×
  Wybierz rok
  • Zobacz

   Raport bieżący nr 41/2019

   EMISJA ORAZ WYKUP OBLIGACJI

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa,  w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2019 z dnia 14 marca 2019 r. oraz raportu bieżącego nr 39/2019 z dnia 15 marca 2019 r., informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 18 marca 2019 r. Emitent: 

   1. dokonał przydziału 20.000 (dwadzieścia tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii J Emitenta o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc) każda, tj. o łącznej wartości 20.000.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia milionów) Spółce pod firmą Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, 

   1. dokonał przydziału 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii K Emitenta o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc) każda, tj. o łącznej wartości 25.000.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć milionów) Spółce pod firmą Development System sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

   Jednocześnie Emitent informuje, że w wyniku emisji obligacji serii J i K dokonał w dniu dzisiejszym całkowitego wykupu obligacji serii B, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2015 z dnia 17 marca 2015 r.. 

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku –informacje poufne. 

  • Zobacz

   Raport bieżący nr 40/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data publikacji: 18.03.2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 18.03.2019 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • Zobacz

   Raport bieżący nr 39/2019

   UCHYLENIE UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ W PRZEDMIOCIE AKCEPTACJI WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII J I K ORAZ PODJĘCIE NOWYCH UCHWAŁ

   Data: 15 marca 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15 marca 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta uchyliła uchwały w spawie emisji obligacji serii J i K, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 36/2019 r. z dnia 14 marca 2019 r.

   Jednocześnie Rada Nadzorcza Emitenta w dniu dzisiejszym podjęła uchwały w sprawie akceptacji:

   - propozycji Zarządu Emitenta w przedmiocie zaoferowania przez Emitenta – spółce pod firmą Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 20 000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji, o wartości nominalnej 1.000 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów 00/100) złotych,

   - propozycję Zarządu Emitenta w przedmiocie zaoferowania przez Emitenta – spółce pod firmą Development System sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 25 000 (dwadzieścia pięć tysięcy) obligacji, o wartości nominalnej 1.000 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 25.000.000,00 (dwadzieścia pięć milionów 00/100) złotych .

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku –informacje poufne.

  • Zobacz

   Raport bieżący nr 38/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 15 marca 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  15 marca 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

    

  • Zobacz

   Raport bieżący nr 37/2019

   UCHYLENIE UCHWAŁ ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE EMISJI OBLIGACJI SERII J I K ORAZ PODJĘCIE NOWYCH UCHWAŁ

   Publikacja raportu: 14.03.2019

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14 marca 2019 r. podjął decyzję o uchyleniu uchwał w sprawie emisji obligacji serii J i K, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 35/2019 z dnia 13 marca 2019 r.

   Jednocześnie Zarząd Emitenta w dniu dzisiejszym podjął nowe uchwały dotyczące emisji obligacji serii J i K ze zmienionymi warunkami.

   Emisja obligacji serii J:

   Emitent wyemituje nie więcej niż 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc 00/100) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów 00/100) złotych („Obligacje 1”).

   Emisja Obligacji 1 będzie przeprowadzona w drodze oferty prywatnej w trybie, o którym mowa w art. 33 pkt. 2 Ustawy o Obligacjach, poprzez złożenie propozycji nabycia Obligacji 1 nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonym inwestorom.

   Obligacje 1 nie będą miały formy dokumentu w rozumieniu art. 8 Ustawy o Obligacjach, a prawa z Obligacji 1 powstaną po raz pierwszy z chwilą ich zapisania w ewidencji, o której mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, prowadzonej przez Noble Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z Noble Securities S.A. („Ewidencja”).

   Obligacje 1 będą:

   a) emitowane i wykupione po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji 1,

   b) zbywalne bez żadnych ograniczeń,

   c) oprocentowane – wysokość oprocentowania Obligacji 1 będzie zmienna i będzie równa stawce WIBOR1Y powiększonej o marżę 3,50 p.p. (trzy 50/100 punkty procentowe) (w skali roku, a odsetki będą naliczane począwszy od daty emisji Obligacji 1 (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wykupu Obligacji1 (włącznie z tym dniem) i będą wypłacane co 3 miesiące.

   d) podlegać wykupowi w okresie 72 miesięcy (6 lat) od daty emisji.

   Obligacje 1 nie będą obligacjami zamiennymi na akcje Emitenta,

   Obligacje 1 nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do ASO Catalyst.

   Celem emisji Obligacji 1 jest refinansowanie zobowiązań z tytułu wykupu obligacji na okaziciela serii B Emitenta.

