×
  Wybierz rok
  • zobacz

   Raport bieżący nr 24/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data publikacji: 15.02.2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 15.02.2019 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 23/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data Publikacji: 13.02.2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 13.02.2019 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 22/2019

   WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM  WALNYM ZGROMADZENIU OPEN FINANCE S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 7 LUTEGO 2019 R.

   Data: 11 lutego 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,  01-208 Warszawa, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Open Finance S.A.  zwołanym na dzień 7 lutego 2019 r.:

   1. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie któremu przysługiwało 31 905 600  głosów z posiadanych akcji, co stanowiło  61,32 % głosów na tym zgromadzeniu i  42,91% w ogólnej liczbie głosów;
   2. Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie któremu przysługiwało 13 175 847 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 25,32 % głosów na tym zgromadzeniu i 17,72% w ogólnej liczbie głosów;
   3. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK z siedzibą w Warszawie, któremu przysługiwało 4 800 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 9,23 % głosów na tym zgromadzeniu i  6,46% w ogólnej liczbie głosów;  

   Ogólna liczba akcji wyemitowana przez Open Finance S.A. wynosi 74.356.663 , a liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 74.356.663.

   Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 512).

  • zobacz

   Raport bieżący nr 21/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 11 lutego  2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  11 lutego 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

   Treść Powiadomienia cz. 3

  • zobacz

   Raport bieżący nr 20/2019

   INFORMACJA WS. NABYCIA AKCJI WŁASNEJ

   Data: 7 lutego  2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  7 lutego 2019 roku,  Emitent nabył w drodze umowy darowizny 1 akcję własną imienną  mającą postać dokumentu serii F o numerze 10.731 o wartości nominalnej 0,01 zł(jeden) grosz, stanowiącej 0,0000013448 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0000013448 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Darowizna akcji nastąpiła na podstawie umowy cywilnoprawnej poza rynkiem giełdowym.

   Przyczyną i celem nabycia akcji własnej przez Emitenta jest jej umorzenie. Ponadto zgodnie z uzasadnieniem do Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 lutego 2019 r. celem nabycia akcji i jej umorzenia jest potrzeba dostosowania liczby akcji Emitenta do parytetu wymiany akcji w celu umożliwienia ich skutecznego scalenia. Do skutecznego przeprowadzenia procesu scalenia wymagane jest nabycie przez Emitenta 1 akcji własnej, jej umorzenie, obniżenie kapitału zakładowego i zmiana Statutu.

   Podstawą prawną nabycia akcji własnych jest uchwała nr 3  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lutego 2019r.  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.

   Podstawa prawna: §5 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 19/2019

   TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 7 LUTEGO 2019 R.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, przedstawia w załączeniu treść uchwał podjętych przez  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. w dniu 7 lutego 2019 r.

   Ponadto Zarząd Open Finance S.A.  informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

   Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

   Treść podjętych uchwał

  • zobacz

   Raport bieżący nr 18/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 6 lutego  2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.   6 lutego 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 17/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 4 lutego  2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.   4 lutego 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

    

  • zobacz

   Raport bieżący nr 16/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 31 stycznia  2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.   31 stycznia  2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 15/2019

   TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU OBROTOWYM 2019

   Data: 30 stycznia 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019:

   • 25 kwietnia 2019 r.– jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018,
   • 29 maja 2019 r.  – skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2019 r.,
   • 26 września 2019 r. – skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1.01 do 30.06.2019 r.,
   • 28 listopada 2019 r.– skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2019 r.

   Zarząd Emitenta oświadcza, że:

   • zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 r.,
   • zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej,
   • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

   Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 14/2019

   WYNIKI SPRZEDAŻOWE PO CZWARTYM KWARTALEJ 2018 ROKU

   Data: 29 stycznia 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, niniejszym przekazuje informacje o wartości sprzedanych produktów finansowych i nieruchomościowych, przez Emitenta oraz Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie, po czwartym kwartale 2018 roku, które zostaną udostępnione do celów publikacji prasowej.

