×
  Wybierz rok
  • zobacz

   Raport bieżący nr 153/2019

   TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 15 LISTOPADA 2019 R.

   Data: 15 listopada 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, przedstawia w załączeniu treść uchwał podjętych przez  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. w dniu 15 listopada 2019 r.

   Ponadto Zarząd Open Finance S.A.  informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

   Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6), 7)  i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757.) 

   Treść podjętych uchwał

  • zobacz

   Raport bieżący nr 152/2019

   POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

   Data: 15 listopada 2019 roku


   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 15 listopada 2019 roku podjęło Uchwałę o powołaniu z dniem 15 listopada 2019 roku do składu Rady Nadzorczej Emitenta Pana Stanisława Wlazło jako Członka Rady Nadzorczej – na kolejną  trzyletnią kadencję która rozpocznie się 16 listopada 2019 r. Pan Stanisław Wlazło zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje życiorys nowo powołanego członka Rady Nadzorczej.


   Podstawa prawna: § 5 pkt 5)  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757.) 

   Życiorys

  • zobacz

   Raport bieżący nr 151/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 14 listopada 2019 roku  

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 listopada 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 150/2019

   WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ OPEN FINANCE S.A.

   Data: 13 listopada 2019 roku  

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 listopada 2019 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła Uchwałę w sprawie powierzenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Lisikowi funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Open Finance S.A. ze skutkiem od dnia 16 listopada 2019 roku.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 149/2019

   POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A.

   Data: 13 listopada 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 13 listopada 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta, podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 13 listopada 2019 r. na trzyletnią odrębną kadencję Panią Joannę Tomicką - Zaworę do składu Zarządu Emitenta, powierzając jej pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Emitenta.

   Pani Joanna Tomicka - Zawora, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.

   Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia życiorys nowo powołanego Członka Zarządu.

   Podstawa prawna: § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

   Życiorys

  • zobacz

   Raport bieżący nr 148/2019

   ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2019 R.

   Data: 13 listopada 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01 -208 Warszawa, informuje, że zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.

   Pierwotna data publikacji raportu okresowego wyznaczona została w raporcie bieżącym nr 15/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. na dzień 28 listopada 2019 r.

   Przedmiotowy raport okresowy zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 18 listopada 2019 r.

   Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

  • zobacz

   Raport bieżący nr 147/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 12 listopada 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 12 listopada 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 146/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data publikacji: 7.11.2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 07.11.2019 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 145/2019

   INFORMACJA O REZYGNACJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

   Data: 5 listopada 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 5 listopada 2019 roku od Członka Rady Nadzorczej Pana Filipa Kaczmarka rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie ze skutkiem na  dzień  5 listopada 2019 roku.

   Podstawa prawna: § 5 pkt.4  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757.)           

  • zobacz

   Raport bieżący nr 144/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 5 listopada 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 5 listopada 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

    

  • zobacz

   Raport bieżący nr 143/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 4 listopada 2019 roku 

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 4 listopada 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 142/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 30 października 2019 roku  

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 października 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia 

  • zobacz

   Raport bieżący nr 141/2019

   WYNIKI SPRZEDAŻOWE PO TRZECIM KWARTALE 2019 ROKU

   Data: 30 października 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, niniejszym przekazuje informacje o wartości sprzedanych produktów finansowych i nieruchomościowych, przez Emitenta oraz Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie, po trzecim kwartale 2019 roku, które zostaną udostępnione do celów publikacji prasowej.

   Szczegółowe informacje zawiera tabela, będąca załącznikiem do niniejszego raportu.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

   Wyniki sprzedażowe

  • zobacz

   Raport bieżący nr 140/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 29 października 2019 roku  

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 października 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 139/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 25 października 2019 roku  

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 października 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 138/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data publikacji:23.10.2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23.10.2019 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz.1

   Treść Powiadomienia cz. 2

    

  • zobacz

   Raport bieżący nr 137/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data:  21 października 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 października 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

    Treśc powiadomienia cz. 1

   Treść powiadomienia cz. 2            

  • zobacz

   Raport bieżący nr 136/2019

   OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

   Data: 17 października 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000196186, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. na dzień 15 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki, w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33 (Budynek Wola Center Centrum Konferencyjne).

   W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje również tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem.

   Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wraz z projektami uchwał dostępny jest na stronie internetowej Emitenta: www.open.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie”.

   Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

   Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

    

  • zobacz

   Raport bieżący nr 135/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 17 października 2019 roku  

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 października 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 134/2019

   REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A.

   Data: 15 października 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  15 października 2019 roku, Pani Helena Kamińska, Członek Zarządu Emitenta złożyła rezygnację z funkcji Członka Zarządu Open Finance S.A.

   Zgodnie z treścią złożonej rezygnacji mandat Pani Heleny Kamińskiej wygasa z dniem 31 października 2019 roku.

   Podstawa prawna: § 5 pkt.4  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757.)          

  • zobacz

   Raport bieżący nr 133/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 15 października 2019 roku  

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 października 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 132/2019

   ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ

   Data: 14 października 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 126/2019 z dnia 30 września 2019 roku informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14 października 2019 roku zawarł z Panem Przemysławem Guberow umowę sprzedaży akcji Spółki Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000256540, NIP 1080001923, REGON 140546970 dalej („Spółka”) za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

   Emitent zawarł z Panem Przemysławem Guberow umowę na podstawie, której nabył 859 (słownie: osiemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii D Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) każda, o numerach od 81.584 do 82.442, objętych odcinkiem zbiorowym, stanowiących w przybliżeniu 0,4% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,4% ogólnej liczby głosów w Spółce.

   Cena za Akcje będące przedmiotem niniejszej Umowy wynosi łącznie 1 600 000 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych).

   Zamknięcie Transakcji nastąpi w Dniu Roboczym ustalonym przez Strony z Domem Maklerskim, przypadającym nie później niż 15 października 2019 r. („Dzień Zamknięcia Transakcji”). Dzień Zamknięcia Transakcji w rozumieniu Umowy może obejmować jeden lub więcej Dni Roboczych przypadających w powyższym okresie w zależności od ustaleń Stron z Domem Maklerskim.

   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 131/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data publikacji: 11.10.2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 11.10.2019 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomieia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 130/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data publikacji: 09.10.2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 09.10.2019 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz.1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 129/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data publikacji: 07.10.2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 07.10.2019 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz.1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 128/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 3 października 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 3 października 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 127/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 1 października 2019 roku 

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 1 października 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 126/2019

   INFORMACJA O ZAWARCIU ANEKSU DO UMOWY INWESTYCYJNEJ

   Data publikacji 30 września 2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego 92/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. oraz raportu bieżącego 108/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30 września 2019 r. Emitent zawarł z Panem Przemysławem Guberowem Aneks do Umowy Inwestycyjnej z dnia 5 sierpnia 2013 r. zmienionej Aneksem do Umowy Inwestycyjnej z dnia 12 czerwca 2017 r. oraz 31 lipca 2018 r.

   W odniesieniu do Aneksu do Umowy Inwestycyjnej zawartego w dniu dzisiejszym tj. 30 września 2019 r. Emitent informuje, że:

   Emitent zrealizował wobec Pana Przemysława Guberowa Opcję Put w odniesieniu do 1293 akcji Noble Funds TFI i co do tej części nie ma on wobec Spółki żadnych roszczeń.

   Opcja Put przysługuje Panu Przemysławowi Guberow w odniesieniu do 1 292 (słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dwa) akcji Noble Funds TFI („Akcje”).

   Emitent zobowiązuje się do zrealizowania Opcji Put na poniższych warunkach:

   a) w odniesieniu do Akcji w liczbie  859 (słownie: osiemset pięćdziesiąt dziewięć) sztuk Spółka zobowiązuje się zapłacić Panu Przemysławowi Guberow  cenę w wysokości  1 600 000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych)  w terminie do dnia 15 października 2019 r. na pisemne wezwanie Pana Przemysława Guberowa złożone Emitentowi.

   b) w odniesieniu do  Akcji w liczbie 433 (słownie: czterysta trzydzieści trzy) sztuk Emitent oraz Pan Przemysław Guberow zobowiązują się ustalić warunki realizacji Opcji Put w terminie 90 dni od prawomocnego zakończenia postępowania Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) wobec Noble Funds TFI, o którym KNF informowała komunikatem z 400. posiedzenia KNF w  dniu 31 lipca 2018 r. 

   Pozostałe postanowienia Umowy oraz Aneksu z 2017 r. i Aneksu z 2018 r. pozostają niezmienione i zachowują moc obowiązującą.

   Jednocześnie Emitent informuje, iż Pan Przemysław Guberow w dniu dzisiejszym złożył Spółce pisemne żądanie nabycia 859 sztuk Akcji na warunkach opisanych w Aneksie do Umowy Inwestycyjnej z dnia 30 września 2019 r.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne         

  • zobacz

   Raport bieżący nr 125/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data:  27 września 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 września 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 124/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 25 września 2019 roku  

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 września 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 123/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 23 września 2019 roku  

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 września 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadmienia cz. 1
   Treść Powiadmienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 122/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data publikacji: 20.09.2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu wczorajszym tj. 19.09.2019 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz.1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 121/2019

   ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART.69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ

   Data publikacji 19.09.2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 19.09.2019 r., wpłynęło zawiadomienie od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. z siedzibą w Warszawie („AVIVA”), w trybie art. 69 ust. 2 pkt 1 ppkt a i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623, tj.) o treści przedstawionej poniżej.

   Aviva informuje, iż w wyniku transakcji zbycia akcji Emitenta, zawartych w dniu 12 września 2019 r. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander („Aviva OFE”), zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów u Emitenta poniżej 5% ogólnej liczby głosów.

   Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji, na dzień 13 września 2019 r. Aviva OFE posiadał 620.000 sztuk akcji Emitenta, stanowiących 5,00% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Emitenta uprawniających do 620.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,00% ogólnej liczby głosów.

   Po rozliczeniu wyżej wymienionych transakcji, na dzień 16 września 2019 r. Aviva OFE posiadał 612.315 sztuk akcji Emitenta, stanowiących 4,94% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Emitenta i uprawniających do 612.315 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,94% ogólnej liczby głosów.

   Jednocześnie AVIVA informuje, iż żadna z przesłanek wymienionych w art. 69 ust. 4 pkt. 5-9 Ustawy nie dotyczy powyższego komunikatu.

   Podstawa prawna art. 70 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.              

  • zobacz

   Raport bieżący nr 120/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 17.09.2019 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz.1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 119/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 13 września 2019 roku 

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 września 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Powiadomienie cz. 1

   Powiadomienie cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 118/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 11 września 2019 roku  

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 11 września 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 117/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 9 września 2019 roku  

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 9 września 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 116/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 6 września 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 6 września 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 115/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 4 września 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 4 września 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 114/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 02 września 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 2 września 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 113/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 29 sierpnia 2019 roku  

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 sierpnia 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 112/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 27 sierpnia 2019 roku  

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 sierpnia 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Postanowienia cz. 1

   Treść Postanowienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 111/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 23 sierpnia 2019 roku  

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 sierpnia 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 110/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data publikacji: 22.08.2019 r.

   Raport bieżący nr 110/2019

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu wczorajszym tj. 21.08.2019 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 109/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data publikacji: 19.08.2019 r.

   Raport bieżący nr 109/2019

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 19.08.2019 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 108/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data:  14 sierpnia 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 sierpnia 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 107/2019

   ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI RAPORTU OKRESOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

   Data: 13 sierpnia 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01 -208 Warszawa, informuje, że zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1.01 do 30.06.2019 r. Pierwotna data publikacji raportu okresowego wyznaczona została w raporcie bieżącym nr 15/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. na dzień 26 września 2019 r.

   Przedmiotowy raport okresowy zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 20 sierpnia 2019 r.

   Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

  • zobacz

   Raport bieżący nr 106/2019

   REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A.

   Data: 12 sierpnia 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  12 sierpnia 2019 roku, Pani Joanna Tomicka- Zawora, Prezes Zarządu Emitenta  złożyła rezygnację z funkcji Członka Zarządu Open Finance S.A.

   Zgodnie z treścią złożonej rezygnacji mandat Pani Joanny Tomickiej-Zawora wygasa z dniem 12 sierpnia 2019r.

   Pani Joanna Tomicka – Zawora jako powód rezygnacji wskazała konieczność dostosowania się do wymogów ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, dotyczących pełnienia funkcji Członka Zarządu pośrednika kredytu hipotecznego.

   Podstawa prawna: § 5 pkt.4  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757.)     