   Obligacje 1 będą emitowane jako zabezpieczone. W terminie do Dnia  Emisji (włącznie) zostaną ustanowione następujące zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji 1:

   1) zastaw zwykły (cywilny), o którym mowa w art. 327 – 335 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) na  21 810 000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset dziesięć tysięcy) akcjach imiennych serii A, E i G spółki Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A z siedzibą w Warszawie, których właścicielem jest Spółka („Akcje”),

   2) oświadczenie Emitenta złożone w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1360 ze zm.) o poddaniu się egzekucji z majątku Spółki do kwoty równej 197% wartości nominalnej Obligacji 1.

   Ponadto, po dniu przydziału Obligacji 1, lecz nie później niż do 30 lipca 2019 r. na zabezpieczenie wierzytelności z Obligacji 1 zostanie ustanowione zabezpieczenie postaci zastawu rejestrowego na Akcjach. 

   Emisja obligacji serii K:

   Emitent wyemituje nie więcej niż 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc 00/100) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów 00/100) złotych („Obligacje 2”).

   Emisja Obligacji 2 będzie przeprowadzona w drodze oferty prywatnej w trybie, o którym mowa w art. 33 pkt. 2 Ustawy o Obligacjach, poprzez złożenie propozycji nabycia Obligacji 2 nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonym inwestorom.

   Obligacje 2 nie będą miały formy dokumentu w rozumieniu art. 8 Ustawy o Obligacjach, a prawa z Obligacji powstaną po raz pierwszy z chwilą ich zapisania w ewidencji, o której mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, prowadzonej przez Noble Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z Noble Securities S.A.

   Obligacje 2 będą:

   a) emitowane i wykupione po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji 2,

   b) zbywalne bez żadnych ograniczeń,

   c) oprocentowane – wysokość oprocentowania Obligacji 2 będzie zmienna i będzie równa stawce WIBOR1Y powiększonej o marżę 3,50 p.p. (trzy 50/100 punkty procentowe) (w skali roku, a odsetki będą naliczane począwszy od daty emisji Obligacji (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wykupu Obligacji 2 (włącznie z tym dniem) i będą wypłacane co 3 miesiące.

   d) podlegać wykupowi w okresie 72 miesięcy (6 lat) od daty emisji.

   Obligacje 2 nie będą obligacjami zamiennymi na akcje Emitenta

   Obligacje 2 nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do ASO Catalyst.

   Celem emisji Obligacji 2 jest refinansowanie zobowiązań z tytułu wykupu obligacji na okaziciela serii B Emitenta.

   Obligacje będą emitowane jako zabezpieczone. W terminie do Dnia Emisji (włącznie) zostaną ustanowione następujące zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji 2:

   1. zastaw zwykły (cywilny), o którym mowa w art. 327 – 335 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) na  21 810 000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset dziesięć tysięcy) akcjach imiennych serii A, E i G spółki Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A z siedzibą w Warszawie, których właścicielem jest Spółka („Akcje”)
   2. oświadczenie Spółki złożone w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1360 ze zm.) o poddaniu się egzekucji z majątku Spółki do kwoty równej 181% wartości nominalnej Obligacji.

   Ponadto, po dniu przydziału Obligacji 2, lecz nie później niż do 30 lipca 2019 r. na zabezpieczenie wierzytelności z Obligacji 2 zostanie ustanowione zabezpieczenie postaci zastawu rejestrowego na Akcjach. 

   Jednocześnie Emitent informuje, iż Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 198 138 tys. zł.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku –informacje poufne.

  • Zobacz

   Raport bieżący nr 36/2019

   EMISJA OBLIGACJI SERII J i K

   Dara publikacji: 14 marca 2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2019 z dnia 13 marca 2019 r., informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14 marca 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały w sprawie akceptacji:

   - propozycji Zarządu Emitenta w przedmiocie zaoferowania przez Emitenta – spółce pod firmą Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, 20 000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji serii J, o wartości nominalnej 1.000 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów 00/100) złotych,

   - propozycji Zarządu Emitenta w przedmiocie zaoferowania przez Emitenta – spółce pod firmą Development System S.A. z siedzibą we Wrocławiu 25 000 (dwadzieścia pięć tysięcy) obligacji serii K, o wartości nominalnej 1.000 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 25.000.000,00 (dwadzieścia pięć milionów 00/100) złotych.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku –informacje poufne.

  • Zobacz

   Raport bieżący nr 35/2019

   DECYZJA DOTYCZĄCA EMISJI OBLIGACJI

   Data publikacji: 13.03.2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 13 marca 2019 r. podjął uchwały o emisji obligacji serii J i serii K.

   Emisja obligacji serii J:

   Emitent wyemituje nie więcej niż 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc 00/100) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów 00/100) złotych („Obligacje 1”).

   Emisja Obligacji 1 będzie przeprowadzona w drodze oferty prywatnej w trybie, o którym mowa w art. 33 pkt. 2 Ustawy o Obligacjach, poprzez złożenie propozycji nabycia Obligacji 1 nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonym inwestorom.

   Obligacje 1 nie będą miały formy dokumentu w rozumieniu art. 8 Ustawy o Obligacjach, a prawa z Obligacji powstaną po raz pierwszy z chwilą ich zapisania w ewidencji, o której mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, prowadzonej przez Noble Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z Noble Securities S.A. („Ewidencja”).

   Obligacje 1 będą:

   a) emitowane i wykupione po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji 1,

   b) zbywalne bez żadnych ograniczeń,

   c) oprocentowane – wysokość oprocentowania Obligacji 1 będzie zmienna i będzie równa stawce WIBOR3M powiększonej o marżę 3,00 p.p. (trzy 00/100 punkty procentowe) (w skali roku, a odsetki będą naliczane począwszy od daty emisji Obligacji 1 (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wykupu Obligacji 1 (włącznie z tym dniem) i będą wypłacane co 3 miesiące.

   d) podlegać wykupowi w okresie 72 miesięcy (6 lat) od daty emisji.

   We wszystkich dniach płatności odsetek (począwszy od piątego dnia płatności odsetek, wyłączając Dzień Wykupu) Emitent będzie zobowiązany do bezwarunkowego wykupu części Obligacji 1 w kwocie 1.000.000,00 zł

   Obligacje 1 nie będą obligacjami zamiennymi na akcje Emitenta.

   Obligacje 1 nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do ASO Catalyst.

   Celem emisji Obligacji 1 jest refinansowanie zobowiązań z tytułu wykupu obligacji na okaziciela serii B Emitenta.

   Obligacje 1 będą emitowane jako zabezpieczone. Przed dniem emisji zostaną ustanowione następujące zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji 1:

   1) zastaw zwykły (cywilny), o którym mowa w art. 327 – 335 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) na  21 810 000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset dziesięć tysięcy) akcjach imiennych serii A, E i G spółki Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A z siedzibą w Warszawie, których właścicielem jest Spółka („Akcje”),

   2) oświadczenie Emitenta złożone w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1360 ze zm.) o poddaniu się egzekucji z majątku Spółki do kwoty równej 197% wartości nominalnej Obligacji 1.

   Ponadto, po dniu przydziału Obligacji 1, lecz nie później niż do 30 lipca 2019 r. na zabezpieczenie wierzytelności z Obligacji zostanie ustanowione zabezpieczenie postaci zastawu rejestrowego na Akcjach. 

   Emisja obligacji serii K:

   Emitent wyemituje nie więcej niż 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc 00/100) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów 00/100) złotych („Obligacje 2”).

   Emisja Obligacji 2 będzie przeprowadzona w drodze oferty prywatnej w trybie, o którym mowa w art. 33 pkt. 2 Ustawy o Obligacjach, poprzez złożenie propozycji nabycia Obligacji nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonym inwestorom

   Obligacje 2 nie będą miały formy dokumentu w rozumieniu art. 8 Ustawy o Obligacjach, a prawa z Obligacji powstaną po raz pierwszy z chwilą ich zapisania w ewidencji, o której mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, prowadzonej przez Noble Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z Noble Securities S.A.

   Obligacje 2  będą:

   a) emitowane i wykupione po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji 2,

   b) zbywalne bez żadnych ograniczeń,

   c) oprocentowane – wysokość oprocentowania Obligacji będzie zmienna i będzie równa stawce WIBOR3M powiększonej o marżę 3,00 p.p. (trzy 00/100 punkty procentowe) (w skali roku, a odsetki będą naliczane począwszy od daty emisji Obligacji (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wykupu Obligacji (włącznie z tym dniem) i będą wypłacane co 3 miesiące.

   d) podlegać wykupowi w okresie 72 miesięcy (6 lat) od daty emisji.

   We wszystkich dniach płatności odsetek (począwszy od piątego dnia płatności odsetek, wyłączając Dzień Wykupu) Emitent będzie zobowiązany do bezwarunkowego wykupu części Obligacji 2 w kwocie 1.250.000,00 zł

   Obligacje 2 nie będą obligacjami zamiennymi na akcje Emitenta,

   Obligacje 2 nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do ASO Catalyst,

   Celem emisji Obligacji 2 jest refinansowanie zobowiązań z tytułu wykupu obligacji na okaziciela serii B Emitenta.