   Szczegółowe informacje zawiera tabela, będąca załącznikiem do niniejszego Raportu.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

   Wolumen 4Q/2018

  • zobacz

   Raport bieżący nr 13/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data Publikacji: 24 stycznia 2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 24.01.2019 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 12/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data Publikacji: 22.stycznia 2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 22.01.2019 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz.1

   Treść Powiadomienia cz.2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 11/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data Publikacji: 18.01.2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 18.01.2019 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 10/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data Publikacji: 16 stycznia 2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 16.01.2019 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raporty bieżący nr 9/2019

   OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

   Data publikacji: 11 stycznia 2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, o kapitale zakładowym 743.566,63 PLN, NIP 5213280836, REGON 015672908, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje niniejszym na dzień 7 lutego 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki (01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33, Budynek Wola Center Centrum Konferencyjne).

    

   Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, projekty zmiany Statutu, znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

   Podstawa  prawna:

   art. 56 ust.  1  pkt  2  lit  a)  Ustawy  o  ofercie  publicznej  i  warunkach  wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 512, 685.) w związku z §19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z  dnia  29  marca  2018  r.  w  sprawie  informacji  bieżących  i  okresowych  przekazywanych  przez emitentów  papierów  wartościowych  oraz  warunków  uznawania  za  równoważne  informacji wymaganych  przepisami  prawa  państwa  niebędącego  państwem  członkowskim (Dz.   U. 2018 poz.757).

   Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   Projekty Uchwał

   Projektowane zmiany Statutu

  • zobacz

   Raport bieżący nr 8/2019

   WCZEŚNIEJSZY WYKUP OBLIGACJI

   Data Publikacji: 11 stycznia 2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 11 stycznia 2019 r. Emitent dokonał przedterminowego wykupu całości obligacji serii G, H oraz I, o których Emitent informował odpowiednio: raportem bieżącym nr 54/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. – seria G, raportem bieżącym nr 77/2015 z dnia 30 października 2015 r. – seria H oraz raportem bieżącym nr 28/2016 z dnia 11 lutego 2016 r. – seria I.

   Emitent w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 168/2018 z dnia 31.12.2018 r. informuje, iż:

   - wykupione zostały wszystkie obligacje serii G, tj., 32.000 sztuk o wartości 1.000,00 zł każda, tj., łącznej wartości nominalnej 32.000.000,00 zł. Przedterminowy wykup został przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Emisji Obligacji serii G. Dokonując przedterminowego wykup Emitent wypłacił Obligatariuszowi kwotę równą wartości nominalnej Obligacji oraz niewypłacone odsetki do dnia przedterminowego wykupu.

   - wykupione zostały wszystkie pozostałe obligacje serii H, tj., 4.000 sztuk o wartości 1.000,00 zł każda, tj., łącznej wartości nominalnej 4.000.000,00 zł. Przedterminowy wykup został przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Emisji Obligacji serii H. Dokonując przedterminowego wykup Emitent wypłacił Obligatariuszowi kwotę równą wartości nominalnej Obligacji oraz niewypłacone odsetki do dnia przedterminowego wykupu.

   Jednocześnie Emitent informuje, że w oparciu okresową amortyzację obligacji określoną w Warunkach Emisji, dokonał uprzednio wykupu 3.000 sztuk obligacji o wartości 1.000,00 zł każda, tj., łącznej wartości nominalnej 3.000.000,00 zł.

   - wykupione zostały wszystkie obligacje serii I, tj., 28.000 sztuk o wartości 1.000,00 zł każda, tj., łącznej wartości nominalnej 28.000.000,00 zł. . Przedterminowy wykup został przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Emisji Obligacji serii I. Dokonując przedterminowego wykup Emitent wypłacił Obligatariuszowi kwotę równą wartości nominalnej Obligacji oraz niewypłacone odsetki do dnia przedterminowego wykupu.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1  - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne


    

  • zobacz

   Raport bieżący nr 7/2019

   REALIZACJA POSTANOWIEŃ UMOWY ZNACZĄCEJ

   Data Publikacji: 11 stycznia 2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2016 z dnia29 kwietnia 2016 r., raportu bieżącego nr 56/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r., raportu bieżącego nr 158/2018 r. z dnia 4 grudnia 2018 r. oraz raportu bieżącego nr 169/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r., informuje o zrealizowaniu w dniu dzisiejszym tj. 11 stycznia 2019 r. postanowień umownych w przedmiocie płatności:

   - kwoty 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych), powiększonej o kwotę 270.369,86 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć zł i osiemdziesiąt sześć groszy) tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności, powiększonej o dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 98.380 złotych (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych) oraz o dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 4.356,30 złotych (cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści groszy), którą Emitent był zobowiązany dokonać do dnia 31 grudnia 2018 r. w oparciu o aneks nr 1 z dnia 30 kwietnia 2018 r. do umowy nabycia („Umowa Nabycia”) akcji  spółki Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa („Noble Funds”), zawartej w dniu 29 kwietnia 2016 r. pomiędzy Emitentem a Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), przy udziale i za pośrednictwem Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.