  • zobacz

   Raport bieżący nr 105/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data publikacji: 12.08.2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 12.08.2019 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 104/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data publikacji: 08.08.2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 08.08.2019 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 103/2019

   EMISJA OBLIGACJI

   Data: 6 sierpnia 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa,  w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 79/2019 z dnia
   25 czerwca 2019 r. oraz raportu bieżącego nr 80/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r., informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 6 sierpnia 2019 r. Emitent  stwierdził dojście emisji Obligacji do skutku oraz:

   1. dokonał przydziału 2 006 (słownie: dwa tysiące sześć) sztuk obligacji  serii L Emitenta o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc) każda, tj. o łącznej wartości 2 006 000,00 zł (słownie: dwa miliony  sześć tysięcy) Spółce pod firmą LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie.
   2. dokonał przydziału 1387 (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt siedem) sztuk obligacji  serii L Emitenta o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc) każda, tj. o łącznej wartości 1 387 000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy) Spółce pod firmą Yarus Investments Ltd z siedzibą w Sliemie.
   3. dokonał przydziału 1113 (słownie: jeden tysiąc sto trzynaście ) sztuk obligacji  serii L Emitenta o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc) każda, tj. o łącznej wartości 1 113 000,00 zł (słownie: jeden milion sto trzynaście tysięcy) Spółce pod firmą Family Investments Ltd z siedzibą w Sliemie (wcześniej Valoro Investments Ltd).

   Jednocześnie Emitent informuje, że Obligacje zostaną zarejestrowane  w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.), nie później niż 13 sierpnia 2019 r.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku –informacje poufne. 

  • zobacz

   Raport bieżący nr 102/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data:  6 sierpnia 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 6 sierpnia 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 101/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 2 sierpnia 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 2 sierpnia 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 100/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data:  31 lipca 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 31 lipca 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 99/2019

   WYNIKI SPRZEDAŻOWE PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2019 ROKU

   Data: 30 lipca 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, niniejszym przekazuje informacje o wartości sprzedanych produktów finansowych i nieruchomościowych, przez Emitenta oraz Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie, po pierwszym półroczu 2019 roku, które zostaną udostępnione do celów publikacji prasowej.

   Szczegółowe informacje zawiera tabela, będąca załącznikiem do niniejszego raportu.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

   Wyniki sprzedażowe

  • zobacz

   Raport bieżący nr 98/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 29 lipca 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 lipca 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 97/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 25 lipca 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 lipca 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 96/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data:  23 lipca 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 lipca 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia cz. 1

   Treść powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 95/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 19 lipca 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 19 lipca 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 94/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 17 lipca 2019 roku 

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 lipca 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 93/2019

   ZAWARCIE ANEKSÓW DO UMÓW ZNACZĄCYCH

   Data: 16 lipca 2019 roku 

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”, „Kredytobiorca”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj.  16 lipca 2019 r. zawarł z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
   NIP: 1080004850, REGON: 141334039 („Bank”) Aneks do umowy kredytowej o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 31 grudnia 2018 r., („Umowa I), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 168/2018 z dnia 31.12.2018 r. oraz raporcie bieżącym nr 56/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. na mocy którego Emitent oraz Bank dokonały zmiany w zakresie zabezpieczenia spłaty Kredytu poprzez ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia tj.:

   • Zastaw finansowy oraz zastaw rejestrowy na 6 318 sztukach akcji serii D o numerach (78 568- 80 075, 84 169- 84 599, 85 030- 85 388, 85 748-85 962, 80 076- 81 583, 84 600- 85 029, 85 389-85 747, 82 876-84 168, 85 963- 86 177) Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (wraz z depozytem i blokadą akcji w Domu Maklerskim) .Prawa głosu z akcji oraz pożytki z przedmiotu zastawu przysługiwać będą wyłącznie Zastawcy, pod warunkiem prawidłowej obsługi zobowiązań wynikających z Umowy.Zastaw finansowy oraz zastaw rejestrowy stanowi również zabezpieczenie Umowy kredytowej o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 18.04.2019r. („Umowa II”), wraz ze zmianami o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 56/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.

   Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Bankiem Aneks do Umowy II o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 56/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. na mocy którego Emitent oraz Bank dokonały zmiany w zakresie terminu spełnienia warunków udostępnienia, terminu uruchomienia II transzy kredytu oraz zmiany w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu tj.

   • Kredyt zostanie udostępniony Kredytobiorcy po satysfakcjonującym dla Banku spełnieniu warunków udostępnienia, określonych w umowie  przy czym spełnienie warunków udostępnienia musi nastąpić nie później niż do dnia 30.09.2019r.
   • Termin uruchomienia II transzy Kredytu upływa z dniem 30.09.2019r.
   • Ustanowiony zostanie zastaw finansowy  oraz zastaw  rejestrowy na 6 318 sztukach akcji serii D o numerach (78 568- 80 075, 84 169- 84 599, 85 030- 85 388, 85 748-85 962, 80 076- 81 583, 84 600- 85 029, 85 389-85 747, 82 876-84 168, 85 963- 86 177) Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (wraz z depozytem i blokadą akcji w Domu Maklerskim) . Prawa głosu z akcji oraz pożytki z przedmiotu zastawu przysługiwać będą wyłącznie Zastawcy, pod warunkiem prawidłowej obsługi zobowiązań wynikających z Umowy. Zastaw finansowy oraz zastaw rejestrowy stanowi również zabezpieczenie Umowy I.

   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  • zobacz

   Raport bieżący nr 92/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 15 lipca 2019 roku  

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 lipca 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 91/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 11 lipca 2019 roku  

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 11 lipca 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 90/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 9 lipca 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 9 lipca 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 89/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 5 lipca 2019 roku 

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 5 lipca 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 88/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 3 lipca 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 3 lipca 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 87/2019

   WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM  WALNYM ZGROMADZENIU OPEN FINANCE S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2019 R.

   Data: 1 lipca 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,  01-208 Warszawa, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Open Finance S.A.  zwołanym na dzień 27 czerwca 2019 r.:

   1. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie któremu przysługiwało 5.317.601 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 63,963 % głosów na tym zgromadzeniu i  42,91% w ogólnej liczbie głosów;
   2. Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie któremu przysługiwało 2.195.974  głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 26,414 % głosów na tym zgromadzeniu i 17,72% w ogólnej liczbie głosów;
   3. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER z siedzibą w Warszawie, któremu przysługiwało 800.000  głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 9,622 % głosów na tym zgromadzeniu i  6,46% w ogólnej liczbie głosów;  

   Ogólna liczba akcji wyemitowana przez Open Finance S.A. wynosi 12.392.777, a liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 12.392.777.

   Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623)

  • zobacz

   Raport bieżący nr 86/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 1 lipca 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 1 lipca 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 85/2019

   POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

   Data: 27 czerwca 2019 roku
   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 27 czerwca 2019 roku podjęło Uchwały o powołaniu z dniem 27 czerwca 2019 roku do składu Rady Nadzorczej Emitenta:

   1. Pana Jacka Lisika jako Członka Rady Nadzorczej – na kolejną  trzyletnią kadencję która rozpocznie się 16 listopada 2019 r.
   2. Pana Piotra Liszcza jako Członka Rady Nadzorczej -  na trzyletnią kadencję.

