×
  Wybierz rok
  • zobacz

   Raport bieżący nr 61/2017

   ZAWARCIE UMÓW O USTANOWIENIE ZASTAWU

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 kwietnia 2017 roku, realizując postanowienia przedwstępnych umów objęcia akcji zawartych w dniu 28 kwietnia 2017 r., o których mowa w raporcie bieżącym nr 60/2017,  zawarł następujące umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach serii A spółki Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie:

   1. Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach spółki zawarta pomiędzy Emitentem a LC Corp B.V.

   Przedmiotem ww. umowy jest ustanowienie zastawu rejestrowego w celu zabezpieczenia spłaty zabezpieczonych wierzytelności, tj. świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie przez LC Corp B.V. kwoty odpowiadającej wartości wpłaconej na podstawie Umowy Przedwstępnej Kwoty na poczet objęcia Akcje Serii F w wysokości 2.411.060 zł (słownie: dwa miliony czterysta jedenaście tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy) oraz świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odsetek.

   Emitent ustanowił na rzecz LC Corp B.V. zastaw rejestrowy na 6.370 akcjach imiennych, nieuprzywilejowanych serii A spółki Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471759, o kolejnych numerach od A od 93.631 do 100.000, o wartości nominalnej 1 PLN każda, stanowiących łącznie 6,37 % (słownie: sześć 37/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających łącznie do 6,37 % (słownie: sześć 37/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu w Spółce.

             2. Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach spółki zawarta pomiędzy Emitentem a Idea Money S.A.

   Przedmiotem ww. umowy jest ustanowienie zastawu rejestrowego w celu zabezpieczenia spłaty zabezpieczonych wierzytelności, tj. świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie przez Idea Money S.A. kwoty odpowiadającej wartości wpłaconej na podstawie Umowy Przedwstępnej Kwoty na poczet objęcia Akcje Serii F w wysokości 5.809.467,92 zł (słownie: pięć milionów osiemset dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) oraz świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odsetek.

   Emitent ustanowił na rzecz Idea Money S.A. zastaw rejestrowy na 15.680 akcjach imiennych, nieuprzywilejowanych serii A spółki Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471759 („Akcje”), o kolejnych numerach od A od 77.951 do 93.630, o wartości nominalnej 1 PLN każda, stanowiących łącznie 15,68 % (słownie: piętnaście 68/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających łącznie do 15,68 % (słownie: piętnaście 68/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu w Spółce.

            3. Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach spółki zawarta pomiędzy Emitentem a Getin Noble Bank S.A.

   Przedmiotem ww. umowy jest ustanowienie zastawu rejestrowego w celu zabezpieczenia spłaty zabezpieczonych wierzytelności, tj. świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie przez Getin Noble Bank S.A. kwoty odpowiadającej wartości wpłaconej na podstawie Umowy Przedwstępnej Kwoty na poczet objęcia Akcje Serii F w wysokości 10.090.416,60 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta szesnaście złotych i sześćdziesiąt groszy). oraz świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odsetek.

   Emitent ustanowił na rzecz Getin Noble Bank S.A. zastaw rejestrowy na 26.950 akcjach imiennych, nieuprzywilejowanych serii A spółki Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471759 („Akcje”), o kolejnych numerach od A od 51.001 do 77.950, o wartości nominalnej 1 PLN każda, stanowiących łącznie 26,95 % (słownie: dwadzieścia sześć 95/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających łącznie do 26,95 % (słownie: dwadzieścia sześć 95/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu w Spółce.

   W pozostałym zakresie warunki ww. umowy, nie odbiegają od standardów rynkowych, nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych.

   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

    

  • zobacz

   Raport bieżący nr 60/2017

   ZAWARCIE UMÓW ZNACZĄCYCH

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 kwietnia 2017 roku zawarł następujące umowy:

   1. umowę przedwstępną objęcia akcji pomiędzy Emitentem a LC Corp B.V.

    

   1. Na podstawie ww. umowy LC CORP zobowiązał się, że w przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane raportem nr 53/2017 w terminie do dnia 31.05.2017 r. Uchwały Emisyjnej wyłączającej prawo poboru i otrzymania od Emitenta w terminie do dnia 15.06.2017 r. oferty objęcia Akcji Serii F w liczbie nie większej niż 2.078.500 (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset) po Cenie Emisyjnej wynoszącej 1,16 zł tj. za łączną kwotę równą iloczynowi Ceny Emisyjnej i liczby Akcji Serii F będącej przedmiotem oferty, przyjmie tę ofertę w terminie 14 dni od jej otrzymania, tzn. obejmie w tym terminie Akcje Serii F w liczbie wskazanej w tej ofercie, jednak w liczbie nie większej niż 2.078.500 (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset).
   2. W związku z zobowiązaniem LC CORP do objęcia Akcji Serii F, LC CORP zapłaci Emitentowi kwotę na poczet ceny na objęcie Akcji Serii F w wysokości 2.411.060zł (słownie: dwa miliony czterysta jedenaście tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy) (dalej: „Kwota na poczet objęcia Akcji Serii F”).
   3. Kwota na poczet objęcia Akcji Serii F zostanie wpłacona w terminie do dnia 30.04.2017 roku.
   4. W przypadku gdy:
   1. LC CORP obejmie Akcje Serii F, a podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisja Akcji Serii F z jakiegokolwiek powodu nie dojdzie do skutku lub
   2. Walne Zgromadzenie Emitenta nie podejmie Uchwały Emisyjnej w terminie do dnia 31.05.2017 r., lub
   3. Emitent nie złoży LC CORP w terminie do dnia 15.06.2017 r. oferty, o której mowa wyżej w ust. 1,
   4. Strony nie zawrą umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach serii A Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie i Emitent nie złoży odpowiedniego wniosku do sądu o jego wpis w rejestrze do dnia 31.05.2017 r.

   Emitent zobowiązuje się w terminie 30 dni od takiego zdarzenia do zwrotu Kwoty na poczet objęcia Akcji Serii F powiększonej o oprocentowanie w wysokości 3M WIBOR + 4pp. Kwota należnego oprocentowania będzie liczona od dnia uznania na rachunku Emitenta Kwoty na poczet objęcia Akcji Serii F do dnia poprzedzającego wykonanie przelewu tytułem zwrotu Kwoty na poczet objęcia Akcji Serii F przez Emitenta.

   W pozostałym zakresie warunki ww. umowy, nie odbiegają od standardów rynkowych, nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych.

   2. umowę przedwstępną objęcia akcji pomiędzy Emitentem a Idea Money S.A.

    

   1. Na podstawie ww. umowy Idea Money S.A. zobowiązał się, że w przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane raportem nr 53/2017 w terminie do dnia 31.05.2017 r. Uchwały Emisyjnej wyłączającej prawo poboru i otrzymania od Emitenta w terminie do dnia 15.06.2017 r. oferty objęcia Akcji Serii F w liczbie nie większej niż 5.008.162 (słownie: pięć milionów osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) po Cenie Emisyjnej tj. za łączna kwotę równą iloczynowi Ceny Emisyjnej i liczby Akcji Serii F będącej przedmiotem oferty, przyjmie tę ofertę w terminie 14 dni od jej otrzymania, tzn. obejmie w tym terminie Akcje Serii F w liczbie wskazanej w tej ofercie, jednak w liczbie nie większej niż 5.008.162 (słownie: pięć milionów osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa).
   2. W związku z zobowiązaniem Idea Money do objęcia Akcji Serii F, Idea Money zapłaci Emitentowi kwotę na poczet ceny na objęcie Akcji Serii F w wysokości 5.809.467,92zł (słownie: pięć milionów osiemset dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) (dalej: „Kwota na poczet objęcia Akcji Serii F”).
   3. Kwota na poczet objęcia Akcji Serii F zostanie wpłacona w terminie do dnia 30.04.2017 roku.
   4. W przypadku gdy:
   1. Idea Money obejmie Akcje Serii F, a podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisja Akcji Serii F z jakiegokolwiek powodu nie dojdzie do skutku lub
   2. Walne Zgromadzenie Emitenta nie podejmie Uchwały Emisyjnej w terminie do dnia 31.05.2017 r., lub
   3. Emitent nie złoży Idea Money w terminie do dnia 15.06.2017 r. oferty, o której mowa wyżej w ust. 1, lub
   4. Strony nie zawrą umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach serii A Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie i Emitent nie złoży odpowiedniego wniosku do sądu o jego wpis w rejestrze do dnia 31.05.2017 r.

   Emitent zobowiązuje się w terminie 30 dni od takiego zdarzenia do zwrotu Kwoty na poczet objęcia Akcji Serii F powiększonej o oprocentowanie w wysokości 3M WIBOR + 4pp. Kwota należnego oprocentowania będzie liczona od dnia uznania na rachunku Emitenta Kwoty na poczet objęcia Akcji Serii F do dnia poprzedzającego wykonanie przelewu tytułem zwrotu Kwoty na poczet objęcia Akcji Serii F przez Emitenta.

   W pozostałym zakresie warunki ww. umowy, nie odbiegają od standardów rynkowych, nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych.

    

   3. umowę przedwstępną objęcia akcji pomiędzy Emitentem a Getin Noble Bank S.A.

    

   1. Na podstawie ww. umowy Getin Noble Bank S.A. zobowiązał się, że w przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane raportem nr 53/2017 w terminie do dnia 31.05.2017 r. Uchwały Emisyjnej wyłączającej prawo poboru i otrzymania od Emitenta w terminie do dnia 15.06.2017 r. oferty objęcia Akcji Serii F w liczbie nie większej niż 8.698.635 (słownie: osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści pięć) po Cenie Emisyjnej tj. za łączną kwotę równą iloczynowi Ceny Emisyjnej i liczby Akcji Serii F będącej przedmiotem oferty, przyjmie tę ofertę w terminie 14 dni od jej otrzymania, tzn. obejmie w tym terminie Akcje Serii F w liczbie wskazanej w tej ofercie jednak w liczbie nie większej niż 8.698.635 (słownie: osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści pięć).
   2. W związku z zobowiązaniem GNB do objęcia Akcji Serii F, GNB zapłaci Emitentowi kwotę na poczet ceny na objęcie Akcji Serii F w wysokości 10.090.416,60 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta szesnaście złotych i sześćdziesiąt groszy) (dalej: „Kwota na poczet objęcia Akcji Serii F”).
   3. Kwota na poczet objęcia Akcji Serii F zostanie wpłacona w terminie do dnia 30.04.2017 roku.
   4. W przypadku gdy:
   1. GNB obejmie Akcje Serii F, a podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Serii F z jakiegokolwiek powodu nie dojdzie do skutku lub
   2. Walne Zgromadzenie Emitenta nie podejmie Uchwały Emisyjnej w terminie do dnia 31.05.2017 r., lub
   3. Emitent nie złoży GNB w terminie do dnia 15.06.2017 r. oferty, o której mowa wyżej w ust. 1, lub,
   4. Strony nie zawrą umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach serii A Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie i Emitent nie złoży odpowiedniego wniosku do sądu o jego wpis w rejestrze do dnia 31.05.2017 r.

   Emitent zobowiązuje się w terminie 30 dni od takiego zdarzenia do zwrotu Kwoty na poczet objęcia Akcji Serii F powiększonej o oprocentowanie w wysokości 3M WIBOR + 4pp. Kwota należnego oprocentowania będzie liczona od dnia uznania na rachunku Emitenta Kwoty na poczet objęcia Akcji Serii F do dnia poprzedzającego wykonanie przelewu tytułem zwrotu Kwoty na poczet objęcia Akcji Serii F przez Emitenta.

   W pozostałym zakresie warunki ww. umowy, nie odbiegają od standardów rynkowych, nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych.

   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

    

  • zobacz

   Raport bieżący nr 59/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 kwietnia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 28.04.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 28.04.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 58/2017

   UCHWAŁA KDPW S.A. W PRZEDMIOCIE ZWROTU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH WPŁACONYCH TYTUŁEM OBJĘCIA AKCJI SERII E

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 26 kwietnia 2017 roku w późnych godzinach popołudniowych powziął informację o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały nr 277/17.

   Treść uchwały:

   Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 i § 87 ust. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki OPEN FINANCE S.A., Zarząd Krajowego Depozytu, w związku z wygaśnięciem praw do akcji na okaziciela serii E spółki OPEN FINANCE S.A. wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z dnia 29 sierpnia 2016 r., postanowił, co następuje:

   1. w dniu 27 kwietnia 2017 r. Krajowy Depozyt przekaże środki pieniężne odpowiadające wpłatom na akcje na okaziciela serii E spółki OPEN FINANCE S.A. na rachunki pieniężne uczestników bezpośrednich, stosownie do liczby praw do tych akcji, oznaczonych kodem PLOPNFN00069, zarejestrowanych na kontach ewidencyjnych prowadzonych dla tych uczestników według stanu na dzień 26 kwietnia 2017 r.;
   2. wycofuje się z dniem 27 kwietnia 2017 r. z depozytu papierów wartościowych prawa do akcji na okaziciela serii E spółki OPEN FINANCE S.A. oznaczone kodem PLOPNFN00069.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 57/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 kwietnia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 26.04.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 26.04.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 56/2017

   WNIOSEK O ZWROT ŚRODKÓW WPŁACONYCH TYTUŁEM OBJĘCIA AKCJI SERII E

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r., informuje, że w związku z uprawomocnieniem się postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”) w przedmiocie oddalenia wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii E („PDA”), Emitent w dniu dzisiejszym tj. 24 kwietnia 2017 r. zwrócił się z wnioskiem do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) w przedmiocie:

   - dokonania przez KDPW niezwłocznego zwrotu środków wpłaconych tytułem objęcia akcji serii E posiadaczom PDA według stanu posiadania na koniec dnia 4 kwietnia 2017 r. Wskazana data uwzględnia zapisy pkt. 5.1.5 Prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 listopada 2016 r.,  zgodnie z którym zwrot środków w przypadku niedojścia emisji do skutku dokonywany jest na rzecz posiadaczy PDA według stanu na ostatni dzień notowań PDA oraz zasady cyklu rozrachunkowego KDPW (T+2),

   - wyrejestrowania PDA z KDPW.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 55/2017

   ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA 1Q 2017

   Zgodnie z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), Zarząd Open Finance S.A. informuje, że skonsolidowany raport kwartalny za 1Q 2017 roku, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 13/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. na dzień 12 maja 2017 r., zostanie opublikowany w dniu 9 maja 2017 r.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 54/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20 kwietnia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 20.04.2017 r.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 53/2017

   OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

   Zarząd Open Finance S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, o kapitale zakładowym 543.566,63 PLN, NIP 5213280836, REGON 015672908, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje niniejszym na dzień 15 maja 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki (01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33, Budynek Wola Center Centrum Konferencyjne).

   Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem oraz projekt zmiany Statutu znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

   Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. nr 185 poz. 1439 z 2009 z późn. zm.) w związku z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami)

   Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   Projekt zmian Statutu

   Projekty Uchwał Nadzywczajnego Walnego Zgromadzenia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 52/2017

   INFORMACJA O PLANOWANIU EMISJI AKCJI

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 18 kwietnia 2017 r., podjął decyzję o planowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej oraz subskrypcji prywatnej. Emitent niniejszym podaje szczegółowe informacje dotyczące planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta: Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej:

   1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 gr (słownie: jeden grosz) oraz nie wyższą niż 42.039,73 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące trzydzieści dziewięć złotych 73/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie jednej), lecz nie więcej niż 4.203.973 (słownie: czterech milionów dwustu trzech tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 gr (słownie: jeden grosz) każda ("Akcje Serii E").
   2. Akcje Serii E zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH oraz zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
   3. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
    a) w przypadku, gdy Akcje Serii E zostaną po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, akcje te uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do zapisania ich na rachunku papierów wartościowych,
    b) w przypadku, gdy Akcje Serii E zostaną po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, akcje te uczestniczą w dywidendzie, począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.
   4. Akcje Serii E mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
   5. Cena emisyjna za jedną Akcję Serii E wynosi 1,16 zł (słownie: jeden złoty i szesnaście groszy)
   6. Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wszystkich Akcji Serii E

   Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej:

   1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 gr (słownie: jeden grosz) oraz nie wyższą niż 157.960,27 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 27/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie jednej), lecz nie więcej niż 15.796.027 (słownie: piętnastu milionów siedmiuset dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy dwudziestu siedmiu) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 1 gr (słownie: jeden grosz) każda ("Akcje Serii F").
   2. Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane i zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, która nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej
   3. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
    a) w przypadku, gdy podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców, najdalej w dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, Akcje Serii F uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F,
    b) w przypadku, gdy podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców po dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, Akcje Serii F uczestniczą w dywidendzie, począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym doszło do wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F .
   4. Akcje Serii F mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
   5. Cena emisyjna za jedną Akcję Serii F wynosi 1,16 zł (słownie: jeden złoty i szesnaście groszy).
   6. Akcje Serii F zostaną skierowane do podmiotów zależnych od dr. Leszka Czarneckiego.
   7. Umowy objęcia akcji pomiędzy Spółką a podmiotami do których Spółka skieruje ofertę nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej zostaną zawarte w terminie do dnia 30.06.2017 roku.
   8. Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wszystkich Akcji Serii F.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 51/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 18 kwietnia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 18.04.2017 r.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 48/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 kwietnia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 13.04.2017 r.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 47/2017

   INFORMACJA W SPRAWIE PLANU POŁĄCZENIA

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 114/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 oraz do raportu bieżącego nr 110/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. r., niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”) podjęło w dniu dzisiejszym uchwałę w sprawie połączenia Spółki Przejmowanej ze spółką Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą Warszawie („Spółka Przejmująca”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za akcje, które Noble Funds TFI S.A. wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  • zobacz

   Raport bieżący nr 46/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 12 kwietnia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 12.04.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 12.04.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 45/2017

   UZUPEŁNIENIE RAPORTU DOTYCZĄCEGO ZAKOŃCZENIA OFERTY PUBLICZNEJ AKCJII SERII E OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu nr 2/2017 z dnia 5 stycznia 2017 r., niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości uzupełnienie informacji na temat zakończonej publicznej oferty akcji serii E Emitenta. Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 listopada 2016 r.

   12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Łączna wysokość kosztów, o których mowa powyżej wyniosła 545 145,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych), z czego:

   a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 234 754, 50 zł,

   b) wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie – nie dotyczy,

   c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 310 390,50 zł,

   d) promocji ofert – nie dotyczy.

   13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: średni koszt wyniósł 0,03 zł na akcję.

   Koszty te byłyby ujęte w rozliczeniach międzyokresowych czynnych  aż do momentu rejestracji podwyższenia kapitału przez KRS. W momencie rejestracji zostałyby przeksięgowane w pozostałe kapitały rezerwowe  Emitenta jako pomniejszenie tego kapitału. W związku z wydaniem przez Sąd Rejonowy dla ms. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia o oddaleniu wniosku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w związku z emisją akcji serii E, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym 38/2017 z dnia 31 marca 2017 r., koszty te obciążą wynik netto pierwszego kwartału 2017 roku.

   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 44/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 10 kwietnia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 10.04.2017 r.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 43/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 6 kwietnia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 06.04.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 06.04.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 42/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 4 kwietnia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 04.04.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 04.04.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 41/2017

   DZIAŁANIA EMITENA W ZWIĄZKU Z NIEDOJŚCIEM DO SKUTKU EMISJI AKCJI SERII E

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, iż podjął działania mające na celu wypracowanie optymalnego rozwiązania, które w największym stopniu ograniczy konsekwencje niedojścia do skutku emisji akcji serii E.

   Zarząd Emitenta rozważa rozwiązanie, które powinno pozwalać na skierowanie akcji nowej emisji do inwestorów, którym przysługiwało roszczenie o zwrot ceny emisyjnej akcji serii E i którzy otrzymają zwrot środków z tego tytułu tak, aby nie powodować dla tych inwestorów niekorzystnych skutków finansowych.

   Jednocześnie Zarząd informuje, że niedojście do skutku emisji akcji serii E było spowodowane błędem formalnym Emitenta w postępowaniu przed KRS.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  • zobacz

   Raport bieżący nr 40/2017

   ZAWIESZENIE OBROTU GIEŁDOWEGO NA RYNKU PODSTAWOWYM PRAWAMI DO AKCJI SERII E

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 3 kwietnia 2017 roku powziął informację o zawieszeniu obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) prawami do akcji serii E zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., pod kodem PLOPNFN00069, wprowadzonych do obrotu na GPW uchwałą Nr 12/2017 Zarządu GPW z dnia 5 stycznia 2017 r.

   Informacja o złożeniu wniosku o zawieszenie obrotu giełdowego na GPW prawami do akcji serii E została przekazana przez Emitenta poprzez publikację raportu bieżącego o numerze 39/2017 w dniu 31 marca 2017 r.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  • zobacz

   Raport bieżący nr 39/2017

   WNIOSEK O ZAWIESZENIE OBROTU GIEŁDOWEGO NA RYNKU PODSTAWOWYM PRAWAMI DO AKCJI SERII E.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 31 marca 2017 roku Emitent złożył wniosek o niezwłoczne zawieszenie obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) prawami do akcji serii E zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., pod kodem PLOPNFN00069, wprowadzonych do obrotu na GPW uchwałą Nr 12/2017 Zarządu GPW z dnia 5 stycznia 2017 r., w związku z  powzięciem przez Emitenta informacji z Sądu Rejonowego dla ms. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia  o oddaleniu wniosku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii E.

   Informacja o powzięciu przez Emitenta informacji o odmowie podwyższenia kapitału zakładowego została przekazana do publicznej wiadomości w dniu dzisiejszym poprzez publikację raportu bieżącego o numerze 38/2017.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  • zobacz

   Raport bieżący nr 38/2017

   POSTANOWIENIE SĄDU W PRZEDMIOCIE REJESTRACJI WNIOSKU DOTYCZĄCEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 31 marca 2017 roku powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla ms. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia  o oddaleniu wniosku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii E, co skutkuje, iż powyższa emisja nie dochodzi do skutku.

   Jednocześnie Emitent informuje, iż na bieżąco będzie informować o dalszych działaniach Emitenta w ww. sprawie.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 37/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 31 marca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 31.03.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 31.03.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 36/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 marca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 27.03.2017 r.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 35/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 marca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 23.03.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 23.03.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 34/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 marca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 21.03.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 21.03.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 33/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 marca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 17.03.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 17.03.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 30/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 9 marca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 15.03.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 15.03.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 32/2017 K

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Spółka Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w raporcie bieżącym nr 32/2017 z dnia 15 marca 2017 roku omyłkowo nie dołączono treści Powiadomienia o transakcjach.

   W związku z powyższym Emitent dokonuje sprostowania raportu bieżącego nr 32/2017 podając poniżej jego poprawną treść oraz dołączając załączniki. Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 marca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR). Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta. Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 15.03.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 15.03.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 32/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 marca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR). Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu. Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta. Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  • zobacz

   Raport bieżący nr 31/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 marca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 13.03.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 13.03.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 29/2017

   ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA ROK 2016

   Zgodnie z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), Zarząd Open Finance S.A. informuje, że raport roczny za rok 2016 i skonsolidowany raport roczny za rok 2016, których termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 13/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. na dzień 23 marca 2017 r., zostanie opublikowany w dniu 13 marca 2017 r.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 28/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 7 marca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 07.03.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 07.03.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 27/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 3 marca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 03.03.2017 r.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 26/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 1 marca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 01.03.2017 r.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 25/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 lutego 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 27.02.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 27.02.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 24/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 lutego 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 23.02.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 23.02.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 23/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 lutego 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 21.02.2017 r.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 22/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 lutego 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 17.02.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 17.02.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 21/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 lutego 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 15.02.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 15.02.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 20/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 lutego 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 14.02.2017 r.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 19/2017

   REJESTRACJA PRZEZ SĄD REJESTROWY ZMIAN STATUTU SPÓŁKI

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 lutego 2017 roku powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Emitenta przyjętych uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 29 sierpnia 2016 roku oraz uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 04 października 2016 roku.

   Poniżej przedstawiamy wykaz zmian:

   w § 18 po ust. 2 Statutu Spółki  dodaje się nowe ust. 3 i 4 o następującym brzmieniu:

   1. Rada Nadzorcza może ustanawiać ze swego grona stałe lub doraźne komitety dla wykonywania określonych czynności, w szczególności Komitet Audytu.
   2. Zadania i regulamin działania komitetu, ustala Rada Nadzorcza w formie uchwały.

   w § 15 ust. 13 skreśla się literę b) o następującym brzmieniu:

   „obniżania lub podwyższania kapitału zakładowego”

   w związku z powyższym w § 15 ust. 13 otrzymuje następujące brzmienie:

   13. W sprawach:

   1. dokonywania zmiany Statutu,
   2. zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,

   do ważności uchwały jest wymagana większość ¾ (trzech czwartych) głosów.

   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

   § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 18/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 lutego 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 13.02.2017 r.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 17/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 03 lutego 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 09.02.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 09.02.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 16/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 03 lutego 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 07.02.2017 r.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 15/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 03 lutego 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 03.02.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 03.02.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 14/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 1 lutego 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 01.02.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 01.02.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 13/2017

   DATY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU OBROTOWYM 2017

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) podaje niniejszym do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku:

   1. Raporty okresowe za 2016 r.:

   - raport roczny za rok 2016 – 23 marca 2017 r.

   - skonsolidowany raport roczny za rok 2016 – 23 marca 2017 r.

   2. Raporty okresowe za 2017 r.:

   - skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. – 12 maja 2017 r.

   - skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. – 30 sierpnia 2017 r.

   - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r. – 14 listopada 2017 r.

   Jednocześnie Emitent informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2017 r. na podstawie, odpowiednio, § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

   Zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 w/w Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami) w związku z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zmianami).

  • zobacz

   Raport bieżący nr 12/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 stycznia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 30.01.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 30.01.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 11/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 stycznia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 26.01.2017 r.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 10/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 stycznia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 24.01.2017 r.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 9/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20 stycznia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 20.01.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 20.01.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 8/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 18 stycznia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 18.01.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 18.01.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 7/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 12 stycznia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 12.01.2017 r.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 6/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 11 stycznia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 11.01.2017 r.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 5/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 10 stycznia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 10.01.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 10.01.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 4/2017

   WPROWADZENIE DO OBROTU GIEŁDOWEGO NA GŁÓWNYM RYNKU GPW PRAW DO AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII E OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 09 stycznia 2017 roku powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały Nr 12/2017 z dnia 05 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki OPEN FINANCE S.A.

   Z dniem 10 stycznia 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wprowadzone zostanie 20.000.000 (dwadzieścia milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki OPEN FINANCE S.A., o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLOPNFN00069”;

   Prawa do akcji spółki OPEN FINANCE S.A. notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „OPENFIN-PDA” i oznaczeniem „OPFA”.

   Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

  • zobacz

   Raport bieżący nr 3/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 9 stycznia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 09.01.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 09.01.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 2/2017

   ZAKOŃCZENIE OFERTY PUBLICZNEJ AKCJI SERII E OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa podaje niniejszym do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej publicznej oferty akcji serii E Emitenta.

   Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 listopada 2016 r.

   1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: 05.12.2016r. – 12.12.2016r.,

   2. Data przydziału papierów wartościowych: 22 grudnia 2016r.,

   3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 20.000.000 Akcji Nowej Emisji,

   4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: akcje nie były oferowane w transzach,

   5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 23.035.355,

   6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 20.000.000 Akcji Oferowanych,

   7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): 1,16 zł za jedną Akcję Oferowaną,

   8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: akcje nie były oferowane w transzach, liczba inwestorów, którzy złożyli zapisy na akcje 213,

   9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: liczba inwestorów, którym przydzielono akcje 213,

   10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie zostały zawarte umowy o gwarantowanie emisji,

   11. Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 23.200.000 zł,

   12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

   na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

   13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

   na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji i w związku z tym nie jest znany średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną Akcję Oferowaną. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 1/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 grudnia 2016 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 04.01.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 04.01.2017 r. część 2