   Obligacje 2 będą emitowane jako zabezpieczone. Przed dniem emisji zostaną ustanowione następujące zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji 2:

   1) zastaw zwykły (cywilny), o którym mowa w art. 327 – 335 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) na  24.985.000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii D i F spółki Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A z siedzibą w Warszawie, których właścicielem jest Spółka („Akcje 2”),

   2) oświadczenie Emitenta złożone w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1360 ze zm.) o poddaniu się egzekucji z majątku Emitenta do kwoty równej 181% wartości nominalnej Obligacji 2.

   Ponadto, po dniu przydziału Obligacji 2, lecz nie później niż do 30 lipca 2019 r. na zabezpieczenie wierzytelności z Obligacji 2 zostanie ustanowione zabezpieczenie postaci zastawu rejestrowego na Akcjach 2. 

   Jednocześnie Emitent informuje, iż Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 198 138 tys. zł.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku –informacje poufne.

  • Zobacz

   Raport bieżący nr 34/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 12 marca 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  12 marca 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • Zobacz

   Raport bieżący nr 33/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 8 marca 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  8 marca 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • Zobacz

   Raport bieżący nr 32/2019

   USTALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
   01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2019 r. z dnia 7 lutego 2019r., raportu bieżącego nr  28/2019  z dnia  1 marca 2019 r. oraz raportu bieżącego nr  31/2019  z dnia 6 marca  2019r. informuje, że w dniu 7 marca 2019r. Rada Nadzorcza Emitenta zgodnie z upoważnieniem udzielonym w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 7 lutego 2019r. w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji, upoważnienia Zarządu Open Finance S.A. do podejmowania czynności z tym związanych i zmiany Statutu Open Finance S.A. podjęła uchwałę o ustaleniu tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany przyjęte Uchwałami nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Open Finance S.A. z dnia 7 lutego 2019, Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Open Finance S.A. z dnia 7 lutego 2019 oraz Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Open Finance S.A. z dnia 7 lutego 2019 , o których Emitent informował w raportach bieżących nr  28/2019  z dnia  1 marca 2019 r. oraz raporcie bieżącym nr raportu bieżącego nr  31/2019  z dnia 6 marca  2019r.

   Tekst jednolity Statutu Emitenta, przyjęty przez Radę Nadzorczą, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

   Podstawa prawna: § 5 pkt 1 w zw. z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

   Tekst jednolity Statutu

  • Zobacz

   Raport bieżący nr 31/2019

   POSTANOWIENIE SĄDU O ZAREJESTROWANIU ZMIAN W STATUCIE OPEN FINANCE S.A.

   Data: 6 marca 2019r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2019 r. z dnia 7 lutego 2019r., informuje, że powziął informację o dokonaniu w dniu 4 marca 2019r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS („Sąd”) wpisu w przedmiocie zarejestrowania scalenia akcji Emitenta uchwalonego w dniu 7 lutego 2019r., uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

   Sąd zarejestrował scalanie akcji Emitenta poprzez proporcjonalne zmniejszenie łącznej liczby akcji Spółki z liczby 74.356.662 (siedemdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) do liczby 12.392.777 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem), tj. poprzez połączenie każdych 6 (słownie: sześciu) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz), w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 0,06 zł (słownie: sześć groszy). Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego tj. 743.566,62 zł (siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt dwa grosze).

   Po powyższej rejestracji struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawia się następująco:

   Kapitał zakładowy Spółki wynosi 743.566,62 zł (siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt dwa grosze) i dzieli się na 12 392 777 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej wynoszącej 0,06 zł (słownie: sześć groszy) każda.

   Po zarejestrowaniu zmian w wysokości kapitału zakładowego ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 12 392 777 głosów.

   Poza powyższym Sąd dokonał rejestracji zmian statutu Emitenta dokonanych uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 7 lutego 2019 r. o następującej treści:

   § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

   „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 743.566,62 zł (siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt dwa grosze) i dzieli się na:

   a) 9.760.106 (dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy sto sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 6 gr (sześć groszy) każda,

   b) 1.796.189 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 6 gr (sześć groszy) każda,

   c) 836.482 (osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 6 gr (sześć groszy) każda.”

    

   Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  • Zobacz

   Raport bieżący nr 30/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data Publikacji" 05.03.2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu wczorajszym tj. 04.03.2019 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • Zobacz

   Raport bieżący nr 29/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 28 lutego 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • Zobacz

   Raport bieżący nr 28/2019

   POSTANOWIENIE SĄDU O ZAREJESTROWANIU ZMIAN W STATUCIE OPEN FINANCE S.A.