   - kwoty 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), powiększonej o kwotę 450.739,73 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności, powiększonej o dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 34.020,72 zł (trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) oraz o dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 5.799,47 złote (pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści siedem groszy) z tytułu odroczonego terminu płatności, którą Emitent był zobowiązany dokonać do dnia 31 grudnia 2018 r. w oparciu o aneks nr 2 z dnia 4 grudnia 2018 r. do Umowy Nabycia.

   - kwoty 4.976.905,88 zł (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy), powiększoną o kwotę 605.000,86 złotych (sześćset pięć tysięcy złotych osiemdziesiąt sześć groszy) tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności, , którą Emitent był zobowiązany dokonać do dnia 30 kwietnia 2019 r w oparciu o Umowę Nabycia.

   Zrealizowane przez Emitenta, a wskazane wyżej płatności w całości wypełniają zobowiązania Emitenta wynikające z Umowy Nabycia oraz zwartych do niej Aneksów o których Emitent informował w wyżej wskazanych raportach bieżących.

    

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1  - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne

  • zobacz

   Raport bieżący nr 6/2019

   ODSTĄPIENIE PRZEZ EMITENTA OD PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE NOWEJ EMISJI AKCJI

   Data: 10 stycznia 2019 roku


   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 92/2018  z dnia 6 lipca 2018r. dotyczącego decyzji Zarządu Emitenta  w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji, raportu bieżącego nr 94/2018 z dnia 6 lipca 2018r. oraz  raportu bieżącego nr 109/2018 z dnia 1 sierpnia 2018r. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 10 stycznia 2019 r. Zarząd Emitenta po dokonaniu ponownej analizy kwestii podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w tym mając na uwadze obecny poziom notowań akcji Spółki, podjął decyzję o odstąpieniu od procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji.


   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne

    

  • zobacz

   Raport bieżący nr 5/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 10 stycznia  2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  10 stycznia  2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 4/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data publikacji: 08.01.2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 08.01.2019 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 3/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 4 stycznia  2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  4 stycznia  2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 2/2019

   ROZPOCZĘCIE PRZYGOTOWAŃ DO PROCESU SCALENIA AKCJI

   Data: 3 stycznia 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 3 stycznia 2019 r. postanowił o rozpoczęciu działań mających na celu przygotowanie procesu scalenia (połączenia) akcji Spółki (zmniejszenia ogólnej liczby akcji Spółki z jednoczesnym podwyższeniem ich wartości nominalnej zgodnie z ustalonym stosunkiem wymiany przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego).

   Powyższa decyzja Zarządu Emitenta została podjęta z uwagi na fakt, utrzymywania się średniego kursu akcji Open Finance S.A. poniżej 0,50 zł, oraz kwalifikacją  w dniu 21 grudnia 2018 r. akcji  Emitenta do segmentu Listy Alertów, zgodnie z Komunikatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dn. 21 grudnia 2018 r., następczym Komunikatem GPW z dn. 27 grudnia 2018 r., oraz zgodnie z Uchwałą nr 1387/2013 Zarządu GPW z dnia 2 grudnia 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego lista alertów oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu.

   W ocenie Emitenta przygotowanie i przeprowadzenie procesu scalenia akcji, w efekcie którego kurs odniesienia akcji Emitenta wynosić będzie co najmniej 0,50 zł będzie wystarczającym działaniem, aby w chwili jego zakończenia Emitent przestał być kwalifikowany do segmentu Listy Alertów GPW.

   O dalszych istotnych decyzjach i działaniach w przedmiotowym zakresie Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne

  • zobacz

   Raport bieżący nr 1/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 2 stycznia 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 2 stycznia 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia