×
  Wybierz rok
  • zobacz

   Raport bieżący nr 162/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 11 grudnia 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 10 grudnia 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 161/2018

   ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE UDZIAŁÓW W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

   Data: 7 grudnia 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje o otrzymaniu w dniu 7 grudnia 2018 roku od MetLife PTE S.A.  zawiadomienia w trybie art. 69  ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.).  

   MetLife PTE S.A.   zawiadamia , iż zarządzany  przez niego  MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny  (zwany dalej „OFE”) zmniejszył swój stan posiadania akcji w spółce Open Finance S.A. poniżej 5 % głosów  na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

   Zmniejszenie zaangażowania nastąpiło w  wyniku zawarcia transakcji sprzedaży akcji Spółki w dniu
   29 listopada 2018 r. Bezpośrednio przed zmianą udziału OFE posiadał  3 998 898 akcji, co stanowiło 5,38% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 3 998 898 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,38% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

   Na dzień 29 listopada 2018r. (tj. dzień powstania obowiązku) , OFE posiada 3 238 491 akcji co stanowi 4,36 % kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 3 238 491 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,36 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

   Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.).

  • zobacz

   Raport bieżący nr 160/2018

   WYPŁATA ZALICZKI NA POCZET PRZYSZŁEJ DYWIDENDY PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ OPEN BROKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

   Data: 6 grudnia 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 6 grudnia 2018 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej OPEN BROKERS S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie  podjęło uchwałę o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 630 000 zł (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy złotych) oraz przeznaczeniu go w całości na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.

   Łączna kwota przeznaczona na wypłatę Zaliczki Dywidendowej wyniesie 1 200 000 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych,) tj. 12 złotych (dwanaście złotych) na 1 akcję (dalej Kwota Zaliczki Dywidendowej). Kwota Zaliczki Dywidendowej nie przekracza połowy zysku netto Spółki OPEN BROKERS S.A. osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2018r.  i obejmującym okres od  1 stycznia 2018r. do  30 czerwca 2018r. zbadanym przez biegłego rewidenta BPG Polska Audyt Sp. z o.o. (570 000 zł), powiększonego o kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę zaległej dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy oraz niepodzielone zyski z lat ubiegłych, pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

   Spółka OPEN BROKERS S.A. z siedzibą w Warszawie jest w 100% zależna od Emitenta.

   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

  • zobacz

   Raport bieżący nr 159/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 6 grudnia 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  6 grudnia 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport 158/2018

   ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY ZNACZĄCEJ

   Data:  4 grudnia 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. oraz raportu bieżącego nr 56/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r., informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym tj. 4 grudnia 2018 r. aneksu nr 2 do umowy nabycia („Umowa Nabycia”) akcji  spółki Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa („Noble Funds”), zawartej w dniu 29 kwietnia 2016 r. pomiędzy Emitentem a Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), przy udziale i za pośrednictwem Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.

   Zgodnie z postanowieniami Umowy Nabycia, Emitent zobowiązał się zapłacić Bankowi łączną cenę za Akcje w wysokości: 20.976.905,88 (dwadzieścia milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy), dalej „Cena za Akcje”. Emitent zobowiązał się zapłacić  Cenę za Akcje za pośrednictwem Domu Maklerskiego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r., zgodnie z poniższym:

   1. do dnia 30 kwietnia 2017 r. kwotę 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), powiększoną o kwotę 180.493,15 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy), tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności;

   2. do dnia 30 października 2017 r. kwotę 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), powiększoną o kwotę 270.739,73 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze) tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności;

   3. do dnia 30 kwietnia 2018 r. kwotę 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), powiększoną o kwotę 360.493,15 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy) tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności;

   4. do dnia 30 października 2018 r. kwotę 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), powiększoną o kwotę 450.739,73 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze) tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności;

   5. do dnia 30 kwietnia 2019 r. pozostałą kwotę 4.976.905,88 zł (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy), powiększoną o kwotę 672.495,88 zł (sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy) tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności.

   Do dnia zawarcia niniejszego aneksu nr 2 Emitent zapłacił na rzecz Banku za pośrednictwem Domu Maklerskiego część Ceny za Akcje wraz z wynagrodzeniem za udzielenie odroczonego terminu płatności, a mianowicie kwotę 4.180.493,15 zł (cztery miliony sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote i piętnaście groszy) zgodnie z pkt. 1 powyżej, kwotę 4.270.739,73 zł (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) zgodnie z pkt. 2. powyżej oraz kwotę 1.090.123,29 zł (milion dziewięćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia trzy złote i dwadzieścia dziewięć groszy) zgodnie z aneksem nr 1 do Umowy Nabycia, zawartym w dniu 30 kwietnia 2018 r.

   Na podstawie zawartego w dniu dzisiejszym aneksu nr 2 do Umowy Nabycia, Emitent i Bank zgodnie oświadczają, że termin płatności części Ceny za Akcje wskazanej w pkt. 4 niniejszego raportu tj. kwoty 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), powiększonej o kwotę 450.739,73 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności, ulega wydłużeniu do dnia 31 grudnia 2018 r. Dodatkowo za odroczenie płatności w kwocie 4.450.739. 73 złotych (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) Emitent w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. zapłaci Bankowi dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 34.020,72 zł (trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia złotych i siedemdziesiąt dwa grosze).

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).

                  

  • zobacz

   Raport bieżący nr 157/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data publikacji 4.12.2018 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 4.12.2018 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący 156/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data:  30 listopada 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 listopada 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia     

  • zobacz

   Raport bieżący nr 155/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 29 listopada 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  29 listopada 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 154/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 27 listopada 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  27 listopada 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 153/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 23 listopada 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  23 listopada 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 152/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 21 listopada 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  21 listopada 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 151/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 19 listopada 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  19 listopada 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 150/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 15 listopada 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  15 listopada 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 149/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 14 listopada 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  14 listopada 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 148/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 9 listopada 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  9 listopada 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 147/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 7 listopada 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  7 listopada 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 146/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 5 listopada 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  5 listopada 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 145/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 31 października 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  31 października 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

    

  • zobacz

   Raport bieżący nr 144/2018

   WYNIKI SPRZEDAŻOWE PO TRZECIM KWARTALE 2018 ROKU

   Data: 30 października 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, niniejszym przekazuje informacje o wartości sprzedanych produktów finansowych i nieruchomościowych, przez Emitenta oraz Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie, po trzecim kwartale 2018 roku, które zostaną udostępnione do celów publikacji prasowej.

   Szczegółowe informacje zawiera tabela, będąca załącznikiem do niniejszego Raportu.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

   Wyniki sprzedażowe

  • zobacz

   Raport bieżący nr 143/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 29 października 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  29 października 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 142/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data:  25 października 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 października 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 141/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 23 października 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 października 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 140/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 19 października 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  19 października 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 139/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 17 października 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  17 października 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 138/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 15 października 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 października 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 137/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 11 października 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  11 października 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 136/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data publikacji: 09.10.2018 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 09.10.2018 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 135/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 8 października 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  8 października 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz.1
   Treść Powiadomienia cz.2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 134/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 3 października 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
   01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  3 października 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia cz. 1

   Treść powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 133/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 1 października 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  1 października 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 132/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 27 września 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  27 września 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz.1
   Treść Powiadomienia cz.2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 131/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 25 września 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  25 września 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 130/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data publikacji: 21.09.2018

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 21.09.2018 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 129/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 19 września 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  19 września 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia cz. 1

   Treść powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 128/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 17 września 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  17 września 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 127/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 13 września 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
   01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  13 września 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 126/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 11 września 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  11 września 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 125/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 10 września 2018 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 07.09.2018 r., w godzinach popołudniowych otrzymał informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 124/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 5 września 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 5 września 2018 r. powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz.1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 123/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data:  3 września 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 3 września 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

    

  • zobacz

   Raport bieżący nr 122/2018

   INFORMACJA O REZYGNACJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

   Data: 31 sierpnia 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 31 sierpnia 2018 roku od Członka Rady Nadzorczej Pani Małgorzaty Szturmowicz rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie ze skutkiem na 31 sierpnia 2018 r.

   Podstawa prawna: § 5 pkt.4  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757.).          

  • zobacz

   Raport bieżący nr 121/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data:  30 sierpnia 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 sierpnia 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 120/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 29 sierpnia 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  29 sierpnia 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 119/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 27 sierpnia 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  27 sierpnia 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 118/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 23 sierpnia 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  23 sierpnia 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 117/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 21 sierpnia 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  21 sierpnia 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 116/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 17 sierpnia 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  17 sierpnia 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 115/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data publikacji: 14.08.2018

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14 sierpnia 2018 r. powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 114/2018

   ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI RAPORTU OKRESOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

   Data publikacji: 14.08.2018 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01 -208 Warszawa, informuje, że zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 30.06.2018 r. Pierwotna data publikacji raportu okresowego wyznaczona została w raporcie bieżącym nr 16/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. na dzień 26 września 2018 r.

   Przedmiotowy raport okresowy zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 27 sierpnia 2018 r.

   Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

  • zobacz

   Raport bieżący nr 113/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 10 sierpnia 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  10 sierpnia 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 112/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 8 sierpnia 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
   01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  8 sierpnia 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 111/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 6 sierpnia 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
   01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  6 sierpnia 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 110/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 2 sierpnia 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  2 sierpnia 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 109/2018

   ODWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2018 ROKU

   Data: 1 sierpnia 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 2 sierpnia 2018 r. godz. 11.00.

   O zwołaniu ww. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitent informował raportem bieżącym nr 94/2018 z dnia 6 lipca 2018 roku

   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  • zobacz

   Raport bieżący nr 108/2018

   INFORMACJA O ZAWARCIU ANEKSU DO UMOWY INWESTYCYJNEJ

   Data: 31 lipca 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego 92/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku informuje, że  w dniu dzisiejszym tj. 31 lipca 2018 roku  Emitent zawarł z Panem Przemysławem Guberow  Aneks do Umowy Inwestycyjnej z dnia 5 sierpnia  2013r. zmienionej Aneksem do Umowy Inwestycyjnej zawartym w  dniu 12 czerwca 2017 roku.

   W odniesieniu do Aneksu do Umowy Inwestycyjnej  zawartego w dniu dzisiejszym tj. 31 lipca 2018 roku Emitent informuje, że:

   1. Emitent oraz Pan Przemysław Guberow zawarli w dniu 12 czerwca 2017 roku aneks do Umowy inwestycyjnej, dalej „Aneks z 2017 r.” w którym ustalili warunki realizacji Opcji Put po połączeniu Open Finance TFI z Noble Funds TFI.
   2. Emitent oraz Pan Przemysław Guberow zgodnie oświadczyli, że Aneks o którym Emitent informuje w niniejszym raporcie bieżącym zawarty został wyłącznie w celu wydłużenia terminu realizacji części Opcji Put, który został ustalony Aneksem z 2017 r.
   3. Emitent zobowiązuje się do zrealizowania Opcji Put w odniesieniu do Akcji w ilości 1 292 sztuk za cenę w wysokości 2 408.331,02 zł (słownie: dwa miliony czterysta osiem tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych  i dwa grosze) nie później niż w terminie do dnia 30 września 2019 roku.

   Pozostałe postanowienia Umowy Inwestycyjnej oraz Aneksu z 2017 r. pozostają niezmienione i zachowują moc obowiązującą.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  • zobacz

   Raport bieżący nr 107/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 31 lipca 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  31 lipca 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 106/2018

   WYNIKI SPRZEDAŻOWE PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2018 ROKU

   Data: 30 lipca 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) ”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, przekazuje informacje o wartości sprzedanych produktów finansowych i nieruchomościowych, przez Emitenta oraz Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie, po pierwszym półroczu 2018 roku.

   Szczegółowe informacje zawiera tabela, będąca załącznikiem do niniejszego Raportu.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

   Wyniki sprzedażowe

  • zobacz

   Raport bieżący nr 105/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 27 lipca 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  27 lipca 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 104/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 25 lipca 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  25 lipca 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz.1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 103/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 23 lipca 2018 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23 lipca 2018 r. powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 102/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data:19.07.2018 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 19 lipca 2018 r. powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 101/2018

   ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ

   Data: 18 lipca 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 90/2018 z dnia 3 lipca 2018 roku oraz raportu bieżącego nr 100/2018 z dnia 17 lipca 2018 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym tj.  18 lipca 2018 roku zawarł z Panem Przemysławem Guberow umowę sprzedaży akcji Spółki Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000256540, NIP 1080001923, REGON 140546970 dalej („Spółka”) za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

   Emitent zawarł z Panem Przemysławem Guberow umowę na podstawie, której nabył 1.293 (słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt trzy) akcji imiennych serii D Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100), stanowiących w przybliżeniu 0,67% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,67% ogólnej liczby głosów w Spółce.

   Cena za Akcje będące przedmiotem niniejszej Umowy wynosi łącznie 1.669.456,81 zł (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 81/100).

   Zamknięcie Transakcji nastąpi w dniu zawarcia Umowy lub w innym Dniu Roboczym ustalonym przez Strony z Domem Maklerskim, przypadającym nie później niż 3 sierpnia 2018 r. [„Dzień Zamknięcia Transakcji”]. Dzień Zamknięcia Transakcji w rozumieniu Umowy może obejmować jeden lub więcej dni roboczych przypadających w powyższym okresie w zależności od ustaleń Stron z Domem Maklerskim.

   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 100/2018

   ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ

   Data: 17 lipca 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 90/2018 z dnia 3 lipca 2018 roku oraz raportu bieżącego nr 97/2018 z dnia 10 lipca 2018 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym tj.  17 lipca 2018 roku zawarł z Panem Markiem Mikuciem, Panem Cezarym Markiewiczem, Panem Przemysławem Nowickim oraz Jacelyn Limited z siedzibą  w Nikozji umowy sprzedaży akcji Spółki Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000256540, NIP 1080001923, REGON 140546970 dalej („Spółka”) za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.
   Emitent zawarł z Panem Markiem Mikuciem umowę na podstawie, której nabył 1508 (słownie: jeden tysiąc pięćset osiem) akcji imiennych serii D Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) każda, stanowiących w przybliżeniu 0,78% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,78% ogólnej liczby głosów w Spółce.
   Cena za Akcje będące przedmiotem niniejszej Umowy wynosi łącznie 1.947.054,04 zł (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt cztery złote 04/100).
   Zamknięcie Transakcji nastąpi w dniu zawarcia Umowy lub w innym Dniu Roboczym ustalonym przez Strony z Domem Maklerskim, przypadającym nie później niż 3 sierpnia 2018 r. [„Dzień Zamknięcia Transakcji”]. Dzień Zamknięcia Transakcji w rozumieniu Umowy może obejmować jeden lub więcej dni roboczych przypadających w powyższym okresie w zależności od ustaleń Stron z Domem Maklerskim.

   Emitent zawarł z Panem Cezarym Markiewiczem umowę na podstawie, której nabył 430 (słownie: czterysta trzydzieści) akcji imiennych serii D Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) każda, stanowiących w przybliżeniu 0,22% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,22% ogólnej liczby głosów w Spółce.  
   Cena za Akcje będące przedmiotem niniejszej Umowy wynosi łącznie 555.194,45 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 45/100).
   Zamknięcie Transakcji nastąpi w dniu zawarcia Umowy lub w innym Dniu Roboczym ustalonym przez Strony z Domem Maklerskim, przypadającym nie później niż 3 sierpnia 2018 r. [„Dzień Zamknięcia Transakcji”]. Dzień Zamknięcia Transakcji w rozumieniu Umowy może obejmować jeden lub więcej dni roboczych przypadających w powyższym okresie w zależności od ustaleń Stron z Domem Maklerskim.

   Emitent zawarł z Panem Przemysławem Nowickim umowę na podstawie, której nabył 359 (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii D Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) każda,  stanowiących w przybliżeniu 0,19% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,19% ogólnej liczby głosów w Spółce.
   Cena za Akcje będące przedmiotem niniejszej Umowy wynosi łącznie 463.522,81 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia dwa złote 81/100).
   Zamknięcie Transakcji nastąpi w dniu zawarcia Umowy lub w innym Dniu Roboczym ustalonym przez Strony z Domem Maklerskim, przypadającym nie później niż 3 sierpnia 2018 r. [„Dzień Zamknięcia Transakcji”]. Dzień Zamknięcia Transakcji w rozumieniu Umowy może obejmować jeden lub więcej dni roboczych przypadających w powyższym okresie w zależności od ustaleń Stron z Domem Maklerskim.

   Emitent zawarł z Jacelyn Limited z siedzibą  w Nikozji umowę na podstawie, której nabył 215 (słownie: dwieście piętnaście) akcji imiennych serii D Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) każda, stanowiących w przybliżeniu 0,11% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,11% ogólnej liczby głosów w Spółce.
   Cena za Akcje będące przedmiotem niniejszej Umowy wynosi łącznie 277.597,23 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 23/100).
   Zamknięcie Transakcji nastąpi w dniu zawarcia Umowy lub w innym Dniu Roboczym ustalonym przez Strony z Domem Maklerskim, przypadającym nie później niż 3 sierpnia 2018 r. [„Dzień Zamknięcia Transakcji”]. Dzień Zamknięcia Transakcji w rozumieniu Umowy może obejmować jeden lub więcej Dni Roboczych przypadających w powyższym okresie w zależności od ustaleń Stron z Domem Maklerskim.

   Emitent informuje również, że umowa sprzedaży akcji Spółki Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie pomiędzy Emitentem a Panem Przemysławem Guberow nie została zawarta z przyczyn niezależnych od Emitenta, tj. w związku z niestawiennictwem Pana Przemysława Guberow w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania realizacji Opcji,  zgodnie z Umową Inwestycyjną z dnia 5 sierpnia  2013r.  oraz Aneksem do Umowy Inwestycyjnej zawartym w  dniu 12 czerwca 2017 roku pomiędzy Emitentem a Panem Przemysławem Guberow.

   O zawarciu umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

    

  • zobacz

   Raport bieżący nr 99/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 17 lipca 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
   01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  17 lipca 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 97/2018 (Korekta)

   KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 97/2018  -INFORMACJA O ŻĄDANIU NABYCIA AKCJI W ZWIĄZKU Z ZAWARTYMI UMOWAMI INWESTYCYJNYMI

   Data:12 lipca 2018

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedziba w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
   01-208 Warszawa niniejszy koryguje raport bieżący nr 97/2018 z dnia 10 lipca 2018 roku. Korekta dotyczy wyłącznie błędnie wyliczonej ceny nabycia akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A przez Emitenta od Pana Cezarego Markiewicza. Prawidłowa cena wynosi 555 194,45 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 45/100).

   Poniżej pełna skorygowana treść raportu:

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 
   01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 78/2017 z dnia 29 maja 2017 roku informuje, że  w dniu dzisiejszym tj. 10 lipca 2018 r. Pan Cezary Markiewicz w wykonaniu Umowy Inwestycyjnej z dnia 5 sierpnia  2013r.  oraz  zawartego do niej Aneksu o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 78/2017 z dnia 29 maja 2017 roku złożył żądanie nabycia przez Emitenta akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

   Pan Cezary  Markiewicz złożył żądanie nabycia akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A przez Emitenta, przysługujące mu na podstawie Umowy opcji PUT, w części dotyczącej 430  (czterysta trzydzieści) akcji w terminie i na zasadach określonych w Umowie Inwestycyjnej z dnia 5 sierpnia  2013r. oraz w Aneksie do Umowy Inwestycyjnej zawartym w  dniu 29 maja 2017 roku pomiędzy Emitentem a Panem  Cezarym Markiewiczem tj.  po cenie
   555 194,45 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 45/100)  oraz w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania realizacji Opcji za pośrednictwem  domu maklerskiego wskazanego przez  Emitenta. Koszty prowizji maklerskiej zostaną poniesione po połowie przez Emitenta i Pana Cezarego Markiewicza.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

    

   Podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. po. 757).

  • zobacz

   Raport bieżący nr 90/2018 (Korekta)

   KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 90/2018  - INFORMACJA O ŻĄDANIU NABYCIA AKCJI W ZWIĄZKU Z ZAWARTYMI UMOWAMI INWESTYCYJNYMI

    

   Data: 12 lipca 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedziba w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
   01-208 Warszawa niniejszy koryguje raport bieżący nr 90/2018 z dnia 3 lipca 2018 roku. Korekta dotyczy wyłącznie błędnie wyliczonej ceny nabycia akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A przez Emitenta od Pana Przemysława Guberowa, Pana Marka Mikucia, Pana Przemysława Nowickiego oraz Jacelyn Limited z siedzibą  w Nikozji. Prawidłowa cena wynosi w przypadku:

   Pana Przemysława Guberowa: 1 669 456,81 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 81/100).

   Pana Marka Mikucia: 1 947 054,04 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt cztery złote 04/100).

   Pana Przemysława Nowickiego: 463 522,81 (czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia dwa złote 81/100).

   Jacelyn Limited z siedzibą  w Nikozji: 277 597,23 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 23/100).

   Poniżej pełna skorygowana treść raportu:

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
   01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego 78/2017 z dnia 29 maja 2017 roku informuje, że  w dniu dzisiejszym tj. 3 lipca 2018 roku Pan Przemysław Guberow, Pan Marek Mikuć , Pan Przemysław Nowicki oraz Jacelyn Limited z siedzibą  w Nikozji, w wykonaniu Umowy Inwestycyjnej z dnia 5 sierpnia  2013r.  oraz  Aneksów do niej zawartych o których Emitent informował w raporcie bieżących nr 78/2017 z dnia 29 maja 2017 roku oraz raporcie bieżącym  92/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku złożyli żądania nabycia przez Emitenta akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. :

   1. Pan Przemysław Guberow złożył żądanie nabycia akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A przez Emitenta, przysługujące mu na podstawie Umowy Opcji PUT, w części dotyczącej 1293  (jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt trzy) akcji w terminie i na zasadach określonych w Umowie Inwestycyjnej z dnia 5 sierpnia  2013r.  oraz Aneksie do Umowy Inwestycyjnej zawartym w  dniu 12 czerwca 2017 roku pomiędzy Emitentem a Panem Przemysławem Guberow tj.  po cenie 1 669 456,81 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 81/100) oraz w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania realizacji Opcji za pośrednictwem domu maklerskiego wskazanego przez  Emitenta. Koszty prowizji maklerskiej zostaną poniesione po połowie przez Emitenta i Pana Przemysława Guberow.

    

   2. Pan Marek Mikuć- złożył żądanie nabycia akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A przez Emitenta, przysługujące mu na podstawie Umowy opcji PUT, w części dotyczącej 1508  (jeden tysiąc pięćset osiem ) akcji w terminie i na zasadach określonych w Umowie Inwestycyjnej z dnia 5 sierpnia  2013r. oraz w Aneksie do Umowy Inwestycyjnej zawartym w  dniu 29 maja 2017 roku pomiędzy Emitentem a Panem  Markiem Mikuć tj.  po cenie
   1 947 054,04 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt cztery złote 04/100)  oraz w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania realizacji Opcji za pośrednictwem  domu maklerskiego wskazanego przez  Emitenta. Koszty prowizji maklerskiej zostaną poniesione po połowie przez Emitenta i Pana Marka Mikuć.

    

   3. Pan Przemysław Nowicki- złożył żądanie nabycia akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A przez Emitenta, przysługujące mu na podstawie Umowy opcji PUT, w części dotyczącej 359 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji w terminie i na zasadach określonych w Umowie Inwestycyjnej z dnia 5 sierpnia  2013r.  oraz w Aneksie do Umowy inwestycyjnej zawartym w  dniu 29 maja 2017 roku pomiędzy Emitentem a Panem  Przemysławem Nowickim tj.  po cenie 463 522,81 (czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia dwa złote 81/100)  oraz w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania realizacji Opcji za pośrednictwem  domu maklerskiego wskazanego przez  Emitenta. Koszty prowizji maklerskiej zostaną poniesione po połowie przez Emitenta i Pana Przemysława Nowickiego.

    

   4. Jacelyn Limited z siedzibą  w Nikozji złożył żądanie nabycia akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A przez Emitenta, przysługujące mu na podstawie Umowy opcji PUT, w części dotyczącej  215 (dwieście piętnaście ) akcji w terminie i na zasadach określonych w  Umowie Inwestycyjnej z dnia 5 sierpnia  2013r.  oraz Aneksie do Umowy inwestycyjnej zawartym w  dniu 29 maja 2017 roku pomiędzy Emitentem a Jacelyn Limited z siedzibą  w Nikozji tj. po cenie 277 597,23 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 23/100)  oraz w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania realizacji Opcji za pośrednictwem domu maklerskiego wskazanego przez  Emitenta. Koszty prowizji maklerskiej zostaną poniesione po połowie przez Emitenta i Jacelyn Limited z siedzibą  w Nikozji.

    

    Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

    

   Podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. po. 757).

  • zobacz

   Raport bieżący nr 98/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 12 lipca 2018 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 12 lipca 2018 r. powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 97/2018

   INFORMACJA O ŻĄDANIU NABYCIA AKCJI W ZWIĄZKU Z ZAWARTYMI UMOWAMI INWESTYCYJNYMI

   Data: 10 lipca 2018 r.
   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,  
   01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 78/2017 z dnia 29 maja 2017 roku informuje, że  w dniu dzisiejszym tj. 10 lipca 2018 r. Pan Cezary Markiewicz w wykonaniu Umowy Inwestycyjnej z dnia 5 sierpnia  2013r.  oraz  zawartego do niej Aneksu o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 78/2017 z dnia 29 maja 2017 roku złożył żądanie nabycia przez Emitenta akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
   Pan Cezary  Markiewicz złożył żądanie nabycia akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A przez Emitenta, przysługujące mu na podstawie Umowy opcji PUT, w części dotyczącej 430  (czterysta trzydzieści) akcji w terminie i na zasadach określonych w Umowie Inwestycyjnej z dnia 5 sierpnia  2013r. oraz w Aneksie do Umowy Inwestycyjnej zawartym w  dniu 29 maja 2017 roku pomiędzy Emitentem a Panem  Cezarym Markiewiczem tj.  po cenie
   573 936,20 (pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć 20/100)  oraz w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania realizacji Opcji za pośrednictwem  domu maklerskiego wskazanego przez  Emitenta. Koszty prowizji maklerskiej zostaną poniesione po połowie przez Emitenta i Pana Cezarego Markiewicza.
   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

    

  • zobacz

   Raport bieżący nr 96/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 10 lipca 2018 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 10 lipca 2018 r. powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 95/2018

   POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A.

   Data: 10 lipca 2018 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
   01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 10 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta, podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1 sierpnia 2018 r. na trzyletnią odrębną kadencję Pana Marka Żuberek do składu Zarządu Emitenta, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta.

   Pan Marek Żuberek, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.

   Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia życiorys nowo powołanego Członka Zarządu.

   Podstawa prawna: § 5 pkt. 5  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757.)           

   Życiorys

  • zobacz

   Raport bieżący nr 94/2018

   OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

   Data: 6 lipca 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
   01-208 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000196186, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. na dzień 2 sierpnia 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki, w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33 (Budynek Wola Center Centrum Konferencyjne).

   W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje również tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem.

   Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wraz z projektami uchwał dostępny jest na stronie internetowej Emitenta: www.open.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie”.

   Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

   Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

   Projektowane zmiany Statutu Spółki

   Opinia Zarządu  uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru

  • zobacz

   Raport bieżący nr 93/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data:  6 lipca 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  6 lipca 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 92/2018

   PLANOWANE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

   Data: 6 lipca 2018 roku
   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
   01-208 Warszawa, informuje, że w związku z pozytywną opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale z dnia 6 lipca 2018r.  dotyczącą przeprowadzenia emisji akcji przez Spółkę, Zarząd Emitenta podjął z dniem dzisiejszym tj. 6 lipca 2018r. Uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji na poniższych zasadach:
   1.    Emisja będzie obejmować nie mniej niż 1 (słownie: jedną), lecz nie więcej niż 6.528.854 (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych, na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 gr (słownie: jeden grosz) każda.
   2.    Akcje Serii G zostaną wyemitowane i zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, która nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Objęcie Akcji Serii G nastąpi w drodze złożenia przez spółkę oferty oznaczonym adresatom, w liczbie nie większej niż 149, wskazanym przez Zarząd Spółki wedle własnego uznania i jej przyjęcia na piśmie pod rygorem nieważności przez tych adresatów stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna).
   3.    Wyłączone zostanie w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Akcji Serii G.
   4.    Zawarcie umów o objęciu Akcji Serii G w trybie art.431 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31.08.2018 r.
   5.    Z Akcjami Serii G nie będą związane żadne szczególne uprawnienia ani ograniczenia.
   6.    Cena emisyjna za jedną Akcję Serii G będzie wynosić 0,69 zł (słownie: zero złotych 69/100).
   7.    Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
   1)    w przypadku, gdy Akcje Serii G zostaną po raz pierwszy zapisane na rachunku  papierów  wartościowych  najdalej w  dniu  dywidendy  ustalonym  dla  potrzeb podziału  zysku  za  dany  rok  obrotowy,  akcje  te  uczestniczą  w  zysku  za poprzedni  rok  obrotowy,  to  jest  od  pierwszego  stycznia  roku  obrotowego, poprzedzającego  bezpośrednio  rok,  w  którym  doszło  do  zapisania  ich  na rachunku papierów wartościowych,
   2)    w przypadku, gdy Akcje  Serii G zostaną po raz pierwszy zapisane na rachunku  papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, akcje te uczestniczą w dywidendzie, począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.
   8.    Akcje Serii G zostaną opłacone wkładami pieniężnymi.
   9.    Akcje serii G zostaną zdematerializowane oraz będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW.

   O kolejnych etapach planowanej procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji prywatnej Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne.

    

  • zobacz

   Raport bieżący nr 91/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 4 lipca 2018 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 4 lipca 2018 r. powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżacy nr 90/2018

   INFORMACJA O ŻĄDANIU NABYCIA AKCJI W ZWIĄZKU Z ZAWARTYMI UMOWAMI INWESTYCYJNYMI

   Data: 3 lipca 2018 roku
   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
   01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego 78/2017 z dnia 29 maja 2017 roku informuje, że  w dniu dzisiejszym tj. 3 lipca 2018 roku Pan Przemysław Guberow, Pan Marek Mikuć , Pan Przemysław Nowicki oraz Jacelyn Limited z siedzibą  w Nikozji, w wykonaniu Umowy Inwestycyjnej z dnia 5 sierpnia  2013r.  oraz  Aneksów do niej zawartych o których Emitent informował w raporcie bieżących nr 78/2017 z dnia 29 maja 2017 roku oraz raporcie bieżącym  92/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku złożyli żądania nabycia przez Emitenta akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. :
   1.    Pan Przemysław Guberow- złożył żądanie nabycia akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A przez Emitenta, przysługujące mu na podstawie Umowy Opcji PUT, w części dotyczącej 1293  (jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt trzy) akcji w terminie i na zasadach określonych w Umowie Inwestycyjnej z dnia 5 sierpnia  2013r.  oraz Aneksie do Umowy Inwestycyjnej zawartym w  dniu 12 czerwca 2017 roku pomiędzy Emitentem a Panem Przemysławem Guberow tj.  po cenie 1 715 388,57 zł (jeden milion siedemset piętnaście  tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych 57/100) oraz w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania realizacji Opcji za pośrednictwem domu maklerskiego wskazanego przez  Emitenta. Koszty prowizji maklerskiej zostaną poniesione po połowie przez Emitenta i Pana Przemysława Guberow.

   2.    Pan Marek Mikuć- złożył żądanie nabycia akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A przez Emitenta, przysługujące mu na podstawie Umowy opcji PUT, w części dotyczącej 1508  (jeden tysiąc pięćset osiem ) akcji w terminie i na zasadach określonych w Umowie Inwestycyjnej z dnia 5 sierpnia  2013r. oraz w Aneksie do Umowy Inwestycyjnej zawartym w  dniu 29 maja 2017 roku pomiędzy Emitentem a Panem  Markiem Mikuć tj.  po cenie
   2 013 448,28 (dwa miliony trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych 28/100)  oraz w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania realizacji Opcji za pośrednictwem  domu maklerskiego wskazanego przez  Emitenta. Koszty prowizji maklerskiej zostaną poniesione po połowie przez Emitenta i Pana Marka Mikuć.

   3.    Pan Przemysław Nowicki- złożył żądanie nabycia akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A przez Emitenta, przysługujące mu na podstawie Umowy opcji PUT, w części dotyczącej 359 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji w terminie i na zasadach określonych w Umowie Inwestycyjnej z dnia 5 sierpnia  2013r.  oraz w Aneksie do Umowy inwestycyjnej zawartym w  dniu 29 maja 2017 roku pomiędzy Emitentem a Panem  Przemysławem Nowickim tj.  po cenie 479 392,45 (czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 45/100)  oraz w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania realizacji Opcji za pośrednictwem  domu maklerskiego wskazanego przez  Emitenta. Koszty prowizji maklerskiej zostaną poniesione po połowie przez Emitenta i Pana Przemysława Nowickiego.

   4.    Jacelyn Limited z siedzibą  w Nikozji złożył żądanie nabycia akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A przez Emitenta, przysługujące mu na podstawie Umowy opcji PUT, w części dotyczącej  215 (dwieście piętnaście ) akcji w terminie i na zasadach określonych w  Umowie Inwestycyjnej z dnia 5 sierpnia  2013r.  oraz Aneksie do Umowy inwestycyjnej zawartym w  dniu 29 maja 2017 roku pomiędzy Emitentem a Jacelyn Limited z siedzibą  w Nikozji tj. po cenie 287 635,47 ( dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych 47/100)  oraz w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania realizacji Opcji za pośrednictwem domu maklerskiego wskazanego przez  Emitenta. Koszty prowizji maklerskiej zostaną poniesione po połowie przez Emitenta i Jacelyn Limited z siedzibą  w Nikozji.

    Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

    

  • zobacz

   Raport bieżacy nr 89/2018

   Zamiana akcji imiennych Emitenta na akcje na okaziciela

   Data: 2 lipca 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że  w dniu dzisiejszym tj. 2 lipca 2018 roku działając na podstawie art. 334 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku ze złożonymi Spółce w dniu 2 lipca 2018 wnioskami Akcjonariuszy tj.:

   1. Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o dokonanie zamiany 10.730 (słownie: dziesięciu tysięcy siedmiuset trzydziestu) akcji imiennych serii F Spółki na akcje zwykłe na okaziciela;
   2. Idea Money S.A. z siedzibą Warszawie o dokonanie zamiany 5.008.162 (słownie: pięciu milionów ośmiu tysięcy stu sześćdziesięciu dwóch) akcji imiennych serii F Spółki na akcje zwykłe na okaziciela;

   podjął uchwałę dotyczącą zamiany 5.018.892 (słownie: pięć milionów osiemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwie) akcji imiennych serii F na akcje zwykłe na okaziciela.

   Zgodnie z wnioskiem Akcjonariuszy, Emitent podejmie i dokona wszelkich czynności faktycznych i prawnych prowadzących do zdematerializowania, dopuszczenia i wprowadzenia tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • zobacz

   Raport bieżacy nr 88/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 2 lipca 2018 rok

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 2 lipca 2018 r. powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 87/2018

   REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A.

   Data: 29 czerwca 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  29 czerwca 2018 roku, Pan Paweł Komar, Wiceprezes Zarządu Emitenta  złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Open Finance S.A.

   Zgodnie z treścią złożonej rezygnacji mandat Pana Pawła Komara wygasa z dniem 29 czerwca 2018r., a przyczyną jej złożenia są powody osobiste.

   Podstawa prawna: § 5 pkt.4  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757.)           

  • zobacz

   Raport bieżący nr 86/2018

   INFORMACJA O REZYGNACJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

   Data: 29 czerwca 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 29 czerwca 2018 roku od Członka Rady Nadzorczej Pani Anety Skrodzkiej-Książek rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie ze skutkiem na 29  czerwca 2018r.

   Podstawa prawna: § 5 pkt.4  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757.)           

  • zobacz

   Raport bieżący nr 85/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 28 czerwca 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 28 czerwca 2018 r. powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 84/2018

   WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM  WALNYM ZGROMADZENIU OPEN FINANCE S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2018 R.

   Data: 28 czerwca 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,  01-208 Warszawa, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Open Finance S.A.  zwołanym na dzień
   26 czerwca 2018 r. :

   1. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie któremu przysługiwało 31 905 600  głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 58,58% głosów na tym zgromadzeniu i  42,91% w ogólnej liczbie głosów;
   2. Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie któremu przysługiwało 13 175 847 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 24,19% głosów na tym zgromadzeniu i 17,72% w ogólnej liczbie głosów;
   3. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK z siedzibą w Warszawie, któremu przysługiwało 4 800 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 8,81% głosów na tym zgromadzeniu i  6,46% w ogólnej liczbie głosów;  
   4. MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie któremu przysługiwało 4 000 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 7,34% głosów na tym zgromadzeniu i  5,38% w ogólnej liczbie głosów;  

   Ogólna liczba akcji wyemitowana przez Open Finance S.A. wynosi 74.356.663 , a liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 74.356.663.

   Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 512, z późn. zm.).

  • zobacz

   Raport bieżący nr 83/2018

   POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

   Data: 26 czerwca 2018 roku
   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 26 czerwca 2018 roku podjęło Uchwały o powołaniu z dniem 26 czerwca 2018 roku do składu Rady Nadzorczej Emitenta:
   1.    Pana dr Leszka Czarneckiego jako Członka Rady Nadzorczej – na kolejną  trzyletnią kadencję ,
   2.    Pana Filipa Kaczmarek jako Członka Rady Nadzorczej -  na trzyletnią kadencję.
   Zgodnie z oświadczeniami złożonymi Emitentowi powołani Członkowie Rady Nadzorczej, nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
   Emitent w załączeniu przekazuje informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej.
   Podstawa prawna: § 5 pkt 5)  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2017 poz. 757)

   Pan Dr Leszek Czarnecki -życiorys

   Pan Filip Kaczmarek- życiorys

    

  • zobacz

   Raport bieżący nr 82/2018

   TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 26 CZERWCA 2018 R.

   Data: 26 czerwca 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, przedstawia w załączeniu treść uchwał podjętych przez  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. w dniu 26 czerwca 2018 r.

   Ponadto Zarząd Open Finance S.A.  informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

   Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6)  i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2017 poz. 757)

   Treść podjętych uchwał
   Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Open Finance
   Sprawozdanie finasowe Open Finance
   Sprawozdanie z badania Grupy Open Finance za rok 2017
   Sprawozdanie z badania Spółki Open Finance za rok 2017
   Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
   Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance

  • zobacz

   Raport bieżący nr 81/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

    

   Data: 26 czerwca 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 26 czerwca 2018 r. powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 80/2018

   PROJEKT UCHWAŁY ZGŁOSZONEJ PRZEZ AKCJONARIUSZA DOTYCZĄCEJ SPRAWY WPROWADZONEJ DO PORZĄDKU OBRAD

   Data:  25 czerwca 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 czerwca 2018 roku, w trybie art. 401 § 4 KSH Idea Money S.A., jako Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta („Akcjonariusz”), przekazał projekt uchwały do punktu 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 r., przewidującego podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

   Zgłoszony przez Akcjonariusza projekt uchwały dotyczy powołania Pana Filipa Kaczmarka na Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Projekt uchwały oraz życiorys zawodowy Kandydata na Członka Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu.

   Pan Filip Kaczmarek złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Emitenta oraz oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej względem Emitenta i niefigurowaniu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

   Dokumenty dotyczące oświadczeń złożonych przez Kandydata na Członka Rady Nadzorczej będą udostępnione Akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Spółki przed rozpoczęciem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

   Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757.)    


   Projekt uchwały

   Życiorys Kandydata

  • zobacz

   Raport bieżący nr 79/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data:  22 czerwca 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22 czerwca 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 75/2018 (Korekta)

   KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 75/2018- WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA

   Data: 20 czerwca 2018 roku
   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa niniejszym koryguje raport bieżący nr 75/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku.
   Korekta dotyczy wyłącznie zakresu usług audytorskich, tj. odmiennie od informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 75/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku usługi audytorskie dla Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2018 r. oraz rok kończący się 31 grudnia 2019 r. obejmują: : jednostkowe sprawozdanie finansowe Open Finance S.A., skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Open Finance S.A., skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Open Finance S.A., skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Open Finance S.A., pakiet roczny Home Broker S.A., pakiet półroczny Home Broker S.A., pakiet roczny Open Brokers S.A. i pakiet półroczny Open Brokers S.A.

   Poniżej pełna skorygowana treść raportu:
   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  18 czerwca 2018 roku, Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych Open Finance S.A. za 2018 i 2019 rok.
   Wybranym podmiotem jest spółka BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 12 (kod: 02-676), wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, ogłoszoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, pod numerem  3355.
   Emitent nie korzystał wcześniej z usług firmy BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie przeglądów oraz badań sprawozdań finansowych.
   Usługi audytorskie dla Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2018 r. oraz rok kończący się 31 grudnia 2019 r. obejmują: jednostkowe sprawozdanie finansowe Open Finance S.A., skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Open Finance S.A., skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Open Finance S.A., skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Open Finance S.A., pakiet roczny Home Broker S.A., pakiet półroczny Home Broker S.A., pakiet roczny Open Brokers S.A. i pakiet półroczny Open Brokers S.A.
   Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą w oparciu o przedstawioną rekomendację Komitetu Audytu Emitenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi na podstawie art. 20 ust. 2 lit. g) Statutu Emitenta.
   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.


   Podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

    

  • zobacz

   Raport bieżący nr 78/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 20 czerwca 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  20 czerwca 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz.1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 77/2018

   WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ OPEN FINANCE S.A.

   Data: 18 czerwca 2018 roku
   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  18 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła Uchwałę w sprawie powierzenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Lisikowi funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Open Finance S.A. ze skutkiem od dnia 19 czerwca 2018 roku.
   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

    

  • zobacz

   Raport bieżący nr 76/2018

   INFORMACJA O REZYGNACJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

   Data: 18 czerwca 2018 roku
   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj.  18 czerwca 2018 roku od Członka Rady Nadzorczej Pana Tobiasza Burego rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie ze skutkiem na 19  czerwca 2018r.
   Zgodnie z treścią złożonej rezygnacji, przyczyną jej złożenia jest pełnienie od  25 kwietnia 2018 roku funkcji Prezesa Zarządu Idea Bank S.A. co wiąże się z ograniczoną możliwością dodatkowego sprawowania  funkcji Członka Rady Nadzorczej u Emitenta będącego spółką publiczną.
   Podstawa prawna: § 5 pkt.4  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757.)    

    

  • zobacz

   Raport bieżący nr 75/2018

   WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA

   Data: 18 czerwca 2018 roku
   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  18 czerwca 2018 roku, Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych Open Finance S.A. za 2018 i 2019 rok.
   Wybranym podmiotem jest spółka BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 12 (kod: 02-676), wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, ogłoszoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, pod numerem  3355.
   Emitent nie korzystał wcześniej z usług firmy BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie przeglądów oraz badań sprawozdań finansowych.
   Usługi audytorskie dla Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2018 r. oraz rok kończący się 31 grudnia 2019 r. obejmują: jednostkowe sprawozdanie finansowe Open Finance S.A., skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Open Finance S.A., skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Open Finance S.A., skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Open Finance S.A., sprawozdanie finansowe Home Broker S.A, pakiet roczny Home Broker S.A., pakiet półroczny Home Broker S.A., sprawozdanie finansowe Open Brokers S.A., pakiet roczny Open Brokers S.A. i pakiet półroczny Open Brokers S.A.
   Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą w oparciu o przedstawioną rekomendację Komitetu Audytu Emitenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi na podstawie art. 20 ust. 2 lit. g) Statutu Emitenta.
   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

    

  • zobacz

   Raport bieżący nr 74/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 18 czerwca 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  18 czerwca 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 73/2018

   REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A.

   Data: 15 czerwca 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  15 czerwca 2018 roku, Pan Przemysław Guberow, Wiceprezes Zarządu Emitenta  złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Open Finance S.A.

   Zgodnie z treścią złożonej rezygnacji mandat Pana Przemysława Guberowa wygasa z dniem
   15 czerwca 2018r., a przyczyną jej złożenia są powody osobiste.

   Podstawa prawna: § 5 pkt.4  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757.)           

  • zobacz

   Raport bieżący nr 72/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. WRAZ Z KOREKTĄ

   Data: 14 czerwca 2018 roku
   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  14 czerwca 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).
   Emitent informuje, że w dniu 14 czerwca 2018 roku otrzymał od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie także korektę pierwotnej  wersji powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).


   Pełna treść Powiadomienia oraz  jego korekta znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2
   Treść Powiadomienia cz. 2- korekta

  • zobacz

   Raport bieżący nr 71/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 12 czerwca 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  12 czerwca 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz.2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 70/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 8 czerwca 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  8 czerwca 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiaodmienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 69/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 6 czerwca 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  6 czerwca 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 68/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 4 czerwca 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  4 czerwca 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 67/2018

   OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

   Data: 30 maja 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
   01-208 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, o kapitale zakładowym 743.566,63 PLN, NIP 5213280836, REGON 015672908, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw.  art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz
   § 15 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje niniejszym na dzień 26 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki (01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33, Budynek Wola Center Centrum Konferencyjne).

   W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje również tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem.

   Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wraz z projektami uchwał dostępny jest na stronie internetowej Emitenta: www.open.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie”.

   Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

   Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

  • zobacz

   Raport bieżący nr 66/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30 maja 2018 r. powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 65/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 28 maja 2018 r. powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 64/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 24 maja 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 24 maja 2018 r. powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 63/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 22 maja 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  22 maja 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 62/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 18 maja 2018 r. powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 61/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16 maja 2018 r. powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 60/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14 maja 2018 r. powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 59/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 8 maja 2018 r. powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 58/2018

   WYNIKI SPRZEDAŻOWE PO PIERWSZYM KWARTALE 2018 ROKU

   Data: 7 maja 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, niniejszym przekazuje informacje o wartości sprzedanych produktów finansowych i nieruchomościowych, przez Emitenta oraz Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie, po pierwszym kwartale 2018 roku, które zostaną udostępnione do celów publikacji prasowej.

   Szczegółowe informacje zawiera tabela, będąca załącznikiem do niniejszego Raportu.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

   Wyniki sprzedażowe

  • zobacz

   Raport bieżący nr 57/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data:  2 maja 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 2 maja 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 56/2018

   ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY ZNACZĄCEJ

    

   Data: 30 kwietnia 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym tj. 30 kwietnia 2018r. aneksu do umowy nabycia („Umowa Nabycia”) akcji  spółki Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa („Noble Funds”), zawartej w dniu 29 kwietnia 2016 r. pomiędzy Emitentem a Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), przy udziale i za pośrednictwem Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.

   Zgodnie z postanowieniami Umowy, Kupujący zobowiązał się zapłacić Sprzedającemu łączną cenę za Akcje w wysokości: 20.976.905,88 (dwadzieścia milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy), dalej („Cena za Akcje”). Kupujący zobowiązał się zapłacić  Cenę za Akcje za pośrednictwem Domu Maklerskiego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r., zgodnie z poniższym:

   1)    do dnia 30 kwietnia 2017 r. kwotę 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), powiększoną o kwotę 180.493,15 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy), tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności;

   2)    do dnia 30 października 2017 r. kwotę 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), powiększoną o kwotę 270.739,73 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze) tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności;

   3)    do dnia 30 kwietnia 2018 r. kwotę 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), powiększoną o kwotę 360.493,15 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy) tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności;

   4)    do dnia 30 października 2018 r. kwotę 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), powiększoną o kwotę 450.739,73 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze) tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności;

   5)    do dnia 30 kwietnia 2019 r. pozostałą kwotę 4.976.905,88 zł (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy), powiększoną o kwotę 672.495,88 zł (sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy) tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności.

    

   Z dniem 30 kwietnia 2018 r. Strony zawarły Aneks zgodnie z którym  termin płatności części Ceny za Akcje wskazanej w pkt. 3 powyżej, tj. kwoty 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych), powiększonej o kwotę 270.369,86 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć zł i osiemdziesiąt sześć groszy) tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności, ulega wydłużeniu do dnia 31 grudnia 2018 r. Jednocześnie kwota 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), powiększona o kwotę 90.123,29 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia trzy złote i dwadzieścia dziewięć groszy) tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności uiszczona zostanie w terminie do 30 kwietnia 2018 r. Dodatkowo za odroczenie płatności w kwocie 3.270.369,86 złotych ( słownie trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć zł i osiemdziesiąt sześć groszy) Kupujący w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. zapłaci dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 98.380 złotych (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych).

   Pozostałe postanowienia zwartej pomiędzy Stronami Umowy nabycia  pozostają niezmienione i zachowują moc obowiązującą.

    

   Podstawa prawna Art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).

  • zobacz

   Raport bieżący nr 55/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 27 kwietnia 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  27 kwietnia 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 54/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 26 kwietnia 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  26 kwietnia 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 53/2018

   WYPŁATA DYWIDENDY PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ OPEN BROKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

   Data: 25 kwietnia 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 25 kwietnia 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej OPEN BROKERS S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie zdecydowało przeznaczyć część zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. na wypłatę dywidendy w wysokości 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) oraz całość kapitału rezerwowego w wysokości 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych), co łącznie stanowi 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych), do wypłaty akcjonariuszom w formie dywidendy, tj. w kwocie 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) na jedną akcję.

   W związku z dokonaną na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 września 2017 r. wypłatą zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2017 w wysokości 3.000.000,00 zł (trzech milionów złotych), w tym kwoty 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) z kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy oraz 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) z zysku netto Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym na dzień 30 czerwca 2017 r. i obejmującym okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. zbadanym przez biegłego rewidenta Spółka jest zobowiązana do wypłaty dodatkowej kwoty na rzecz Emitenta z tytułu dywidendy w wysokości 2.000.000,00 zł (dwóch milionów złotych).

   Spółka OPEN BROKERS S.A. z siedzibą w Warszawie jest w 100% zależna od Emitenta.

   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

  • zobacz

   Raport bieżący nr 52/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 24 kwietnia 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  24 kwietnia 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 51/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 20 kwietnia 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  20 kwietnia 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 50/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 18 kwietnia 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  18 kwietnia 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 49/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 16 kwietnia 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  16 kwietnia 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

    

  • zobacz

   Raport bieżący nr 48/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 12 kwietnia 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 47/2018

   POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A.

   Data: 11 kwietnia 2018 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 11 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta, podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 11 kwietnia 2018 r. na trzyletnią kadencję Panią Joannę Tomicką - Zaworę do składu Zarządu Emitenta, powierzając jej pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Emitenta.

   Jednocześnie Rada Nadzorcza powierzyła dotychczasowemu Prezesowi Zarządu Panu Przemysławowi Guberow, z dniem 11 kwietnia 2018 r.  pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu.

   Z dniem 11 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza powierzyła dotychczasowemu Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Komarowi pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu.

   Pani Joanna Tomicka - Zawora, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.

   Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia życiorys nowo powołanego Członka Zarządu.

   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z  5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

   Życiorys

  • zobacz

   Raport bieżący nr 46/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 10 kwietnia 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  10 kwietnia 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 45/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data:  6 kwietnia 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 6 kwietnia 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 44/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 4 kwietnia 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  4 kwietnia 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 43/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 3 kwietnia 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  3 kwietnia 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 42/2018

   REKOMENDACJA ZARZĄDU DLA WALNEGO ZGROMADZENIA DOTYCZĄCA ZANIECHANIA WYPŁATY DYWIDENDY ZA ROK 2017

   Data: 29 marca 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, o uzyskaniu w dniu 29 marca 2018r. pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Emitenta dla wniosku Zarządu Emitenta w zakresie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały dotyczącej przeznaczenia w całości zysku netto Emitenta z działalności w roku obrotowym 2017 na pokrycie straty z lat ubiegłych.

   Przedmiotowy wniosek Zarządu Emitenta zostanie przedstawiony Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zaakceptowania.

   Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 41/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 29 marca 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 marca 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 40/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 28 marca 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 marca 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 39/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 26 marca 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 marca 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 38/2018

   INFORMACJA O ZAMIARZE UJĘCIA W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R. ODPISU AKTUALIZUJĄCEGO WARTOŚĆ FIRMY HOME BROKER ORAZ UJĘCIA W JEDNOSTKOWYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R. ODPISU AKTUALIZUJĄCEGO WARTOŚĆ INWESTYCJI ORAZ WARTOŚĆ FIRMY  HB FINANSE.

   Data: 23 marca 2018 roku
   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w trakcie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. („Grupa”) sporządzonego za rok 2017 zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku stwierdzono istnienie poniżej opisanych okoliczności, które będą miały znaczący wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy.
   Grupa wykonała test na utratę wartości wartości firmy Home Broker z siedzibą w Warszawie w oparciu o wartość odzyskiwalną, która została ustalona na podstawie wartości użytkowej.
   Na podstawie powyższej analizy Grupa stwierdziła konieczność dokonania odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości wartości firmy Home Broker o kwotę 19,707 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset siedem tysięcy zł), co będzie skutkowało korektą wyniku skonsolidowanego za rok 2017 o kwotę 19,707 tys. zł.
   Ponadto, Emitent informuje, że w trakcie sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. sporządzonego za rok 2017 zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku stwierdzono istnienie poniżej opisanych okoliczności, które będą miały znaczący wpływ na jednostkowy wynik finansowy.
   Spółka wykonała test na utratę wartości wartości firmy HB Finanse i wartości inwestycji w Home Broker S.A. w oparciu o wartość odzyskiwalną, która została ustalona na podstawie wartości użytkowej.
   Na podstawie powyższej analizy Spółka stwierdziła konieczność dokonania odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości firmy HB Finanse w kwocie 12,783 tys. zł  oraz odpisu z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkę zależną Home Broker S.A. w kwocie 6,924 tys. zł. 
   Kwoty przedstawione w niniejszym Raporcie są wartościami brutto. Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów i wielkość odpisów z tytułu utraty wartości wartości firmy Home Broker bądź wartości  firmy HB Finanse i wartości inwestycji w Home Broker S.A. zostaną przedstawione w sprawozdaniu finansowym Open Finance S.A. sporządzonym za rok 2017 oraz sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok 2017, których publikację zaplanowano na 27 marca 2018 r.


   Podstawa prawna Art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).

  • zobacz

   Raport bieżący nr 37/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 22 marca 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22 marca 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 36/2018

   ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI RAPORTU OKRESOWEGO ZA ROK 2017

   Data: 21 marca 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017. Pierwotna data publikacji raportu okresowego wyznaczona została w raporcie bieżącym nr 16/2018 z dnia 31 stycznia 2018r. na dzień 25 kwietnia 2018 r.

   Przedmiotowy raport okresowy zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 27 marca 2018r.

   Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).    

  • zobacz

   Raport bieżący nr 35/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 20 marca 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20 marca 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.


   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 34/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 16 marca 2018 roku
   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 16 marca 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 33/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 8 marca 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 8 marca 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 32/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data:  6 marca 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 6 marca 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 31/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 2 marca 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 2 marca 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 30/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 28 lutego 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 lutego 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 29/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 27 lutego 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 lutego 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 28/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 22 lutego 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22 lutego 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 27/2018

   ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ

   Data: 21 lutego 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 78/2017 z dnia 29 maja 2017 r., informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 lutego 2018 r. zawarł z Jacelyn Limited z siedzibą w Nicosia (CYPR) za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, umowę na podstawie której Emitent nabył 215 (słownie: dwieście piętnaście) akcji imiennych serii D Spółki Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000256540, NIP 1080001923, REGON 140546970 dalej („Spółka”) o  wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) każda, stanowiących w przybliżeniu 0,11% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,11% ogólnej liczby głosów w Spółce. Cena za Akcje będące przedmiotem niniejszej Umowy wynosi łącznie 406.393,70 zł (słownie: czterysta sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 70/100).

   Zamknięcie Transakcji nastąpi w Dniu Roboczym ustalonym przez Strony z Domem Maklerskim, przypadającym nie później niż 30 czerwca 2018 r. („Dzień Zamknięcia Transakcji”). Dzień Zamknięcia Transakcji w rozumieniu Umowy może obejmować jeden lub więcej Dni Roboczych przypadających w powyższym okresie w zależności od ustaleń Stron z Domem Maklerskim.

   Podstawa prawna Art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).

  • zobacz

   Raport bieżący nr 26/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 20 lutego 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20 lutego 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 25/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 16 lutego 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 16 lutego 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 24/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 15 lutego 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 lutego 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

    

  • zobacz

   Raport bieżący nr 23/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 13 lutego 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 lutego 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 22/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 9 lutego 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 9 lutego 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 21/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 7 lutego 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 7 lutego 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 20/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

    

   Data:  5 lutego 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 5 lutego 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

    

    

  • zobacz

   Raport bieżący nr 19/2018

   WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM  WALNYM ZGROMADZENIU OPEN FINANCE S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 1 LUTEGO 2018 R.

   Data: 2 lutego 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,  01-208 Warszawa, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Open Finance S.A.  zwołanym na dzień 1 lutego 2018 r. :

   1.Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie któremu przysługiwało 31 905 600  głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 63,963 % głosów na tym zgromadzeniu i  42,91% w ogólnej liczbie głosów;

   2.Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie któremu przysługiwało 13 175 847 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 26,414 % głosów na tym zgromadzeniu i 17,72% w ogólnej liczbie głosów;

   3. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK z siedzibą w Warszawie, któremu przysługiwało 4 800 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 9,623 % głosów na tym zgromadzeniu i  6,46% w ogólnej liczbie głosów;  

   Ogólna liczba akcji wyemitowana przez Open Finance S.A. wynosi 74.356.663 , a liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 74.356.663.

   Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 18/2018

   INFORMACJA O POWOŁANIU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,  01-208 Warszawa, informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. w dniu 1 lutego 2018 r. powołało z dniem 1 lutego 2018 roku Pana Macieja Kleczkiewicza do składu Rady Nadzorczej Open Finance S.A. na trzyletnią kadencję.

   Życiorys zawodowy Pana Macieja Kleczkiewicza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

   Podstawa prawna:  § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

   Życiorys Zawodowy

  • zobacz

   Raport bieżący nr 17/2018

   TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 1 LUTEGO 2018 R.

   Data: 1 lutego 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
   01-208 Warszawa, przedstawia w załączeniu treść uchwał podjętych przez  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. w dniu 1 lutego 2018 r.

   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w uchwałach nr 4 oraz 5 dokonało zmiany Statutu Open Finance S.A. oraz przyjęło jego tekst jednolity stanowiący załącznik do raportu bieżącego.

   Ponadto Zarząd Open Finance S.A.  informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

   Podstawa prawna:  § 38 ust. 1 pkt 2, 7, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

   Treść Uchwał podjętych przez NWZA Open Finance SA

   Tekst jednolity Statutu Open Finance SA

  • zobacz

   Raport bieżący nr 16/2018

   TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU OBROTOWYM 2018

   Data: 31 stycznia 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018:

   ·      25 kwietnia 2018 r. – jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017,

   ·      16 maja 2018 r. – skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2018 r.,

   ·      26 września 2018 r. – skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1.01 do 30.06.2018 r.,

   ·      28 listopada 2018 r. – skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2018 r.

    

   Zarząd Emitenta oświadcza, że:

   ·   zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.) („Rozporządzenie”), Emitent nie będzie przekazywał jednostkowego raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2017 oraz II kwartał roku obrotowego 2018;

   ·  zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2018 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze;

   ·  zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował również jednostkowego raportu półrocznego.

   Podstawa prawna: §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).

  • zobacz

   Raport bieżący nr 15/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 30 stycznia 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 stycznia 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
    

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 14/2018

   WYNIKI SPRZEDAŻOWE PO CZWARTYM KWARTALE 2017 ROKU

   Data: 29 stycznia 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, niniejszym przekazuje informacje o wartości sprzedanych produktów finansowych i nieruchomościowych, przez Emitenta oraz Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie, po czwartym kwartale 2017 roku, które zostaną udostępnione do celów publikacji prasowej.

   Szczegółowe informacje zawiera tabela, będąca załącznikiem do niniejszego Raportu.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

   Wyniki sprzedażowe

  • zobacz

   Raport bieżący nr 13/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 26 stycznia 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 stycznia 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 12/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 25 stycznia 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 stycznia 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 11/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 23 stycznia 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 stycznia 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

    

  • zobacz

   Raport bieżący nr 10/2018

   PROJEKT UCHWAŁY ZGŁOSZONEJ PRZEZ AKCJONARIUSZA DOTYCZĄCEJ SPRAWY WPROWADZONEJ DO PORZĄDKU OBRAD NWZ

   Data: 22 stycznia 2018 roku
   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22 stycznia 2018 roku, w trybie art. 401 § 4 KSH Getin Noble Bank SA , jako Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, przekazał projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 1 lutego 2018 r. w przedmiocie powołania Pana Macieja Kleczkiewicza na Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Projekt uchwały oraz życiorys zawodowy Kandydata na Członka Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu.

   Pan Maciej  Kleczkiewicz złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej  Emitenta oraz oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej względem Emitenta i niefigurowaniu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

   Dokumenty dotyczące oświadczeń złożonych przez Kandydata na Członka Rady Nadzorczej będą udostępnione Akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Spółki przed rozpoczęciem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

    

   Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133).
    

   Projekt Uchwały
   Życiorys Kandydata

  • zobacz

   Raport bieżący nr 9/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 19 stycznia 2018 roku
   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 19 stycznia 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz.1

   Treść Powiadomienia cz 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 8/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 17 stycznia 2018 roku
   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 stycznia 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   ​Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 7/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 15 stycznia 2018 roku
   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 stycznia 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 6/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 11 stycznia 2018 roku
   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 11 stycznia 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 5/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

    

   Data: 9 stycznia 2018 roku
   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 9 stycznia 2018 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
    

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

    

  • zobacz

   Raport bieżący nr 4/2018

   OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

   Data: 5 stycznia 2018 roku
   Zarząd Open Finance S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, o kapitale zakładowym 743.566,63 PLN, NIP 5213280836, REGON 015672908, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje niniejszym na dzień 1 lutego 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00 w siedzibie Spółki (01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33, Budynek Wola Center Centrum Konferencyjne).

   Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, projekt zmiany Statutu oraz projekt tekstu jednolitego Statutu uwzględniający proponowaną zmianę, znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

   Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. nr 185 poz. 1439 z 2009 z późn. zm.) w związku z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami)

   Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   Projekty Uchwał

   Projekt zmian Statutu Spółki

   Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki

  • zobacz

   Raport bieżący nr 3/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 5 stycznia 2018 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 5 stycznia 2018 r. powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 2/2018

   ZAWARCIE UMÓW ZNACZĄCYCH

   Data: 4 stycznia 2018 roku
   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 78/2017 z dnia 29 maja 2017 r., informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 4 stycznia 2018 r. zawarł z Panem Markiem Mikuciem, Panem Cezarym Markiewiczem oraz z Panem Przemysławem Nowickim umowy sprzedaży akcji Spółki Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000256540, NIP 1080001923, REGON 140546970 dalej („Spółka”) za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

   Emitent zawarł z Panem Markiem Mikuciem umowę na podstawie, której nabył 1508 (słownie: jeden tysiąc pięćset osiem akcji imiennych serii D Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) każda, stanowiących w przybliżeniu 0,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,81% ogólnej liczby głosów w Spółce; 

   Cena za Akcje będące przedmiotem niniejszej umowy wynosi łącznie 2 844 755,90 zł (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 90/100).

   Zamknięcie Transakcji nastąpi w Dniu Roboczym ustalonym przez Strony z Domem Maklerskim, przypadającym nie później niż 5 stycznia 2018 r. [„Dzień Zamknięcia Transakcji”]. Dzień Zamknięcia Transakcji w rozumieniu umowy może obejmować jeden lub więcej Dni Roboczych przypadających w powyższym okresie w zależności od ustaleń Stron z Domem Maklerskim.

   Emitent zawarł z Panem Cezarym Markiewiczem umowę na podstawie, której nabył 431 (słownie: czterysta trzydzieści jeden) akcji imiennych serii D Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) każda, stanowiących w przybliżeniu 0,23% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,23% ogólnej liczby głosów w Spółce.

   Cena za Akcje będące przedmiotem niniejszej umowy wynosi łącznie 812 787.40 zł (słownie: osiemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 40/100).

   Zamknięcie Transakcji nastąpi w Dniu Roboczym ustalonym przez Strony z Domem Maklerskim, przypadającym nie później niż 5 stycznia 2018 r. [„Dzień Zamknięcia Transakcji”]. Dzień Zamknięcia Transakcji w rozumieniu umowy może obejmować jeden lub więcej Dni Roboczych przypadających w powyższym okresie w zależności od ustaleń Stron z Domem Maklerskim.

   Emitent zawarł z Panem Przemysławem Nowickim umowę na podstawie, której nabył 359 (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii D Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) każda, stanowiących w przybliżeniu 0.19% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0.19% ogólnej liczby głosów w Spółce.

   Cena za Akcje będące przedmiotem niniejszej umowy wynosi łącznie 677 317,91 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemnaście złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy).

   Zamknięcie Transakcji nastąpi w Dniu Roboczym ustalonym przez Strony z Domem Maklerskim, przypadającym nie później niż 5 stycznia 2018 r. [„Dzień Zamknięcia Transakcji”]. Dzień Zamknięcia Transakcji w rozumieniu umowy może obejmować jeden lub więcej Dni Roboczych przypadających w powyższym okresie w zależności od ustaleń Stron z Domem Maklerskim.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 1/2018

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 3 stycznia 2018 roku
   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2