   Data: 1 marca 2019r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2019 r. z dnia 7 lutego 2019r., informuje, że powziął informację o dokonaniu w dniu 28 lutego 2019r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS („Sąd”) wpisu w przedmiocie zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Emitenta uchwalonego w dniu 7 lutego 2019r., uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

   Obniżenie kapitału zakładowego to kolejny krok w procesie scalenia akcji polegający na dostosowaniu liczby akcji Emitenta do ustalonego parytetu wymiany.
   Sąd zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego Emitenta poprzez umorzenie 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej imiennej Spółki serii F o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz), nabytej na podstawie zgody udzielonej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
   Po w/w rejestracji kapitał zakładowy Emitenta uległ obniżeniu o kwotę 0,01 zł (słownie: jeden grosz) tj. z kwoty 743.566,63 zł (siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt trzy grosze) do kwoty 743.566,62 zł (siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt dwa grosze) i dzieli się na 74.356.662 (siedemdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) akcje o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie:  jeden grosz) każda, w tym:
   a) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda,
   b) 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda,
   c) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda,
   d) 106.663 (sto sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda,
   e) 4.203.973 (cztery miliony dwieście trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda,
   f) 10.777.134 (dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda,
   g) 5.018.892 (pięć milionów osiemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F1 o wartości nominalnej 1 gr (jeden gorsz) każda.

   Po zarejestrowaniu zmian w wysokości kapitału zakładowego ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 74.356.662 głosów.
   Poza powyższym Sąd dokonał rejestracji zmian statutu Emitenta dokonanych uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 7 lutego 2019 r. oraz uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 7 lutego 2019 r. o następującej treści:
   § 8 ust. 1 Statutu otrzymał nowe, następujące brzmienie:
   „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 743.566,62 zł (siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt dwa grosze) i dzieli się na:
   a) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda,  
   b) 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.
   c) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.
   d) 106.663 (sto sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.
   e) 4.203.973 (cztery miliony dwieście trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.
   f) 10.777.134 (dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.
   g) 5.018.892 (pięć milionów osiemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F1 o wartości nominalnej 1 gr (jeden gorsz) każda.”
   z §8 Statutu Spółki usuwa się ustęp 2 w brzmieniu:

   „2. Akcje serii A oraz serii B zostały objęte za wkłady pieniężne opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców.”
    
   z §8 Statutu Spółki usuwa się ustęp 5 w brzmieniu:

   „5. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 4.895,89 (cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć złote osiemdziesiąt dziewięć grosze).”

   z §8 Statutu Spółki usuwa się ustęp 6 w brzmieniu:

   „6. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji, zwykłych na okaziciela, serii D o wartości nominalnej 1 gr. (jeden grosz) każda, w liczbie nie większej niż 596.252 (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie).”
    
   z §8 Statutu Spółki usuwa się ustęp 7 w brzmieniu:

   „7. Akcje serii D obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D, emitowanych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 1 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze w Spółce, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu.

   dotychczasowym ustępom 3 i 4 w §8 Statutu Spółki nadaje się odpowiednio numery 2 i 3.
   Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  • Zobacz

   Raport bieżący nr 27/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  27 lutego 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • Zobacz

   Raport bieżący nr 26/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 20 lutego  2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  20 lutego 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2
   Treść Powiadomienia cz. 3

  • Zobacz

   Raport bieżący nr 25/2019

   ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ

   Data: 18 lutego 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Pożyczkobiorca”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj.  18 lutego 2019 r. zawarł z Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,
   01-208 Warszawa („Pożyczkodawca”) umowę pożyczki („Umowa”) na następujących warunkach:

   1. Na podstawie postanowień Umowy Pożyczkodawca zobowiązuje się do udzielenia Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie: 4 000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych), a Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić Pożyczkodawcy wymienioną kwotę pieniężną wraz z odsetkami do dnia 25 lutego 2021 roku.

   2. Kwota pożyczki w wysokości, o której mowa w pkt 1 będzie przekazana przez Pożyczkodawcę na rachunek Pożyczkobiorcy do dnia 18 lutego 2019 roku.

   3. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne oparte o stawkę WIBOR3M, powiększoną o marżę w wysokości 3,00 punktów procentowych (300 punktów bazowych) w skali roku.

   4. Zabezpieczeniem spłaty przedmiotowej pożyczki wraz z należnymi Pożyczkodawcy odsetkami będą:

   a) Zastaw finansowy oraz zastaw rejestrowy na należących do Pożyczkobiorcy 22 700 sztuk akcji Open Brokers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wraz z depozytem i blokadą akcji w Noble Securities S.A. w terminach określonych w umowach zastawu, z zastrzeżeniem, że prawa głosu z akcji oraz pożytki z przedmiotu zastawu przysługują wyłącznie Zastawcy, pod warunkiem prawidłowej obsługi zobowiązań wynikających z Umowy,

   b) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 5 000 000 zł  (słownie: pięć milinów złotych) w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 KPC. 

   5. Zastaw finansowy oraz rejestrowy o którym mowa w pkt 4a) powyżej zostanie ustanowiony na podstawie odrębnych umów, tj. umowy zastawu finansowego oraz rejestrowego. Umowy zostaną zawarte do 14 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy.

   Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych postanowień charakterystycznych dla tego rodzaju umów.

    

   Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  • Zobacz

   Raport bieżący nr 24/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data publikacji: 15.02.2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 15.02.2019 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • Zobacz

   Raport bieżący nr 23/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data Publikacji: 13.02.2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 13.02.2019 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • Zobacz

   Raport bieżący nr 22/2019

   WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM  WALNYM ZGROMADZENIU OPEN FINANCE S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 7 LUTEGO 2019 R.

   Data: 11 lutego 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,  01-208 Warszawa, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Open Finance S.A.  zwołanym na dzień 7 lutego 2019 r.:

   1. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie któremu przysługiwało 31 905 600  głosów z posiadanych akcji, co stanowiło  61,32 % głosów na tym zgromadzeniu i  42,91% w ogólnej liczbie głosów;
   2. Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie któremu przysługiwało 13 175 847 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 25,32 % głosów na tym zgromadzeniu i 17,72% w ogólnej liczbie głosów;
   3. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK z siedzibą w Warszawie, któremu przysługiwało 4 800 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 9,23 % głosów na tym zgromadzeniu i  6,46% w ogólnej liczbie głosów;  

   Ogólna liczba akcji wyemitowana przez Open Finance S.A. wynosi 74.356.663 , a liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 74.356.663.

   Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 512).

  • Zobacz

   Raport bieżący nr 21/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 11 lutego  2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  11 lutego 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

   Treść Powiadomienia cz. 3

  • Zobacz

   Raport bieżący nr 20/2019

   INFORMACJA WS. NABYCIA AKCJI WŁASNEJ

   Data: 7 lutego  2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  7 lutego 2019 roku,  Emitent nabył w drodze umowy darowizny 1 akcję własną imienną  mającą postać dokumentu serii F o numerze 10.731 o wartości nominalnej 0,01 zł(jeden) grosz, stanowiącej 0,0000013448 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0000013448 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Darowizna akcji nastąpiła na podstawie umowy cywilnoprawnej poza rynkiem giełdowym.

   Przyczyną i celem nabycia akcji własnej przez Emitenta jest jej umorzenie. Ponadto zgodnie z uzasadnieniem do Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 lutego 2019 r. celem nabycia akcji i jej umorzenia jest potrzeba dostosowania liczby akcji Emitenta do parytetu wymiany akcji w celu umożliwienia ich skutecznego scalenia. Do skutecznego przeprowadzenia procesu scalenia wymagane jest nabycie przez Emitenta 1 akcji własnej, jej umorzenie, obniżenie kapitału zakładowego i zmiana Statutu.

   Podstawą prawną nabycia akcji własnych jest uchwała nr 3  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lutego 2019r.  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.

   Podstawa prawna: §5 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  • Zobacz

   Raport bieżący nr 19/2019

   TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 7 LUTEGO 2019 R.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, przedstawia w załączeniu treść uchwał podjętych przez  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. w dniu 7 lutego 2019 r.

   Ponadto Zarząd Open Finance S.A.  informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

   Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

   Treść podjętych uchwał

  • Zobacz

   Raport bieżący nr 18/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 6 lutego  2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.   6 lutego 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • Zobacz

   Raport bieżący nr 17/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 4 lutego  2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.   4 lutego 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

    

  • Zobacz

   Raport bieżący nr 16/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 31 stycznia  2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.   31 stycznia  2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • Zobacz

   Raport bieżący nr 15/2019

   TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU OBROTOWYM 2019

   Data: 30 stycznia 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019:

   • 25 kwietnia 2019 r.– jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018,
   • 29 maja 2019 r.  – skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2019 r.,
   • 26 września 2019 r. – skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1.01 do 30.06.2019 r.,
   • 28 listopada 2019 r.– skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2019 r.

   Zarząd Emitenta oświadcza, że:

   • zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 r.,
   • zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej,
   • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

   Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  • Zobacz

   Raport bieżący nr 14/2019

   WYNIKI SPRZEDAŻOWE PO CZWARTYM KWARTALEJ 2018 ROKU

   Data: 29 stycznia 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, niniejszym przekazuje informacje o wartości sprzedanych produktów finansowych i nieruchomościowych, przez Emitenta oraz Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie, po czwartym kwartale 2018 roku, które zostaną udostępnione do celów publikacji prasowej.

   Szczegółowe informacje zawiera tabela, będąca załącznikiem do niniejszego Raportu.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

   Wolumen 4Q/2018

  • Zobacz

   Raport bieżący nr 13/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data Publikacji: 24 stycznia 2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 24.01.2019 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • Zobacz

   Raport bieżący nr 12/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data Publikacji: 22.stycznia 2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 22.01.2019 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz.1

   Treść Powiadomienia cz.2

  • Zobacz

   Raport bieżący nr 11/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data Publikacji: 18.01.2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 18.01.2019 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • Zobacz

   Raport bieżący nr 10/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data Publikacji: 16 stycznia 2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 16.01.2019 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • Zobacz

   Raporty bieżący nr 9/2019

   OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

   Data publikacji: 11 stycznia 2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, o kapitale zakładowym 743.566,63 PLN, NIP 5213280836, REGON 015672908, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje niniejszym na dzień 7 lutego 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki (01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33, Budynek Wola Center Centrum Konferencyjne).

    

   Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, projekty zmiany Statutu, znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

   Podstawa  prawna:

   art. 56 ust.  1  pkt  2  lit  a)  Ustawy  o  ofercie  publicznej  i  warunkach  wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 512, 685.) w związku z §19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z  dnia  29  marca  2018  r.  w  sprawie  informacji  bieżących  i  okresowych  przekazywanych  przez emitentów  papierów  wartościowych  oraz  warunków  uznawania  za  równoważne  informacji wymaganych  przepisami  prawa  państwa  niebędącego  państwem  członkowskim (Dz.   U. 2018 poz.757).

   Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   Projekty Uchwał

   Projektowane zmiany Statutu

  • Zobacz

   Raport bieżący nr 8/2019

   WCZEŚNIEJSZY WYKUP OBLIGACJI

   Data Publikacji: 11 stycznia 2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 11 stycznia 2019 r. Emitent dokonał przedterminowego wykupu całości obligacji serii G, H oraz I, o których Emitent informował odpowiednio: raportem bieżącym nr 54/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. – seria G, raportem bieżącym nr 77/2015 z dnia 30 października 2015 r. – seria H oraz raportem bieżącym nr 28/2016 z dnia 11 lutego 2016 r. – seria I.

   Emitent w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 168/2018 z dnia 31.12.2018 r. informuje, iż:

   - wykupione zostały wszystkie obligacje serii G, tj., 32.000 sztuk o wartości 1.000,00 zł każda, tj., łącznej wartości nominalnej 32.000.000,00 zł. Przedterminowy wykup został przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Emisji Obligacji serii G. Dokonując przedterminowego wykup Emitent wypłacił Obligatariuszowi kwotę równą wartości nominalnej Obligacji oraz niewypłacone odsetki do dnia przedterminowego wykupu.

   - wykupione zostały wszystkie pozostałe obligacje serii H, tj., 4.000 sztuk o wartości 1.000,00 zł każda, tj., łącznej wartości nominalnej 4.000.000,00 zł. Przedterminowy wykup został przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Emisji Obligacji serii H. Dokonując przedterminowego wykup Emitent wypłacił Obligatariuszowi kwotę równą wartości nominalnej Obligacji oraz niewypłacone odsetki do dnia przedterminowego wykupu.

   Jednocześnie Emitent informuje, że w oparciu okresową amortyzację obligacji określoną w Warunkach Emisji, dokonał uprzednio wykupu 3.000 sztuk obligacji o wartości 1.000,00 zł każda, tj., łącznej wartości nominalnej 3.000.000,00 zł.

   - wykupione zostały wszystkie obligacje serii I, tj., 28.000 sztuk o wartości 1.000,00 zł każda, tj., łącznej wartości nominalnej 28.000.000,00 zł. . Przedterminowy wykup został przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Emisji Obligacji serii I. Dokonując przedterminowego wykup Emitent wypłacił Obligatariuszowi kwotę równą wartości nominalnej Obligacji oraz niewypłacone odsetki do dnia przedterminowego wykupu.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1  - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne


    

  • Zobacz

   Raport bieżący nr 7/2019

   REALIZACJA POSTANOWIEŃ UMOWY ZNACZĄCEJ

   Data Publikacji: 11 stycznia 2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2016 z dnia29 kwietnia 2016 r., raportu bieżącego nr 56/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r., raportu bieżącego nr 158/2018 r. z dnia 4 grudnia 2018 r. oraz raportu bieżącego nr 169/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r., informuje o zrealizowaniu w dniu dzisiejszym tj. 11 stycznia 2019 r. postanowień umownych w przedmiocie płatności:

   - kwoty 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych), powiększonej o kwotę 270.369,86 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć zł i osiemdziesiąt sześć groszy) tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności, powiększonej o dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 98.380 złotych (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych) oraz o dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 4.356,30 złotych (cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści groszy), którą Emitent był zobowiązany dokonać do dnia 31 grudnia 2018 r. w oparciu o aneks nr 1 z dnia 30 kwietnia 2018 r. do umowy nabycia („Umowa Nabycia”) akcji  spółki Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa („Noble Funds”), zawartej w dniu 29 kwietnia 2016 r. pomiędzy Emitentem a Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), przy udziale i za pośrednictwem Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.

   - kwoty 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), powiększonej o kwotę 450.739,73 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności, powiększonej o dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 34.020,72 zł (trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) oraz o dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 5.799,47 złote (pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści siedem groszy) z tytułu odroczonego terminu płatności, którą Emitent był zobowiązany dokonać do dnia 31 grudnia 2018 r. w oparciu o aneks nr 2 z dnia 4 grudnia 2018 r. do Umowy Nabycia.

   - kwoty 4.976.905,88 zł (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy), powiększoną o kwotę 605.000,86 złotych (sześćset pięć tysięcy złotych osiemdziesiąt sześć groszy) tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności, , którą Emitent był zobowiązany dokonać do dnia 30 kwietnia 2019 r w oparciu o Umowę Nabycia.

   Zrealizowane przez Emitenta, a wskazane wyżej płatności w całości wypełniają zobowiązania Emitenta wynikające z Umowy Nabycia oraz zwartych do niej Aneksów o których Emitent informował w wyżej wskazanych raportach bieżących.

    

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1  - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne

  • Zobacz

   Raport bieżący nr 6/2019

   ODSTĄPIENIE PRZEZ EMITENTA OD PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE NOWEJ EMISJI AKCJI

   Data: 10 stycznia 2019 roku


   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 92/2018  z dnia 6 lipca 2018r. dotyczącego decyzji Zarządu Emitenta  w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji, raportu bieżącego nr 94/2018 z dnia 6 lipca 2018r. oraz  raportu bieżącego nr 109/2018 z dnia 1 sierpnia 2018r. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 10 stycznia 2019 r. Zarząd Emitenta po dokonaniu ponownej analizy kwestii podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w tym mając na uwadze obecny poziom notowań akcji Spółki, podjął decyzję o odstąpieniu od procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji.


   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne

    

  • Zobacz

   Raport bieżący nr 5/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 10 stycznia  2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  10 stycznia  2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • Zobacz

   Raport bieżący nr 4/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data publikacji: 08.01.2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 08.01.2019 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • Zobacz

   Raport bieżący nr 3/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 4 stycznia  2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  4 stycznia  2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • Zobacz

   Raport bieżący nr 2/2019

   ROZPOCZĘCIE PRZYGOTOWAŃ DO PROCESU SCALENIA AKCJI

   Data: 3 stycznia 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 3 stycznia 2019 r. postanowił o rozpoczęciu działań mających na celu przygotowanie procesu scalenia (połączenia) akcji Spółki (zmniejszenia ogólnej liczby akcji Spółki z jednoczesnym podwyższeniem ich wartości nominalnej zgodnie z ustalonym stosunkiem wymiany przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego).

   Powyższa decyzja Zarządu Emitenta została podjęta z uwagi na fakt, utrzymywania się średniego kursu akcji Open Finance S.A. poniżej 0,50 zł, oraz kwalifikacją  w dniu 21 grudnia 2018 r. akcji  Emitenta do segmentu Listy Alertów, zgodnie z Komunikatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dn. 21 grudnia 2018 r., następczym Komunikatem GPW z dn. 27 grudnia 2018 r., oraz zgodnie z Uchwałą nr 1387/2013 Zarządu GPW z dnia 2 grudnia 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego lista alertów oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu.

   W ocenie Emitenta przygotowanie i przeprowadzenie procesu scalenia akcji, w efekcie którego kurs odniesienia akcji Emitenta wynosić będzie co najmniej 0,50 zł będzie wystarczającym działaniem, aby w chwili jego zakończenia Emitent przestał być kwalifikowany do segmentu Listy Alertów GPW.

   O dalszych istotnych decyzjach i działaniach w przedmiotowym zakresie Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne

  • Zobacz

   Raport bieżący nr 1/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 2 stycznia 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 2 stycznia 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia