółka będzie zobowiązana do zawarcia z Bankiem Umowy Przeniesienia Środków Pieniężnych w trybie art. 102 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w kwocie 3 800 000,00 zł.

  Emitent informuje, że ponad powyżej wskazane, Bank i Emitent dokonały w Aneksie do Umowy I i Aneksie do Umowy II zmian polegających na zawarciu uprawnienia Banku do wypowiedzenia Umowy I i Umowy II w przypadku niespełnienia jednego z poniższych warunków przez Spółkę:

  1. przedłożenie w terminie do 60 dni od daty uruchomienia Aneksu do Umowy I oraz Aneksu do Umowy II dokumentów potwierdzających zawarcie z Idea Bankiem S.A. oraz Development System Sp. z o.o. umów wydłużających termin spłaty zadłużenia obligacyjnego do grudnia 2027r. oraz ustalających nowy harmonogram spłaty zakładający obniżenie łącznego poziomu kwartalnej raty kapitałowej w okresie od września 2020r. do końca 2021r., zgodnie z prognozą przepływów finansowych Spółki („cash flow”), zawartą w zaktualizowanym i przedstawionym Bankowi do analizy planie optymalizacji modelu biznesowego zobowiązań Spółki.
  2. dostarczenie do Banku w terminie do 30.08.2021r. aktualnych warunków spłaty obligacji serii L w wysokości 4.500.000,00 zł objętych przez LC Corp BV, Yarus Investments Ltd, Family Investments Ltd, bądź przedłożenia do akceptacji Banku zaktualizowanego cash flow jeśli zmiana w zakresie cash flow będzie konieczna.
  3. uprawnienie Banku do wypowiedzenia umowy kredytu w przypadku gdy wynik postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF wobec Noble Funds TFI S.A. (w przedmiocie nałożenia sankcji administracyjnej na Towarzystwo w związku z podejrzeniem naruszenia art. 48 ust. 2a pkt 2 oraz art. 45a ust. 4a ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi), w opinii Banku negatywnie wpłynie na wycenę aktywa finansowego w postaci akcji Noble Funds TFI S.A.

  W Aneksie do Umowy I oraz Aneksie do Umowy II zawarty został również warunek, że w przypadku sprzedaży akcji Noble Funds TFI S.A. stanowiących zabezpieczenie kredytów Spółka przeznaczy całość ceny sprzedaży na spłatę zadłużenia wobec Banku.

  Ponadto Aneks do Umowy I oraz Aneks do Umowy II zawierają zakaz dokonywania przez Spółkę bez uprzedniej zgody Banku czynności w zakresie zaciągania nowych kredytów, pożyczek, emisji obligacji, umów leasingowych oraz w zakresie wydłużania lub skracania lub zawieszania spłaty posiadanych zobowiązań obciążonych ryzykiem kredytowym w sposób inny niż określony w planie przedstawionym do Banku przez Emitenta.

  Pozostałe postanowienia Aneksów do Umowy I i Umowy II nie odbiegają od typowych postanowień charakterystycznych dla tego rodzaju umów.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

   

  Podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

 • Zobacz

  Raport bieżący 76/2020 - korekta

  KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 76/2020- ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ

  Data: 19 czerwca 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa niniejszym koryguje raport bieżący nr 76/2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku. Korekta dotyczy wyłącznie omyłki pisarskiej w jednym z warunków zawartej umowy tj. odmiennie od informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 76/2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku warunek ten przybiera następujące brzmienie:

  „10. Inne warunki:

  e) przedłożenie w terminie do 60 dni od daty uruchomienia pierwszej transzy kredytu porozumienia zawartego z Idea Bankiem S.A. oraz Development System Sp. z o.o. w sprawie zmiany warunków emisji obligacji tj. wydłużającego termin spłaty zadłużenia obligacyjnego do grudnia 2027r. oraz ustalającego nowy harmonogram spłaty zakładający obniżenie łącznego poziomu kwartalnej raty kapitałowej w okresie od września 2020r. do końca 2021r., zgodnie z prognozą przepływów finansowych Spółki („cash flow”), zawartą w zaktualizowanym i przedstawionym Bankowi do analizy planie optymalizacji modelu biznesowego zobowiązań Spółki”


  Poniżej pełna skorygowana treść raportu:

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”, „Kredytobiorca”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 18 czerwca 2020 r. zawarł z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01 – 208 Warszawa („Bank”) umowę kredytową o kredyt obrotowy nieodnawialny („Umowa”) na następujących warunkach:

  1. Kwota kredytu: 13 500 000 zł
  2. Cel: na poprawę bieżącej płynności
  3. Okres kredytowania: 31 grudnia 2027 r.
  4. Forma wypłaty kredytu: minimum dwie transze przy założeniu pierwszej transzy na poziomie maksymalnym 6 250 000 zł
  5. Oprocentowanie: zmienne, ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 3M, powiększoną o stałą marżę Banku w wysokości 3,00 p.p.
  6. Karencja w spłacie kapitału: do dnia 31-03-2025r.
  7. Spłata kapitału: od kwietnia 2025r. w równych raty po 403 500,00 zł z tym, że pierwsza rata będzie płatna w wysokości 590 000,00 zł a ostatnia rata będzie wyrównawcza
  8. Spłata odsetek: miesięcznie przez cały okres kredytowania
  9. Zabezpieczenie spłaty kredytu:
  • Pełnomocnictwo do wszystkich rachunków Spółki prowadzonych w Banku, w tym w szczególności do Rachunku Bieżącego,
  • Oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 27 000 000,00 zł. w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 KPC. Bank będzie mógł wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności po wypowiedzeniu Umowy Kredytu i wezwaniu Spółki do spłaty wymagalnego zobowiązania z Umowy Kredytu, najpóźniej do dnia 31-12-2030r. (3 lata od zakończenia kredytowania)
  • Zastaw zwykły (w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego) oraz zastaw rejestrowy, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na rzecz Banku, na 8 609 sztuk akcji Noble Funds TFI S.A. posiadanych przez Pana Leszka Czarneckiego wraz z depozytem i blokadą akcji w Domu Maklerskim. Prawa głosu z akcji oraz pożytki z przedmiotu zastawu przysługują wyłącznie Zastawcy, pod warunkiem prawidłowej obsługi zobowiązań wynikających z Umowy
  • Zastaw finansowy oraz zastaw rejestrowy, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na rzecz Banku, na 859 sztuk akcji Noble Funds TFI S.A. posiadanych przez Open Finance S.A. (nie objętych dotychczas zastawem) wraz z depozytem i blokadą akcji w Domu Maklerskim . Prawa głosu z akcji oraz pożytki z przedmiotu zastawu przysługują wyłącznie Zastawcy, pod warunkiem prawidłowej obsługi zobowiązań wynikających z Umowy
  • Kaucja bankowa w rozumieniu art. 102 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 2357 – t.j. ze zm.) w kwocie 3 800 000,00 zł, która będzie funkcjonować do czasu wyczerpania środków kaucji. Kaucja będzie stanowić również zabezpieczenie Umowy kredytowej o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 31 grudnia 2018 r. o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 168/2018 z dnia 31.12.2018 r. wraz ze zmianami oraz Umowy o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 18 kwietnia 2019 r. o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 56/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r., wraz ze zmianami, przy czym Kaucja zostanie ustanowiona w przypadku uruchomienia drugiej transzy Kredytu. Spółka będzie zobowiązana do zawarcia z Bankiem Umowy Przeniesienia Środków Pieniężnych w trybie art. 102 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w kwocie 3 800 000,00 zł.

  10. Inne warunki:

  a) Zakaz dokonywania przez Spółkę bez uprzedniej zgody Banku czynności w zakresie zaciągania nowych kredytów, pożyczek, emisji obligacji, umów leasingowych oraz w zakresie wydłużania lub skracania lub zawieszania spłaty posiadanych zobowiązań obciążonych ryzykiem kredytowym w sposób inny niż określony w planie przedstawionym do Banku przez Open Finance S.A.

  b) obowiązek dostarczenia do Banku w terminie do 30.08.2021r. aktualnych warunków spłaty obligacji serii L w wysokości 4.500.000,00 zł objętych przez LC Corp BV, Yarus Investments Ltd, Family Investments Ltd, bądź przedłożenia do akceptacji Banku zaktualizowanego cash flow, jeśli zmiana w zakresie cash flow będzie konieczna.

  c) W przypadku sprzedaży akcji Noble Funds TFI S.A. stanowiących zabezpieczenie kredytów Spółka przeznaczy całość ceny sprzedaży na spłatę zadłużenia wobec Banku.

  d) Uprawnienie Banku do wypowiedzenia umowy kredytu w przypadku gdy wynik postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF wobec Noble Funds TFI S.A. (w przedmiocie nałożenia sankcji administracyjnej na Towarzystwo w związku z podejrzeniem naruszenia art. 48 ust. 2a pkt 2 oraz art. 45a ust. 4a ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi), w opinii Banku negatywnie wpłynie na wycenę aktywa finansowego w postaci akcji Noble Funds TFI S.A.

  e) przedłożenie w terminie do 60 dni od daty uruchomienia pierwszej transzy kredytu porozumienia zawartego z Idea Bankiem S.A. oraz Development System Sp. z o.o. w sprawie zmiany warunków emisji obligacji tj. wydłużającego termin spłaty zadłużenia obligacyjnego do grudnia 2027r. oraz ustalającego nowy harmonogram spłaty zakładający obniżenie łącznego poziomu kwartalnej raty kapitałowej w okresie od września 2020r. do końca 2021r., zgodnie z prognozą przepływów finansowych Spółki („cash flow”), zawartą w zaktualizowanym i przedstawionym Bankowi do analizy planie optymalizacji modelu biznesowego zobowiązań Spółki

   

  Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych postanowień charakterystycznych dla tego rodzaju umów.

   

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

   

  Podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 78/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data publikacji: 19.06.2020 r.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 19.06.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 77/2020

  ZAWARCIE ANEKSÓW DO UMÓW ZNACZĄCYCH

  Data: 18 czerwca 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”, „Kredytobiorca”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj.   18 czerwca 2020 r. zawarł z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,NIP: 1080004850, REGON: 141334039 („Bank”) Aneks do umowy kredytowej o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 31 grudnia 2018 r., („Umowa I”) o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 168/2018 z dnia 31.12.2018 r., raporcie bieżącym nr 56/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.,  raporcie bieżącym nr 93/2019 z dnia 16 lipca 2019 r., raporcie bieżącym nr 7/2020 z dnia  22 stycznia 2020 r. ,raporcie bieżącym nr 44/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. oraz raporcie bieżącym nr 68/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. na mocy którego Emitent oraz Bank dokonały następujących zmian:

  1. wydłużenie okresu na jaki został udzielony kredyt do dnia 31 marca 2025 r.,
  2. odroczenie spłaty rat kapitałowych kredytu do dn. 30 marca 2021 r., 
  3. spłata kwoty 60 000 000,00 złotych w terminie do 31 marca 2021r. 
  4. ustalenie dalszej karencji w spłacie rat kapitałowych do 31 grudnia 2021r. po spłacie kwoty w wysokości 60 000 000,00 złotych do dnia 31 marca 2021r. 
  5. spłata kapitału od stycznia 2022 r. do marca 2025 w równych ratach kapitałowych po 403 500 zł miesięcznie. Ostatnia rata będzie ratą wyrównawczą. 
  6. spłata w okresie karencji rat odsetkowych w wysokości wskazanej w aneksie.
  7. ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci:
  1. pełnomocnictwa do rachunków Spółki prowadzonych w Banku
  2. oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie w trybie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c. do kwoty 150 991 145,64 złotych (dwukrotności kwoty zadłużenia) tytułem spłaty zobowiązań wynikających z Umowy II. Bank będzie mógł wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności po wypowiedzeniu Umowy Kredytu i wezwaniu Spółki do spłaty wymagalnego zobowiązania z Umowy Kredytu, najpóźniej do dnia 31 marca 2028r. (3 lata od zakończenia kredytowania). 
  3. kaucja bankowa w rozumieniu art. 102 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 2357 – t.j. ze zm.) w kwocie 3 800 000,00 zł, która będzie funkcjonować do czasu wyczerpania środków kaucji. Kaucja będzie stanowić również zabezpieczenie Umowy kredytowej o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 18 czerwca 2020 r. („Umowa III”), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 76/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. oraz Umowy o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 18 kwietnia 2019 r. („Umowa II”) o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 56/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 wraz ze zmianami. Kaucja zostanie ustanowiona w przypadku uruchomienia drugiej transzy kredytu udzielonego Kredytobiorcy przez Bank w oparciu o  Umowę III. Spółka będzie zobowiązana do zawarcia z Bankiem Umowy Przeniesienia Środków Pieniężnych w trybie art. 102 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w kwocie 3 800 000,00 zł. 

  Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Bankiem aneks do Umowy o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 18 kwietnia 2019 r. („Umowa II”) o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 56/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r., raporcie bieżącym nr 93/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. ,raporcie bieżącym nr 44/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. oraz raporcie bieżącym nr 68/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r.  na mocy którego Emitent oraz Bank dokonały następujących zmian:

  1. wydłużenie okresu na jaki został udzielony kredyt do dnia 31 marca 2021 r.,
  2. ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci:
  1. pełnomocnictwa do rachunków Spółki prowadzonych w Banku;
  2. oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie w trybie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c. co do zapłaty sumy pieniężnej do kwoty 50 000 000,00 złotych (dwukrotności kwoty zadłużenia) tytułem spłaty zobowiązań wynikających z Umowy II. Bank będzie mógł wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności po wypowiedzeniu Umowy Kredytu i wezwaniu Spółki do spłaty wymagalnego zobowiązania z Umowy Kredytu, najpóźniej do dnia 31 marca 2024r. (3 lata od zakończenia kredytowania). 
  3. Kaucja bankowa w rozumieniu art. 102 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019r., poz. 2357 – t.j. ze zm.) w kwocie 3 800 000,00 zł, która będzie funkcjonować do czasu wyczerpania środków kaucji. Kaucja będzie stanowić również zabezpieczenie Umowy III oraz Umowy I  wraz ze zmianami. Zabezpieczenie zostanie ustanowione w przypadku uruchomienia drugiej transzy kredytu udzielonego Kredytobiorcy przez Bank w oparciu o Umowę III. Spółka będzie zobowiązana do zawarcia z Bankiem Umowy Przeniesienia Środków Pieniężnych w trybie art. 102 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w kwocie 3 800 000,00 zł. 

  Emitent informuje,  że ponad powyżej wskazane, Bank i Emitent dokonały w Aneksie do Umowy I i Aneksie do Umowy II  zmian polegających na zawarciu uprawnienia Banku do wypowiedzenia Umowy I i Umowy II w przypadku niespełnienia jednego z poniższych warunków przez Spółkę:

  1. przedłożenie w terminie do 60 dni od daty uruchomienia Aneksu do Umowy I oraz Aneksu do Umowy II dokumentów potwierdzających zawarcie z Idea Bankiem S.A. oraz Development System Sp. z o.o. umów wydłużających termin spłaty zadłużenia obligacyjnego do grudnia 2027r. oraz ustalających nowy harmonogram spłaty zakładający obniżenie łącznego poziomu kwartalnej raty kapitałowej w okresie od czerwca 2020r. do końca 2021r., zgodnie z prognozą przepływów finansowych Spółki („cash flow”), zawartą w zaktualizowanym i przedstawionym Bankowi do analizy planie optymalizacji modelu biznesowego zobowiązań Spółki.
  2. dostarczenie do Banku w terminie do 30.08.2021r. aktualnych warunków spłaty obligacji serii L w wysokości 4.500.000,00 zł objętych przez LC Corp BV, Yarus Investments Ltd, Family Investments Ltd, bądź przedłożenia do akceptacji Banku zaktualizowanego cash flow jeśli zmiana w zakresie cash flow będzie konieczna. 
  3. uprawnienie Banku do wypowiedzenia umowy kredytu w przypadku gdy wynik postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF wobec Noble Funds TFI S.A. (w przedmiocie nałożenia sankcji administracyjnej na Towarzystwo w związku z podejrzeniem naruszenia art. 48 ust. 2a pkt 2 oraz art. 45a ust. 4a ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi), w opinii Banku negatywnie wpłynie na wycenę aktywa finansowego w postaci akcji Noble Funds TFI S.A

  W Aneksie do Umowy I oraz Aneksie do Umowy II zawarty został  również warunek, że w przypadku sprzedaży akcji Noble Funds TFI S.A. stanowiących zabezpieczenie kredytów Spółka przeznaczy całość ceny sprzedaży na spłatę zadłużenia wobec Banku.

  Ponadto Aneks do Umowy I oraz Aneks do Umowy II  zawierają zakaz dokonywania przez Spółkę bez uprzedniej zgody Banku czynności w zakresie zaciągania nowych kredytów, pożyczek, emisji obligacji, umów leasingowych oraz w zakresie wydłużania lub skracania lub zawieszania spłaty posiadanych zobowiązań obciążonych ryzykiem kredytowym w sposób inny niż określony w planie przedstawionym do Banku przez Emitenta.

  Pozostałe postanowienia  Aneksów do Umowy I i Umowy II nie odbiegają od typowych postanowień charakterystycznych dla tego rodzaju umów.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 76/2020

  ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ

  Data: 18 czerwca 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”, „Kredytobiorca”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 18 czerwca 2020 r. zawarł z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01 – 208 Warszawa („Bank”) umowę kredytową o kredyt obrotowy nieodnawialny („Umowa”) na następujących warunkach:

  1. Kwota kredytu: 13 500 000 zł 
  2. Cel: na poprawę bieżącej płynności
  3. Okres kredytowania: 31 grudnia 2027 r.
  4. Forma wypłaty kredytu: minimum dwie transze przy założeniu pierwszej transzy na poziomie maksymalnym 6 250 000 zł
  5. Oprocentowanie: zmienne, ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 3M, powiększoną o stałą marżę Banku w wysokości 3,00 p.p. 
  6. Karencja w spłacie kapitału: do dnia 31-03-2025r. 
  7. Spłata kapitału: od kwietnia 2025r. w równych raty po 403 500,00 zł z tym, że pierwsza rata będzie płatna w wysokości 590 000,00 zł a ostatnia rata będzie wyrównawcza 
  8. Spłata odsetek: miesięcznie przez cały okres kredytowania
  9. Zabezpieczenie spłaty kredytu:
  1. Pełnomocnictwo do wszystkich rachunków Spółki prowadzonych w Banku, w tym w szczególności do Rachunku Bieżącego, 
  2. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 27 000 000,00 zł. w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 KPC. Bank będzie mógł wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności po wypowiedzeniu Umowy Kredytu i wezwaniu Spółki do spłaty wymagalnego zobowiązania z Umowy Kredytu, najpóźniej do dnia 31-12-2030r. (3 lata od zakończenia kredytowania) 
  3. Zastaw zwykły (w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego) oraz zastaw rejestrowy, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na rzecz Banku, na 8 609 sztuk akcji Noble Funds TFI S.A. posiadanych przez Pana Leszka Czarneckiego wraz z depozytem i blokadą akcji w Domu Maklerskim. Prawa głosu z akcji oraz pożytki z przedmiotu zastawu przysługują wyłącznie Zastawcy, pod warunkiem prawidłowej obsługi zobowiązań wynikających z Umowy 
  4. Zastaw finansowy oraz zastaw rejestrowy, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na rzecz Banku, na 859 sztuk akcji Noble Funds TFI S.A. posiadanych przez Open Finance S.A. (nie objętych dotychczas zastawem) wraz z depozytem i blokadą akcji w Domu Maklerskim . Prawa głosu z akcji oraz pożytki z przedmiotu zastawu przysługują wyłącznie Zastawcy, pod warunkiem prawidłowej obsługi zobowiązań wynikających z Umowy 
  5. Kaucja bankowa w rozumieniu art. 102 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 2357 – t.j. ze zm.) w kwocie 3 800 000,00 zł, która będzie funkcjonować do czasu wyczerpania środków kaucji. Kaucja będzie stanowić również zabezpieczenie Umowy kredytowej o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 31 grudnia 2018 r. o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 168/2018 z dnia 31.12.2018 r. wraz ze zmianami oraz Umowa o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 18 kwietnia 2019 r. o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 56/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r., wraz ze zmianami, przy czym Kaucja zostanie ustanowiona w przypadku uruchomienia drugiej transzy Kredytu. Spółka będzie zobowiązana do zawarcia z Bankiem Umowy Przeniesienia Środków Pieniężnych w trybie art. 102 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w kwocie 3 800 000,00 zł. 

  10. Inne warunki:

  a) Zakaz dokonywania przez Spółkę bez uprzedniej zgody Banku czynności w zakresie zaciągania nowych kredytów, pożyczek, emisji obligacji, umów leasingowych oraz w zakresie wydłużania lub skracania lub zawieszania spłaty posiadanych zobowiązań obciążonych ryzykiem kredytowym w sposób inny niż określony w planie przedstawionym do Banku przez Open Finance S.A.

  b) obowiązek dostarczenia do Banku w terminie do 30.08.2021r. aktualnych warunków spłaty obligacji serii L w wysokości 4.500.000,00 zł objętych przez LC Corp BV, Yarus Investments Ltd, Family Investments Ltd, bądź przedłożenia do akceptacji Banku zaktualizowanego cash flow, jeśli zmiana w zakresie cash flow będzie konieczna. 

  c) W przypadku sprzedaży akcji Noble Funds TFI S.A. stanowiących zabezpieczenie kredytów Spółka przeznaczy całość ceny sprzedaży na spłatę zadłużenia wobec Banku. 

  d) Uprawnienie Banku do wypowiedzenia umowy kredytu w przypadku gdy wynik postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF wobec Noble Funds TFI S.A. (w przedmiocie nałożenia sankcji administracyjnej na Towarzystwo w związku z podejrzeniem naruszenia art. 48 ust. 2a pkt 2 oraz art. 45a ust. 4a ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi), w opinii Banku negatywnie wpłynie na wycenę aktywa finansowego w postaci akcji Noble Funds TFI S.A.

  e) przedłożenie w terminie do 60 dni od daty uruchomienia pierwszej transzy kredytu porozumienia zawartego z Idea Bankiem S.A. oraz Development System Sp. z o.o. w sprawie zmiany warunków emisji obligacji tj. wydłużającego termin spłaty zadłużenia obligacyjnego do grudnia 2027r. oraz ustalającego nowy harmonogram spłaty zakładający obniżenie łącznego poziomu kwartalnej raty kapitałowej w okresie od czerwca 2020r. do końca 2021r., zgodnie z prognozą przepływów finansowych Spółki („cash flow”), zawartą w zaktualizowanym i przedstawionym Bankowi do analizy planie optymalizacji modelu biznesowego zobowiązań Spółki

  Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych postanowień charakterystycznych dla tego rodzaju umów.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

   

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 75/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data publikacji: 17.06.2020

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 17.06.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 73/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data publikacji: 10.06.2020

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 10.06.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 74/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data publikacji: 15.06.2020

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15.06.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 72/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 8 czerwca 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 8 czerwca 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 71/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 4 czerwca 2020  roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 4 czerwca 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 70/2020

  OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

  Data: 3 czerwca 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000196186, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. na dzień 30 czerwca 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki, w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33 (Budynek Wola Center Centrum Konferencyjne). W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje również tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem.

  Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wraz z projektami uchwał dostępny jest na stronie internetowej Emitenta: www.open.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie”.

  Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Projekty Uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie

  Polityka Wynagrodzeń

  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

   

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 69/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 2 czerwca 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 2 czerwca 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 68/2020

  ZAWARCIE ANEKSÓW DO UMÓW ZNACZĄCYCH

  Data: 1 czerwca 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”, „Kredytobiorca”) z siedzibą w Warszawie, przyul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj.
  1 czerwca 2020 r. zawarł z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1080004850, REGON: 141334039 („Bank”) Aneks do umowy kredytowej o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 31 grudnia 2018 r., („Umowa I”) , o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 168/2018 z dnia 31.12.2018 r., raporcie bieżącym nr 56/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r., raporcie bieżącym nr 93/2019 z dnia 16 lipca 2019 r., raporcie bieżącym nr 7/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. oraz raporcie bieżącym nr 44/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. na mocy którego Emitent oraz Bank dokonały zmiany dotyczącej odroczenia spłaty rat kapitałowych kredytu do dn. 30 czerwca 2020 r. Spłata kapitału nastąpi od dn. 1 lipca 2020 r. w stałych ratach kapitałowych. Okres na jaki został udzielony kredyt nie ulega zmianie. W okresie karencji będą spłacane raty odsetkowe w wysokości wskazanej w aneksie.

  Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Bankiem aneks do Umowy o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 18 kwietnia 2019 r. („Umowa II”) o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 56/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r., raporcie bieżącym nr 93/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. oraz raporcie bieżącym nr 44/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r na mocy którego Emitent oraz Bank dokonały zmiany polegającej na wydłużeniu okresu kredytowania do dnia 1 lipca 2020 r. oraz ustanowiono dodatkowe zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci pełnomocnictwa do rachunku bieżącego prowadzonego w Banku.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 67/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 29 maja 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 maja 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 66/2020

  ZŁOŻENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ HOME BROKER S.A.

  Data: 29 maja 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu nr 43/2020 z 15 kwietnia 2020 r. w sprawie negatywnego wpływu epidemii koronawirusa na działalność  Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 maja 2020 roku, powziął informację o podjęciu przez Zarząd Spółki Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000386307 REGON 141012293, NIP 5272545911  (dalej: „Spółka Zależna", „Home Broker” ) uchwały o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Home Broker. Sytuacja finansowa Home Broker uległa istotnemu pogorszeniu ze względu na wybuch epidemii, która uniemożliwiła Spółce Zależnej prowadzenie działalności gospodarczej i podjęcie działań naprawczych, dlatego też po analizie perspektyw gospodarczych Spółki Zależnej Zarząd Home Broker podjął uchwałę o złożeniu wniosku o  ogłoszenie upadłości.

  W wyniku podjętej uchwały w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki Zależnej złożył wniosek o ogłoszenie upadłości Home Broker do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa upadłościowego.

  Spółka Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie jest w 100% zależna od Emitenta.

  Podstawa prawna: Podstawa  prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 65/2020

  WYPŁATA DYWIDENDY PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ OPEN BROKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

  Data: 28 maja 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 28 maja 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej OPEN BROKERS S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie zdecydowało przeznaczyć część zysku netto za rok obrotowy od  01.01.2019 r.- 31.12.2019 r. na wypłatę dywidendy w wysokości
  1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł 00/100) co oznacza że na jedną akcję przypada
  15 zł (piętnaście złotych).

  Spółka OPEN BROKERS S.A. z siedzibą w Warszawie jest w 100% zależna od Emitenta.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 64/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27.05.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 63/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data:  25 maja 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 maja 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 62/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 21 maja 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 maja 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 61/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 19 maja 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 19 maja 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 60/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 15 maja 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 maja 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 59/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 13 maja 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 maja 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 58/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 12 maja 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 12 maja 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść powidomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 57/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 8 maja 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 8 maja 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 56/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 6 maja 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 6 maja 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 55/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 4 maja 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 4 maja 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 54/2020

  WYNIKI SPRZEDAŻOWE PO PIERWSZYM KWARTALE 2020 ROKU

  Data: 30 kwietnia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, niniejszym przekazuje informacje o wartości sprzedanych produktów finansowych i nieruchomościowych, przez Emitenta oraz Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie, po pierwszym kwartale 2020 roku, które zostaną udostępnione do celów publikacji prasowej.

  Szczegółowe informacje zawiera tabela, będąca załącznikiem do niniejszego Raportu.

  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Wyniki sprzedażowe

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 53/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 29 kwietnia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 kwietnia 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 52/2020

  INFORMACJA O ZAMIARZE UJĘCIA W JEDNOSTKOWYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.  ORAZ SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.  INFORMACJI O ISTOTNEJ NIEPEWNOŚCI DOTYCZĄCEJ KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI ORAZ STANOWISKO ZARZĄDU DOTYCZĄCE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI  EMITENTA

  Data: 29 kwietnia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w trakcie sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. sporządzonego za rok 2019 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. („Grupa”) sporządzonego za rok 2019 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, stwierdzono istnienie istotnej niepewności dotyczącej kontynuacji działalności Emitenta/Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres co najmniej 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego, tj. od dnia 31 grudnia 2019 roku a związanej z restrukturyzacją finansowania Spółki w związku z zapadalnością zobowiązań finansowych o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 168/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r., raporcie bieżącym  nr 37/2019  z dnia 14 marca 2019 r., raporcie bieżącym nr 39/2019 z dnia 15 marca 2019 r., raporcie bieżącym nr 41/2019 z dnia 18 marca 2019 r., raporcie bieżącym nr 56/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.,  raporcie bieżącym nr 93/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. ,raporcie bieżącym nr 7/2020 z dnia  22 stycznia 2020, raporcie bieżącym nr 44/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r.

  Jednocześnie Zarząd Emitenta w dniu dzisiejszym tj. 29 kwietnia 2020 r.  podjął decyzję o przyjęciu stanowiska dotyczącego kontynuacji działalności Emitenta przez okres co najmniej 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego, tj. od dnia 31 grudnia 2019 roku.

  Emitent informuje, że pomimo zbliżających się terminów zapadalności zobowiązań finansowych o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 168/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r., raporcie bieżącym  nr 37/2019  z dnia 14 marca 2019 r., raporcie bieżącym nr 39/2019 z dnia 15 marca 2019 r., raporcie bieżącym nr 41/2019 z dnia 18 marca 2019 r., raporcie bieżącym nr 56/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.,  raporcie bieżącym nr 93/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. ,raporcie bieżącym nr 7/2020 z dnia  22 stycznia 2020, raporcie bieżącym nr 44/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. mogących stanowić okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności, Zarząd nie stwierdza zagrożenia kontynuowania działalności przez Spółkę/Grupę lub istotne ograniczenie kontynuowania działalności, ponieważ podjął działania zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia i uzyskania finansowania w celu zabezpieczenia bieżącej płynności Spółki m. in takie jak rozpoczęcie procedury zwolnień grupowych w Spółce, zawarcie aneksów do umów kredytowych odraczających termin spłaty zobowiązań finansowych oraz wydłużających okres kredytowania, przyjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki Planu zbycia akcji Spółki Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/ 2020 z dnia 8 kwietnia 2020r.,raporcie bieżącym nr 44/ 2020 z dnia 16 kwietnia 2020r., raporcie bieżącym nr 47/ 2020 z dnia 20 kwietnia 2020r., raporcie bieżącym nr 50/ 2020 z dnia 23 kwietnia 2020r.,

  Podstawa prawna Art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 51/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 27 kwietnia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 kwietnia 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 50/2020

  INFORMACJA O  ZAMIARZE ZBYCIA PRZEZ EMITENTA AKCJI SPÓŁKI NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.  

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01 -208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Emitenta  na wniosek Zarządu Emitenta podjęła uchwałę sprawie przyjęcia Planu zbycia akcji Spółki Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000256540, NIP 1080001923, REGON 140546970 dalej („NF TFI”).

  Spółka w celu dalszego finansowania działalności Spółki zamierza dokonać sprzedaży części lub całości posiadanych akcji NF TFI. Kwota uzyskana ze zbycia akcji, zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w Getin Noble Bank S.A.(„Bank”), co pozwoli na uwolnienie akcji będących przedmiotem zastawu.

  Obecnie Spółka posiada 69.910 akcji NF TFI co stanowi 36,3% kapitału zakładowego NF TFI oraz tyle samo głosów na walnych zgromadzeniu NF TFI. Spośród posiadanych przez Spółkę akcji NF TFI -69.051 sztuk jest obecnie obciążona zastawem rejestrowym i finansowym, które stanowią zabezpieczenie wierzytelności kredytowych zgodnie z zawartymi przez Emitenta i Bank umowami  o których Emitent informował w raportach bieżących.

  Akcje będą przedmiotem zbycia wyłącznie jako wolne od obciążeń, tj. pod warunkiem uprzedniego zwolnienia powyższych zabezpieczeń, co wymaga uzyskania zgody Banku, oraz zgodnie z poniższym harmonogramem:
  1)    W terminie 14 dni po zakończeniu postępowania Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) wobec NF TFI, o którym KNF informowała komunikatem z 400. posiedzenia KNF w dniu 31 lipca 2018 r., Zarząd Spółki rozpocznie działania mające na celu sprzedaż akcji NF TFI.
  2)    W pierwszej kolejności oferta sprzedaży 69.910 sztuk akcji NF TFI (z których 69.051 sztuk stanowi obecnie zabezpieczenie umów kredytowych zawartych z Bankiem) zostanie skierowana do akcjonariuszy NF TFI, wskazanych przez Zarząd i zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki.
  3)    W przypadku przyjęcia przez podmiot wskazany w pkt 2 powyżej oferty kupna ww. akcji, transakcja będzie przedmiotem postępowania przed KNF – zamiar przekroczenia 10%, 20%, 1/3 lub 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych podlega zawiadomieniu KNF.
  4)    Transakcja sprzedaży akcji NF TFI zostanie dokonana po wydaniu przez KNF decyzji o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu lub w przypadku niezgłoszenia sprzeciwu przez KNF w przewidzianym przepisami terminie. Ponadto wobec tego, że akcje NF TFI są przedmiotem zastawu rejestrowego, transakcja z podmiotem trzecim zostanie zawarta pod warunkiem wyrażenia przez Bank zgody na zbycie akcji i zwolnienie zastawu.
  5)    W przypadku, jeżeli podmiot, o którym mowa w pkt 2 powyżej nie wyrazi chęci nabycia akcji NF TFI w terminie 30 dni od dnia złożenia oferty lub wcześniej poinformuje Spółkę o braku zainteresowania ofertą, Zarząd Spółki przystąpi do poszukiwania innego nabywcy zainteresowanego bądź całościowym pakietem akcji NF TFI posiadanych przez Spółkę, bądź jego częścią. W tym celu Zarząd Spółki zamierza nawiązać współpracę z profesjonalnym podmiotem, mającym doświadczenie w doradztwie przy poszukiwaniu nabywcy akcji.
  6)    W przypadku znalezienia nabywcy, transakcja nabycia przez ten podmiot akcji NF TFI będzie przedmiotem postępowania przed KNF, o ile nabycie doprowadziłoby do przekroczenia 10%, 20%, 1/3 lub 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
  7)    Transakcja sprzedaży akcji NF TFI zostanie dokonana po wydaniu przez KNF decyzji o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu lub w przypadku niezgłoszenia sprzeciwu przez KNF w przewidzianym przepisami terminie. Ponadto wobec tego, że akcje NF TFI są przedmiotem zastawu rejestrowego, transakcja z podmiotem trzecim zostanie zawarta pod warunkiem wyrażenia przez Bank zgody na zbycie akcji i zwolnienie zastawu.

  O poszczególnych etapach transakcji, Emitent będzie informował w odrębnych raportach.

  Podstawa prawna: Podstawa  prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

   

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 49/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 23 kwietnia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 kwietnia 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 48/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 21.04.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 47/2020

  INFORMACJA O PRZYJĘTYCH USTALENIACH DOTYCZĄCYCH ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH

  Data: 20 kwietnia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01 -208 Warszawa,  w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. informuje, że w dniu dzisiejszym po zakończonych konsultacjach z przedstawicielami pracowników dotyczących przeprowadzenia zwolnień grupowych, przyjął regulamin zwolnień grupowych Emitenta („Regulamin zwolnień grupowych Emitenta ”).

  Regulamin zwolnień grupowych Emitenta określa m.in. szczegółowe przyczyny zamierzonego grupowego zwolnienia pracowników kryteria wyboru pracowników, których umowy o pracę zostaną rozwiązane w ramach zwolnień grupowych oraz warunki odpraw.

  Zwolnienia grupowe zostaną przeprowadzone w okresie od 21 kwietnia  do 31 maja 2020 r. i obejmą maksymalnie 285 pracowników.

  Emitent szacuje wysokość kosztów redukcji zatrudnienia na ok. 903 tys. zł i z tego tytułu zostanie utworzona stosowna rezerwa w księgach rachunkowych Emitenta.

  Jednocześnie Emitent  informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r.,  że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 20 kwietnia 2020 r. spółka zależna od Emitenta –
  Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka Zależna") po zakończonych konsultacjach z przedstawicielami pracowników dotyczących przeprowadzenia zwolnień grupowych, przyjęła regulamin zwolnień grupowych w Spółce zależnej („Regulamin zwolnień grupowych w Spółce zależnej”).

  Regulamin zwolnień grupowych w Spółce zależnej określa m.in. szczegółowe przyczyny zamierzonego grupowego zwolnienia pracowników kryteria wyboru pracowników, których umowy o pracę zostaną rozwiązane w ramach zwolnień grupowych oraz warunki odpraw.

  Zwolnienia grupowe zostaną przeprowadzone w okresie od 21 kwietnia  do 31 maja 2020 r. i obejmą maksymalnie 55 pracowników.

  Spółka zależna szacuje wysokość kosztów redukcji zatrudnienia na ok. 101 tys. zł i z tego tytułu zostanie utworzona stosowna rezerwa w księgach rachunkowych Spółki zależnej.
  Podstawa prawna: Podstawa  prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 46/2020

  INFORMACJA O ZAMIARZE UJĘCIA W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R. ODPISU AKTUALIZUJĄCEGO WARTOŚĆ FIRMY I ZNAKU TOWAROWEGO ORAZ UJĘCIA W JEDNOSTKOWYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R. ODPISU AKTUALIZUJĄCEGO WARTOŚĆ INWESTYCJI ORAZ WARTOŚĆ FIRMY.

  Data: 20 kwietnia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w trakcie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. („Grupa”) sporządzonego za rok 2019 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku stwierdzono istnienie poniżej opisanych okoliczności, które będą miały znaczący wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy.

  Grupa wykonała test na utratę wartości wartości firmy i znaku towarowego Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie („Home Broker ”) w oparciu o wartość odzyskiwalną, która została ustalona na podstawie wartości użytkowej.

  Na podstawie powyższej analizy Grupa stwierdziła konieczność dokonania odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości wartości firmy o kwotę 91.838 tys. zł oraz znaku towarowego Home Broker o kwotę 54.000 tys. zł, co będzie skutkowało korektą wyniku skonsolidowanego za rok 2019 o kwotę 145.838 tys. zł brutto.

  Jednocześnie Emitent informuje, że  w trakcie sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. sporządzonego za rok 2019 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku stwierdzono istnienie poniżej opisanych okoliczności, które będą miały znaczący wpływ na jednostkowy wynik finansowy.

  Spółka wykonała test na utratę wartości wartości firmy HB Finanse i wartości inwestycji w Home Broker S.A. w oparciu o wartość odzyskiwalną, która została ustalona na podstawie wartości użytkowej.

  Na podstawie powyższej analizy Spółka stwierdziła konieczność dokonania odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości firmy HB Finanse w kwocie 99.063 tys. zł  oraz odpisu z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkę zależną Home Broker S.A. w kwocie 55.377 tys. zł, co będzie skutkowało korektą wyniku jednostkowego za rok 2019 o kwotę 154.440 tys. zł brutto. 

  Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów i wielkość odpisów z tytułu utraty wartości firmy, znaku towarowego bądź wartości inwestycji zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok 2019, których publikację zaplanowano na 30 kwietnia 2020 r.

  Podstawa prawna Art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 45/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A

  Data: 17 kwietnia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 kwietnia 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 44/2020

  ZAWARCIE ANEKSÓW DO UMÓW ZNACZĄCYCH

  Data: 16 kwietnia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”, „Kredytobiorca”) z siedzibą w Warszawie, przy
  ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj.   16 kwietnia 2020 r. zawarł z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1080004850, REGON: 141334039 („Bank”) Aneks do umowy kredytowej o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 31 grudnia 2018 r., („Umowa I”) , o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 168/2018 z dnia 31.12.2018 r., raporcie bieżącym nr 56/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.,  raporcie bieżącym nr 93/2019 z dnia 16 lipca 2019 r.  oraz raporcie bieżącym nr 7/2020 z dnia  22 stycznia 2020 r. na mocy którego Emitent oraz Bank dokonały zmiany dotyczącej odroczenia spłaty rat kapitałowych kredytu do dn. 31 maja  2020 r. Spłata kapitału nastąpi od dn. 1 czerwca 2020 r. w stałych ratach kapitałowych. Okres na jaki został udzielony kredyt nie ulega zmianie. W okresie karencji będą spłacane raty odsetkowe w wysokości wskazanej w aneksie.

  Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Bankiem aneks do Umowy o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 18 kwietnia 2019 r. („Umowa II”) o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 56/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r., oraz raporcie bieżącym nr 93/2019 z dnia 16 lipca 2019 r.  na mocy którego Emitent oraz Bank dokonały zmiany polegającej na wydłużenie okresu kredytowania do dnia 1 czerwca 2020 r. oraz ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w formie pełnomocnictwa do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w Getin Noble Bank S.A.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 43/2020

  WPŁYW SKUTKÓW EPIDEMII KORONAWIRUSA COVID-19 NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A.

  Data: 15 kwietnia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01 -208 Warszawa, niniejszym przekazuje informację dotyczącą wpływu epidemii koronawirusa na działalność  Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej ("Grupa”).

  Emitent informuje, że podjął niezbędne działania w celu zachowania pełnej ciągłości operacyjnej oraz wprowadził szereg działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa swoim klientom i pracownikom.

  Emitent spodziewa się, iż skutki epidemii koronawirusa Covid-19 będą miały istotny negatywny wpływ na przyszłe wyniki i działalność Grupy.

  Zarząd przewiduje, że w związku z powyższym w II kwartale 2020 roku nastąpi spadek wartości sprzedanych produktów finansowych i nieruchomościowych przez Emitenta oraz Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie o około 30% w stosunku do  wartości  produktów sprzedanych w  IV kwartale 2019 roku o których Emitent informował w raporcie bieżącym  nr 12/2020  z dnia  31 stycznia 2020 r. 

  Powyższa ocena wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność, wyniki finansowe Grupy sporządzona została w oparciu o najlepszą wiedzę Emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego. Biorąc pod uwagę szereg okoliczności zewnętrznych, w tym dynamikę zdarzeń związanych m.in. z rozprzestrzenianiem się koronowirusa, wystąpieniem zmian legislacyjnych, wprowadzaniem zmian w otoczeniu regulacyjnym nie ma możliwości precyzyjnego oszacowania ich wpływu na działalność i wyniki finansowe Grupy.

  Aktualny wpływ skutków COVID-19 na działalność Grupy prezentowany będzie w śródrocznych raportach okresowych.

   Podstawa  prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 42/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 10.04.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 41/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 9 kwietnia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 9 kwietnia 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 40/2020

  INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ EMITENTA

  Data: 8 kwietnia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 8 kwietnia 2020 roku, spółka zależna od Emitenta –
  Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka Zależna") podjęła decyzję w sprawie rozpoczęcia procedury zwolnień grupowych w Spółce Zależnej zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników [t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1969].

  Spółka Zależna zamierza przeprowadzić zwolnienia grupowe w terminie do 31 maja 2020 r.
  Zwolnienia grupowe obejmą maksymalnie 60 osób.

  Powodem planowanych zwolnień grupowych jest konieczność optymalizacji kosztów działania, w tym redukcja poziomu i kosztów zatrudnienia w Spółce Zależnej.

  Spółka Zależna niezwłocznie powiadomi przedstawicieli pracowników o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia oraz zwróci się do przedstawicieli pracowników o przystąpienie do konsultacji. Ponadto Spółka Zależna powiadomi właściwy urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w Spółce Zależnej.

  Podstawa prawna: Podstawa  prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 39/2020

  INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH

  Data: 8 kwietnia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01 -208 Warszawa, informuje, że w dniu 8 kwietnia 2020 roku, podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1969).

  Zamiarem Emitenta jest przeprowadzenie zwolnień grupowych w terminie do 31 maja 2020 r.
  Zwolnienia grupowe obejmą maksymalnie 380 osób.

  Powodem planowanych zwolnień grupowych jest konieczność optymalizacji kosztów działania, w tym redukcja poziomu i kosztów zatrudnienia w Spółce.

  Emitent niezwłocznie powiadomi przedstawicieli pracowników o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia oraz zwróci się do przedstawicieli pracowników o przystąpienie do konsultacji. Ponadto Emitent powiadomi właściwy urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w Spółce.

  Podstawa prawna: Podstawa  prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 38/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 07.04.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 37/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 3 kwietnia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 3 kwietnia 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 36/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 1 kwietnia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 1 kwietnia 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 35/2020

  ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI JEDOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO  ORAZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA ROK OBROTOWY 2019.

  Data: 30 marca 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01 -208 Warszawa, informuje, że zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2019.

  Pierwotna data publikacji raportów okresowych, wyznaczona została w raporcie bieżącym nr 11/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. na dzień 2 kwietnia 2020 r.

  Przedmiotowe raporty okresowe zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2020 r.

  Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 34/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30.03.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 33/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Raport bieżący nr 33/2020

  Data: 26 marca 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 marca 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 32/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 24 marca 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 marca 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Report bieżący nr 31/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data publikacji 20.03.2020 r.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 20.03.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 30/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 18 marca 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 18 marca 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 29/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 12 marca 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 12 marca 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 28/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data pubikacji: 10.03.2020 r.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 10.03.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 27/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 6 marca 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu, 6 marca 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   

  Treść powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 26/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 4 marca 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu, 4 marca 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia  

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 25/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 2 marca 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 2 marca 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 24/2020

  INFORMACJA O ZAMIARZE UJĘCIA W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.  ODPISU DOTYCZĄCEGO AKTYWÓW Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO

  Data: 27 lutego 2020 roku


  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w trakcie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. („Grupa”) sporządzonego za rok 2019 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku stwierdzono istnienie poniżej opisanych okoliczności, które będą miały znaczący wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy.

  Grupa dokonała analizy możliwości rozliczenia strat podatkowych z lat ubiegłych poniesionych przez spółkę Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000386307 REGON 141012293, NIP 5272545911.

  Na podstawie powyższej analizy Grupa stwierdziła konieczność spisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 15.867 tys. zł (słownie: piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), co będzie skutkowało korektą wyniku skonsolidowanego za rok 2019 o kwotę 15.867 tys. zł.

  Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. sporządzonym za rok 2019, którego publikację zaplanowano na 2 kwietnia 2020 r.

  Podstawa  prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 23/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 27 lutego 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 lutego 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 22/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 25 lutego 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 lutego 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 21/2020

  ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY ZNACZĄCEJ

   

  Data: 24 lutego 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Pożyczkobiorca”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 24 lutego 2020 r. zawarł aneks do umowy pożyczki zawartej dn. 18 lutego 2019 r. z Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. („Aneks”)  z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,  01-208 Warszawa („Open Life”, „Pożyczkodawca”) o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 25/2019  z dnia 18 lutego 2019 r.

  Aneks do umowy pożyczki obejmuje:

  1. odroczenie spłaty raty kapitałowej pożyczki w kwocie 333 333,00 zł, której termin spłaty jest przewidziany na 25 lutego 2020 r. Spłata odroczonej raty kapitałowej nastąpi dn. 25 lutego 2021 r. łącznie ze spłatą ostatniej raty pożyczki, zgodnie z harmonogramem spłaty.
  2. podwyższenie oprocentowania pożyczki w odniesieniu do części kapitału w kwocie 333 333,00 zł, którego płatność została odroczona, o 1 punkt procentowy w skali roku w odniesieniu do oprocentowania ustalonego w umowie pożyczki.

  Okres na jaki został udzielony kredyt nie ulega zmianie. W okresie karencji będzie spłacana rata odsetkowa zgodnie z dotychczasowym harmonogramem, przy czym raty odsetkowe spłacane od 27 kwietnia 2020 roku będą powiększone zgodnie z pkt 2 powyżej.

  Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 20/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 21 lutego 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 lutego 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 19/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 19 lutego 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 19 lutego 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 18/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 17 lutego 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 lutego 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 17/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 13 lutego 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 lutego 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 16/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 11 lutego 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 11 lutego 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 15/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 6 lutego 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 6 lutego 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 14/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 4 lutego 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 4 lutego 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 13/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 31 stycznia 2020 roku  

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 31 stycznia 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 12/2020

  WYNIKI SPRZEDAŻOWE PO CZWARTYM KWARTALE 2019 ROKU

  Data: 31 stycznia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, niniejszym przekazuje informacje o wartości sprzedanych produktów finansowych i nieruchomościowych, przez Emitenta oraz Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie, po czwartym kwartale 2019 roku, które zostaną udostępnione do celów publikacji prasowej.

  Szczegółowe informacje zawiera tabela, będąca załącznikiem do niniejszego Raportu.

  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Wyniki sprzedażowe

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 11/2020

  TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU OBROTOWYM 2020

  Data: 30 stycznia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020:

  • 2 kwietnia 2020 r.– jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019,
  • 21 maja 2020 r.  – skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2020 r.,
  • 10 września 2020 r. – skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1.01 do 30.06.2020 r.,
  • 19 listopada 2020 r.– skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2020 r.

  Zarząd Emitenta oświadcza, że:

  • zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 r.,
  • zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej,
  • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

  Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

   

   

   

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 10/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 29 stycznia 2020 roku  

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 stycznia 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 9/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data publikacji: 27 stycznia 2020 r.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27.01.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 8/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 23 stycznia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 stycznia 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 7/2020

  ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY ZNACZĄCEJ

  Data: 22 stycznia 2020 roku 

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”, „Kredytobiorca”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj.  22 stycznia 2020 r. zawarł z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1080004850, REGON: 141334039 („Bank”) Aneks do umowy kredytowej o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 31 grudnia 2018 r., („Umowa”), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 168/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r., raporcie bieżącym nr 56/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. oraz raporcie bieżącym nr 93/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. na mocy którego Emitent oraz Bank dokonały zmiany dotyczącej odroczenia spłaty rat kapitałowych kredytu do dn. 26 kwietnia 2020 r. Spłata kapitału nastąpi od dn. 27 kwietnia 2020 r. w stałych ratach kapitałowych. Okres na jaki został udzielony kredyt nie ulega zmianie. W okresie karencji będą spłacane raty odsetkowe w wysokości wskazanej w aneksie.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 6/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 21 stycznia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 stycznia 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 5/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 17 stycznia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 stycznia 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 4/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data publikacji: 15.01.2020 r.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15.01.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 3/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data 14 stycznia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu, 13 stycznia 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 2/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 9 stycznia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 9 stycznia 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść powiadomienia 

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 1/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data publikacji: 07.01.2020 r.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 07.01.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia cz. 1

  Treść Powiadomienia cz. 2