   Zgodnie z oświadczeniami złożonymi Emitentowi powołani Członkowie Rady Nadzorczej, nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Emitent w załączeniu przekazuje informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej.
   Podstawa prawna: § 5 pkt 5)  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757.) 

   Pan Jacek Lisik - życiorys

   Pan Piotr Liszcz- życiorys

  • zobacz

   Raport bieżący nr 84/2019

   TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 27 CZERWCA 2019 R.

   Data: 27 czerwca 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, przedstawia w załączeniu treść uchwał podjętych przez  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r.

   Ponadto Zarząd Open Finance S.A.  informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

   Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6)  i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757.) 

   Treść podjętych uchwał

   Jednostkowe sprawozdanie finansowe Open Finance

   Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Open Finance

   Sprawozdanie Zarządu z działalności GK OF za 2018 rok

   Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 2018

   Oświadczenia Rady Nadzorczej

   Sprawozdanie z badania GK Open Finance 2018

   Sprawozdanie z badania Open Finance 2018

  • zobacz

   Raport bieżący nr 83/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 27 czerwca 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  27 czerwca 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 82/2019

   Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

   Data publikacji: 27 czerwca 2019 r.

   Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27 czerwca 2019 r. otrzymał oświadczenie od Pani Izabeli Lubczyńskiej o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 27 czerwca 2019 r.

   Pani Izabela Lubczyńska nie podała przyczyń rezygnacji.

   Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

  • zobacz

   Raport bieżący nr 81/2019

   PROJEKT UCHWAŁY ZGŁOSZONEJ PRZEZ AKCJONARIUSZA DOTYCZĄCEJ SPRAWY WPROWADZONEJ DO PORZĄDKU OBRAD

   Data publikacji: 26 czerwca 2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
   01-208 Warszawa informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 czerwca 2019 roku, w trybie art. 401 § 4 KSH Idea Money S.A., jako Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta („Akcjonariusz”), przekazał projekt uchwały do punktu 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 r., przewidującego podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

   Zgłoszony przez Akcjonariusza projekt uchwały dotyczy powołania Pana Piotra Liszcza na Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Projekt uchwały oraz życiorys zawodowy Kandydata na Członka Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu.

   Pan Piotr Liszcz złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Emitenta oraz oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej względem Emitenta i niefigurowaniu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

   Dokumenty dotyczące oświadczeń złożonych przez Kandydata na Członka Rady Nadzorczej będą udostępnione Akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Spółki przed rozpoczęciem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

   Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757.)    

   Projekt Uchwały

   Życiorys

  • zobacz

   Raport bieżący nr 80/2019

   DECYZJA DOTYCZĄCA EMISJI OBLIGACJI

   Data publikacja: 25.06.2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
   01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 79/2019  z dnia 25 czerwca 2019 roku informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 25 czerwca 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały w przedmiocie:

   1. Akceptacji propozycji Zarządu Spółki w przedmiocie przeprowadzenia przez Spółkę emisji obligacji serii L w liczbie nie większej niż 4 506 (cztery tysiące pięćset sześć) obligacji, o wartości nominalnej 1.000 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 4.506.000,00 (cztery miliony pięćset sześć tysięcy 00/100) złotych („Obligacje”).
   2. Akceptacji ustalonej przez Zarząd propozycji nabycia obligacji na okaziciela serii L Spółki Open Finance S.A.

    

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku –informacje poufne.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 79/2019

   DECYZJA DOTYCZĄCA EMISJI OBLIGACJI

   Data publikacji; 25 czerwca 2019

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
   01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 101/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. oraz raportu bieżącego nr 103/2017 z dnia 3 lipca 2017 r. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  25 czerwca 2019 r. Zarząd Emitenta podjął uchwały w sprawie emisji obligacji serii L.

   1. Spółka wyemituje nie więcej niż 4 506 (cztery tysiące pięćset sześć) obligacji na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 4.506.000,00 zł (cztery miliony pięćset sześć tysięcy złotych) („Obligacje”).
   2. Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w drodze oferty prywatnej w trybie, o którym mowa w art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, poprzez złożenie propozycji nabycia Obligacji nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonym inwestorom.
   3. Obligacje nie będą miały formy dokumentu w rozumieniu art. 8 Ustawy o Obligacjach, a prawa
    z Obligacji powstaną po raz pierwszy z chwilą ich zapisania w ewidencji, o której mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, prowadzonej przez Noble Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z Noble Securities S.A. („Ewidencja”), pod warunkiem że data emisji Obligacji przypadnie do dn. 30 czerwca 2019 r.  W przypadku gdy data emisji Obligacji przypadnie po dn. 30 czerwca 2019 r. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą podlegać zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.).
   4. Obligacje będą:
   1. emitowane i wykupione po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji,
   2. zbywalne bez żadnych ograniczeń,
   3. oprocentowane – wysokość oprocentowania Obligacji będzie zmienna i będzie równa stawce WIBOR6M powiększonej o marżę 2,50 p.p. (dwa i 50/100 punktu procentowego) (w skali roku, a odsetki będą naliczane począwszy od daty przydziału Obligacji (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wykupu Obligacji (włącznie z tym dniem) i będą wypłacane co 6 miesięcy,
   4. podlegać wykupowi w okresie 24 miesięcy (2 lat) od daty przydziału.
   1. Obligacje nie będą:
   1. obligacjami zamiennymi na akcje Spółki,
   2. obligacjami z prawem pierwszeństwa uprawniającymi do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami,
   3. obligacjami przychodowymi.
   1. Próg emisji w rozumieniu art. 45 ust. 1 Ustawy o Obligacjach nie został ustalony.
   2. Obligacje nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do ASO Catalyst, tj. alternatywnego systemu obrotu obligacjami komunalnymi i korporacyjnymi prowadzonego i zarządzanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A.
   3. Obligacje będą uprawniać wyłącznie do świadczeń pieniężnych. Z Obligacjami nie będą związane żadne uprawnienia do świadczeń niepieniężnych.
   4. Celem emisji Obligacji będzie zapłata przez Emitenta ceny i wynagrodzenia za nabycie akcji Open Brokers S.A. w wysokości określonej w umowach sprzedaży akcji zawartych przez Emitenta (jako nabywcę) w 2017 r. przy udziale i za pośrednictwem Noble Securities S.A. będącej firmą inwestycyjną.
   5. Emitent nie przewiduje wprowadzenia instytucji Zgromadzenia Obligatariuszy.
   6. Obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone.

   Ponad powyższe Zarząd Emitenta postanowił o skierowaniu propozycji nabycia obligacji serii L do trzech podmiotów tj.:

   a) Yarus Investments Ltd z siedzibą w Sliemie

   b) Family Investments Ltd z siedzibą w Sliemie (wcześniej Valoro Investments Ltd) oraz

   c) LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku –informacje poufne.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 78/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 25 czerwca 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  25 czerwca 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia cz. 1

   Treść powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 77/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data publikacji: 24.06.2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 21.06.2019 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 76/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 18 czerwca 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  18 czerwca 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 75/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 17 czerwca 2019 roku  

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  17 czerwca 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 74/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 17 czerwca 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 14 czerwca 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 73/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 12 czerwca 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  12 czerwca 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 72/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 10 czerwca 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  10 czerwca 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 71/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 7 czerwca 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  7 czerwca 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 70/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 5 czerwca 2019 roku  

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  5 czerwca 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 69/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 3 czerwca 2019 roku  

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  3 czerwca 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 68/2019

   OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

   Data: 31 maja 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000196186, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. na dzień 27 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki, w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33 (Budynek Wola Center Centrum Konferencyjne).

   W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje również tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem.

   Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wraz z projektami uchwał dostępny jest na stronie internetowej Emitenta: www.open.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie”.

   Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

   Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

   Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

   Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

  • zobacz

   Raport bieżący nr 67/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data:  30 maja  2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  30 maja 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 66/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 28 maja 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  28 maja 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 65/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data:  24 maja 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 maja 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia cz.1

   Treść powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 64/2019

   WYPŁATA DYWIDENDY PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ OPEN BROKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

   Data: 23 maja 2019 roku


   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23 maja 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej OPEN BROKERS S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie zdecydowało przeznaczyć część zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r. na wypłatę dywidendy w wysokości 1 570 000, 00 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) oraz całość kapitału rezerwowego w wysokości w wysokości 630 000,00 zł (sześćset trzydzieści tysięcy złotych) co łącznie stanowi 2 200 000 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych), do wypłaty akcjonariuszom  w formie dywidendy, tj. w kwocie 22 zł (dwadzieścia dwa złote) na jedną akcję.
   W związku z dokonaną  na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 grudnia 2018 r. wypłatą zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018 w wysokości 1 200 000 zł  (słownie: jeden milion dwieście tysięcy zł) w tym kwoty 630 000,00 zł (sześćset trzydzieści tysięcy złotych) z kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy  oraz kwoty 570 000,00 zł z zysku netto  Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego , wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym  na dzień 30 czerwca 2018 r. i obejmującym okres od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2018r. zbadanym przez biegłego rewidenta, Spółka zobowiązana jest  do wypłaty dodatkowej kwoty na rzecz Akcjonariuszy z tytułu dywidendy w wysokości 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych).


   Spółka OPEN BROKERS S.A. z siedzibą w Warszawie jest w 100% zależna od Emitenta.


   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

    

  • zobacz

   Raport bieżący nr 63/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 22 maja 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  22 maja 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

    

  • zobacz

   Raport bieżący nr 62/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 20 maja 2019 roku  

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  20 maja 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 61/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 16 maja 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  16 maja 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 60/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 14 maja 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  14 maja 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 59/2019

   ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KW. 2019 R.

   Data: 8 maja 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01 -208 Warszawa, informuje, że zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kw. 2019 r.

   Pierwotna data publikacji raportu okresowego, wyznaczona została w raporcie bieżącym nr 15/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. na dzień 29 maja 2019 r.

   Przedmiotowy raport okresowy zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 15 maja 2019 r.

   Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

  • zobacz

   Raport bieżący nr 58/2019

   WYNIKI SPRZEDAŻOWE PO PIERWSZYM KWARTALE 2019 ROKU

   Data: 29 kwietnia 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, niniejszym przekazuje informacje o wartości sprzedanych produktów finansowych i nieruchomościowych, przez Emitenta oraz Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie, po pierwszym kwartale 2019 roku, które zostaną udostępnione do celów publikacji prasowej.

   Szczegółowe informacje zawiera tabela, będąca załącznikiem do niniejszego Raportu.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

   Wyniki sprzedażowe

    

  • zobacz

   Raport bieżący nr 57/2019

   ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI JEDOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO  ORAZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA ROK OBROTOWY 2018.

   Data publikacji: 19.04.2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01 -208 Warszawa, informuje, że zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2018. Pierwotna data publikacji raportów okresowych, wyznaczona została w raporcie bieżącym nr 15/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. na dzień 25 kwietnia 2019 r.

   Przedmiotowe raporty okresowe zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 24 kwietnia 2019 r.

   Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

  • zobacz

   Raport bieżący nr 56/2019

   ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ ORAZ ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY ZNACZĄCEJ

   Data Publikacji:18.04.2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”, „Kredytobiorca”) z siedzibą w Warszawie, przy
   ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj.  18 kwietnia 2019 r. zawarł z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1080004850, REGON: 141334039 („Bank”) umowę kredytową o kredyt obrotowy nieodnawialny („Umowa”) na następujących warunkach:

   1. Bank udziela Spółce kredytu obrotowego nieodnawialnego („Kredyt”) w wysokości 25 000 000,00    zł  (słownie złotych: dwadzieścia pięć milionów i 00/100)  z przeznaczeniem na poprawę bieżącej płynności.
   2. Kredyt zostanie udostępniony Spółce po satysfakcjonującym dla Banku spełnieniu warunków udostępnienia, określonych w Umowie, z zastrzeżeniem, że spełnienie warunków udostępnienia musi nastąpić nie później niż do dnia 16.07.2019r.
   3. Kredyt zostanie udostępniony na okres od dnia uruchomienia Kredytu do dnia 17.04.2020r.
    (Okres Kredytowania).
   4. Kredyt zostanie wykorzystany przez Kredytobiorcę w formie dwóch transz:

   - I transza w kwocie 17 700 000,00 zł ,

   - II transza w kwocie 7 300 000,00 zł

   Ostatnia transza zostanie wykorzystana nie wcześniej niż 01.07.2019r. po przedłożeniu dyspozycji uruchomienia transzy wraz z pozostałymidokumentamiwymaganymi do uruchomienia transzy.

   1. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalone w oparciu o stawkę WIBOR3M, powiększoną o stałą marżę Banku w wysokości 3,00 p.p.
   2. Zabezpieczenie spłaty Kredytu, odsetek, prowizji, opłat, kosztów Banku oraz wszelkich innych należności Banku z tytułu Umowy:
   1. Zastaw finansowy oraz zastaw rejestrowy na należących do Kredytobiorcy 43 878 sztuk akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (w tym 33 885 sztuk akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna serii D o numerach 1 - 33 885 oraz na 9 993 sztuk akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna serii A o numerach 1 - 9 993) (dalej łącznie „Akcje”) wraz z depozytem i blokadą akcji w Noble Securities S.A. Prawa głosu z akcji oraz pożytki z przedmiotu zastawu przysługują wyłącznie Zastawcy, pod warunkiem prawidłowej obsługi zobowiązań wynikających z Umowy. Zastaw finansowy oraz zastaw rejestrowy stanowi również zabezpieczenie Umowy kredytowej  o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 31.12.2018r, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 168/2018 z dnia 31.12.2018 r (dalej: „Umowa II”),
   2. Pełnomocnictwo do wszystkich rachunków Spółki prowadzonych w Banku, w tym w szczególności do Rachunku Bieżącego,
   3. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty  50 000 000,00 zł w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 KPC,
   4.  Zastaw finansowy oraz zastaw rejestrowy na należących do Kredytobiorcy 18 855 sztuk akcji (serii D o numerach: 33 886- 42 400, 68 228- 73 397, 73 398- 78 567) Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej łącznie „Akcje”) wraz z depozytem i blokadą akcji w Noble Securities S.A. Prawa głosu z akcji oraz pożytki z przedmiotu zastawu przysługują wyłącznie Zastawcy, pod warunkiem prawidłowej obsługi zobowiązań wynikających z Umowy. Zastaw finansowy oraz zastaw rejestrowy stanowi również zabezpieczenie Umowy II,
   5. Zastaw finansowy oraz zastaw rejestrowy na należących do Kredytobiorcy 77,3 % akcji (tj. na 77 300 sztukach akcji serii A o numerach 22 701- 35 300, 35 301- 51 000, 51 001- 77 950, 77 951- 93 630, 93 631- 100 000)  Open Brokers Spółka Akcyjna (dalej łącznie „Akcje”) wraz  z depozytem i blokadą akcji w Noble Securities S.A. Prawa głosu z akcji oraz pożytki z przedmiotu zastawu przysługują wyłącznie Zastawcy, pod warunkiem prawidłowej obsługi zobowiązań wynikających z Umowy. Zastaw finansowy oraz zastaw rejestrowy stanowi również zabezpieczenie Umowy II,
   6. Zastaw finansowy  oraz zastaw  rejestrowy na 6 318 sztukach akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  (wraz z  depozytem i blokadą akcji w Domu Maklerskim . Prawa głosu z akcji oraz pożytki z przedmiotu zastawu przysługują wyłącznie Zastawcy, pod warunkiem prawidłowej obsługi zobowiązań wynikających z Umowy. Umowa zastawu zostanie zawarta w momencie uruchomienia drugiej transzy kredytu. Zastaw finansowy oraz zastaw rejestrowy stanowi również zabezpieczenie Umowy II

    

   Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych postanowień charakterystycznych dla tego rodzaju umów.

    

   Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Bankiem aneks do Umowy II z dnia 31 grudnia 2018 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 168/2018 z dnia 31.12.2018 r.,  na mocy którego Emitent oraz Bank dokonały zmiany w zakresie zabezpieczenia spłaty Kredytu, odsetek, prowizji, opłat, kosztów Banku oraz wszelkich innych należności Banku z tytułu Umowy II tj.,:

    

   Zabezpieczenie spłaty Kredytu, odsetek, prowizji, opłat, kosztów Banku oraz wszelkich innych należności Banku z tytułu Umowy:

   a) Pełnomocnictwo do wszystkich rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku, w tym w szczególności do Rachunku Bieżącego,

   b) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 155 005 824,10 zł w formie aktu notarialnego. w trybie art. 777  KPC,

   c) Zastaw finansowy oraz zastaw rejestrowy na należących do Kredytobiorcy 43 878 sztuk akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (w tym 33 885 sztuk akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna serii D o numerach 1 - 33 885 oraz na 9 993 sztuk akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna serii A o numerach 1 - 9 993) (dalej łącznie „Akcje”) wraz z depozytem i blokadą akcji w Noble Securities S.A. Prawa głosu z akcji oraz pożytki z przedmiotu zastawu przysługują wyłącznie Zastawcy, pod warunkiem prawidłowej obsługi zobowiązań wynikających z Umowy. Zastaw finansowy oraz zastaw rejestrowy stanowi również zabezpieczenie Umowy kredytowej, o której Emitent informuje w niniejszym raporcie bieżącym („Umowa”),

   d) Zastaw finansowy oraz zastaw rejestrowy na należących do Kredytobiorcy 18 855 sztuk akcji (serii D o numerach: 33 886- 42 400, 68 228- 73 397, 73 398- 78 567) akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej łącznie „Akcje”) wraz  z depozytem i blokadą akcji w Noble Securities S.A. Prawa głosu z akcji oraz pożytki z przedmiotu zastawu przysługują wyłącznie Zastawcy, pod warunkiem prawidłowej obsługi zobowiązań wynikających z Umowy. Zastaw finansowy oraz zastaw rejestrowy stanowi również zabezpieczenie Umowy,

   e) Zastaw finansowy oraz zastaw rejestrowy na należących do Kredytobiorcy 77,3 % akcji (tj. na 77 300 sztukach akcji serii A o numerach od 22 701- 35 300, 35 301- 51 000, 51 001- 77 950, 77 951- 93 630, 93 631- 100 000)  Open Brokers Spółka Akcyjna (dalej łącznie „Akcje”) wraz z depozytem i blokadą akcji w Noble Securities S.A. Prawa głosu z akcji oraz pożytki z przedmiotu zastawu przysługują wyłącznie Zastawcy, pod warunkiem prawidłowej obsługi zobowiązań wynikających z Umowy. Zastaw finansowy oraz zastaw rejestrowy stanowi również zabezpieczenie Umowy.

    

   Jednocześnie Emitent oraz Bank dokonały aneksem zmianę załącznika do Umowy stanowiący Zestawienie Rat i Odsetek.

    

   Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  • zobacz

   Raport bieżący nr 55/2019

   INFORMACJA O ZAMIARZE UJĘCIA W SKONSOLIDOWANYM I JEDNOSTKOWYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R. ODPISU AKTUALIZUJĄCEGO WARTOŚĆ INWESTYCJI W NOBLE FUNDS TFI S.A.

   Data Publikacji: 18.04.2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w trakcie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. („Grupa”) sporządzonego za rok 2018 zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku oraz w trakcie sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. sporządzonego za rok 2018 zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku stwierdzono istnienie poniżej opisanych okoliczności, które będą miały znaczący wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy oraz jednostkowy wynik Spółki.
   Grupa oraz Spółka wykonały test na utratę wartości inwestycji w Noble Funds TFI S.A. według metody porównawczej. Na podstawie powyższej analizy Grupa oraz Spółka stwierdziły konieczność dokonania odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości inwestycji w spółkę Noble Funds TFI S.A. o kwotę 62.417 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemnaście tysięcy złotych), co będzie skutkowało korektą wyniku skonsolidowanego i jednostkowego za rok 2018 o kwotę 62.417 tys. zł.

   Kwoty przedstawione w niniejszym Raporcie są wartościami brutto. Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczny wynik testu i wielkość odpisu z tytułu utraty wartości inwestycji w Noble Funds TFI S.A. zostanie przedstawiony w sprawozdaniu finansowym Open Finance S.A. sporządzonym za rok 2018 oraz sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok 2018, których publikację zaplanowano na 25 kwietnia 2019 roku.


   Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

    

  • zobacz

   Raport bieżący nr 54/2019

   UCHWAŁA ZARZĄDU KDPW W SPRAWIE SCALENIA AKCJI

   Data publikacji: 17.04.2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  17 kwietnia 2019 roku, powziął informację, że w dniu 16 kwietnia 2019 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 198/2019 w sprawie dokonania wymiany (scalenia) akcji Emitenta .

   Dniem referencyjnym jest dzień 23.04.2019 r.

   Po przeprowadzeniu operacji wymiany akcji pod kodem PLOPNFN00010 oznaczonych będzie 9.760.106 akcji Spółki o wartości nominalnej 6 groszy każda.

   Pełna treść uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

   Podstawa prawna: §123 ust. 3 Szczegółowych zasad obrotu giełdowego w systemie UTP

   Uchwała KDPW

  • zobacz

   Raport bieżący nr 53/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data publikacji:17.04.2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 17.04.2019 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 52/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data publikacji: 15.04.2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15.04.2019 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 51/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data:  10 kwietnia 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  10 kwietnia 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 50/2019

   INFORMACJA O ZAMIARZE UJĘCIA W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R. ODPISU AKTUALIZUJĄCEGO WARTOŚĆ FIRMY HOME BROKER ORAZ UJĘCIA W JEDNOSTKOWYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R. ODPISU AKTUALIZUJĄCEGO WARTOŚĆ INWESTYCJI W HOME BROKER S.A.

   Data: 9 kwietnia 2019 roku


   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w trakcie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. („Grupa”) sporządzonego za rok 2018 zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku stwierdzono istnienie poniżej opisanych okoliczności, które będą miały znaczący wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy.

   Grupa wykonała test na utratę wartości wartości firmy Home Broker w oparciu o wartość odzyskiwalną, która została ustalona na podstawie wartości użytkowej. Na podstawie powyższej analizy Grupa stwierdziła konieczność dokonania odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości wartości firmy Home Broker o kwotę 91.047 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów czterdzieści siedem tysięcy zł), co będzie skutkowało korektą wyniku skonsolidowanego za rok 2018 o kwotę 91.047 tys. zł.

   Ponadto, Emitent informuje, że w trakcie sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. sporządzonego za rok 2018 zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku stwierdzono istnienie poniżej opisanych okoliczności, które będą miały znaczący wpływ na jednostkowy wynik finansowy. Spółka wykonała test na utratę wartości wartości inwestycji w Home Broker S.A. w oparciu o wartość odzyskiwalną, która została ustalona na podstawie wartości użytkowej. Na podstawie powyższej analizy Spółka stwierdziła konieczność dokonania odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkę zależną Home Broker S.A. w kwocie 91.047 tys. zł.

   Kwoty przedstawione w niniejszym raporcie bieżącym są wartościami brutto. Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów i wielkość odpisów z tytułu utraty wartości wartości firmy Home Broker bądź wartości  inwestycji w Home Broker S.A. zostaną przedstawione w sprawozdaniu finansowym Open Finance S.A. sporządzonym za rok 2018 oraz sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok 2018, których publikację zaplanowano na 25 kwietnia 2019 r.


   Podstawa  prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 49/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 8 kwietnia 2019 roku 

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
   01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  8 kwietnia 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz.1

   Treść Powiadomienia cz.2

    

  • zobacz

   Raport bieżący nr 48/2019

   USTALENIE DNIA REFERENCYJNEGO W PROCESIE SCALENIA AKCJI

   Data: 5 kwietnia 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  5 kwietnia 2019 roku  na podstawie upoważnienia zawartego w § 2 Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 
   7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji, upoważnienia Zarządu Open Finance S.A. do podejmowania czynności z tym związanych i zmiany statutu Open Finance S.A. podjął uchwałę o ustanowieniu 23 kwietnia 2019 r. dniem referencyjnym, tj. dniem według stanu, na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku  przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych (dalej: Dzień Referencyjny).

   Emitent informuje również, że zgodnie z ustalonym z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. harmonogramem scalenia akcji, zawieszenie obrotu akcjami Emitenta nastąpi w terminie od dnia 16 kwietnia 2019 r. do dnia
   30 kwietnia 2019 r.

   Dzień scalenia akcji Emitenta ustalono na dzień 30 kwietnia 2019 r., a dzień wznowienia notowań akcji Emitenta po dniu scalenia - na dzień 2 maja 2019 r.

   Podstawa  prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 47/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 4 kwietnia 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  4 kwietnia 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 37/2019K

   KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO nr 37/2019

   Data publikacji 1 kwietnia 2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, niniejszym koryguje treść raportu bieżącego nr 37/2019 z dnia 14 marca 2019 r. Korekta dotyczy wskazania błędnej informacji w zakresie sposobu zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji 2 w zakresie zastawu zwykłego.

   Prawidłowa treść w tym zakresie brzmi:

   Obligacje 2 będą emitowane jako zabezpieczone. W terminie do Dnia Emisji (włącznie) zostaną ustanowione następujące zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji 2:

   1) zastaw zwykły (cywilny), o którym mowa w art. 327 – 335 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) na  24.985.000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii D i F spółki Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A z siedzibą w Warszawie, których właścicielem jest Spółka („Akcje”).

   Poniżej pełna skorygowana treść raportu:

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14 marca 2019 r. podjął decyzję o uchyleniu uchwał w sprawie emisji obligacji serii J i K, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 35/2019 z dnia 13 marca 2019 r.

   Jednocześnie Zarząd Emitenta w dniu dzisiejszym podjął nowe uchwały dotyczące emisji obligacji serii J i K ze zmienionymi warunkami.

   Emisja obligacji serii J:

   Emitent wyemituje nie więcej niż 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc 00/100) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów 00/100) złotych („Obligacje 1”).

   Emisja Obligacji 1 będzie przeprowadzona w drodze oferty prywatnej w trybie, o którym mowa w art. 33 pkt. 2 Ustawy o Obligacjach, poprzez złożenie propozycji nabycia Obligacji 1 nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonym inwestorom.

   Obligacje 1 nie będą miały formy dokumentu w rozumieniu art. 8 Ustawy o Obligacjach, a prawa z Obligacji 1 powstaną po raz pierwszy z chwilą ich zapisania w ewidencji, o której mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, prowadzonej przez Noble Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z Noble Securities S.A. („Ewidencja”).

   Obligacje 1 będą:

   a) emitowane i wykupione po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji 1,

   b) zbywalne bez żadnych ograniczeń,

   c) oprocentowane – wysokość oprocentowania Obligacji 1 będzie zmienna i będzie równa stawce WIBOR1Y powiększonej o marżę 3,50 p.p. (trzy 50/100 punkty procentowe) (w skali roku, a odsetki będą naliczane począwszy od daty emisji Obligacji 1 (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wykupu Obligacji1 (włącznie z tym dniem) i będą wypłacane co 3 miesiące.

   d) podlegać wykupowi w okresie 72 miesięcy (6 lat) od daty emisji.

   Obligacje 1 nie będą obligacjami zamiennymi na akcje Emitenta,

   Obligacje 1 nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do ASO Catalyst.

   Celem emisji Obligacji 1 jest refinansowanie zobowiązań z tytułu wykupu obligacji na okaziciela serii B Emitenta.

   Obligacje 1 będą emitowane jako zabezpieczone. W terminie do Dnia  Emisji (włącznie) zostaną ustanowione następujące zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji 1:

   1) zastaw zwykły (cywilny), o którym mowa w art. 327 – 335 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) na  21 810 000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset dziesięć tysięcy) akcjach imiennych serii A, E i G spółki Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A z siedzibą w Warszawie, których właścicielem jest Spółka („Akcje”),

   2) oświadczenie Emitenta złożone w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1360 ze zm.) o poddaniu się egzekucji z majątku Spółki do kwoty równej 197% wartości nominalnej Obligacji 1.

   Ponadto, po dniu przydziału Obligacji 1, lecz nie później niż do 30 lipca 2019 r. na zabezpieczenie wierzytelności z Obligacji 1 zostanie ustanowione zabezpieczenie postaci zastawu rejestrowego na Akcjach. 

   Emisja obligacji serii K:

   Emitent wyemituje nie więcej niż 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc 00/100) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów 00/100) złotych („Obligacje 2”).

   Emisja Obligacji 2 będzie przeprowadzona w drodze oferty prywatnej w trybie, o którym mowa w art. 33 pkt. 2 Ustawy o Obligacjach, poprzez złożenie propozycji nabycia Obligacji 2 nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonym inwestorom.

   Obligacje 2 nie będą miały formy dokumentu w rozumieniu art. 8 Ustawy o Obligacjach, a prawa z Obligacji powstaną po raz pierwszy z chwilą ich zapisania w ewidencji, o której mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, prowadzonej przez Noble Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z Noble Securities S.A.

   Obligacje 2 będą:

   a) emitowane i wykupione po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji 2,

   b) zbywalne bez żadnych ograniczeń,

   c) oprocentowane – wysokość oprocentowania Obligacji 2 będzie zmienna i będzie równa stawce WIBOR1Y powiększonej o marżę 3,50 p.p. (trzy 50/100 punkty procentowe) (w skali roku, a odsetki będą naliczane począwszy od daty emisji Obligacji (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wykupu Obligacji 2 (włącznie z tym dniem) i będą wypłacane co 3 miesiące.

   d) podlegać wykupowi w okresie 72 miesięcy (6 lat) od daty emisji.

   Obligacje 2 nie będą obligacjami zamiennymi na akcje Emitenta

   Obligacje 2 nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do ASO Catalyst.

   Celem emisji Obligacji 2 jest refinansowanie zobowiązań z tytułu wykupu obligacji na okaziciela serii B Emitenta.

   Obligacje 2 będą emitowane jako zabezpieczone. W terminie do Dnia Emisji (włącznie) zostaną ustanowione następujące zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji 2:

   1. zastaw zwykły (cywilny), o którym mowa w art. 327 – 335 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) na  24.985.000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii D i F spółki Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A z siedzibą w Warszawie, których właścicielem jest Spółka („Akcje”)
   2. oświadczenie Spółki złożone w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1360 ze zm.) o poddaniu się egzekucji z majątku Spółki do kwoty równej 181% wartości nominalnej Obligacji.

   Ponadto, po dniu przydziału Obligacji 2, lecz nie później niż do 30 lipca 2019 r. na zabezpieczenie wierzytelności z Obligacji 2 zostanie ustanowione zabezpieczenie postaci zastawu rejestrowego na Akcjach. 

   Jednocześnie Emitent informuje, iż Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 198 138 tys. zł.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku –informacje poufne.

    

   Podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. po. 757).

  • zobacz

   Raport bieżący nr 46/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  28 marca 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 45/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 27 marca 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  27 marca 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 44/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 22 marca 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  22 marca 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 43/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 21 marca 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  21 marca 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 42/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 19 marca 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  19 marca 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 41/2019

   EMISJA ORAZ WYKUP OBLIGACJI

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa,  w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2019 z dnia 14 marca 2019 r. oraz raportu bieżącego nr 39/2019 z dnia 15 marca 2019 r., informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 18 marca 2019 r. Emitent: 

   1. dokonał przydziału 20.000 (dwadzieścia tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii J Emitenta o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc) każda, tj. o łącznej wartości 20.000.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia milionów) Spółce pod firmą Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, 

   1. dokonał przydziału 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii K Emitenta o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc) każda, tj. o łącznej wartości 25.000.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć milionów) Spółce pod firmą Development System sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

   Jednocześnie Emitent informuje, że w wyniku emisji obligacji serii J i K dokonał w dniu dzisiejszym całkowitego wykupu obligacji serii B, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2015 z dnia 17 marca 2015 r.. 

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku –informacje poufne. 

  • zobacz

   Raport bieżący nr 40/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data publikacji: 18.03.2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 18.03.2019 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 39/2019

   UCHYLENIE UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ W PRZEDMIOCIE AKCEPTACJI WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII J I K ORAZ PODJĘCIE NOWYCH UCHWAŁ

   Data: 15 marca 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15 marca 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta uchyliła uchwały w spawie emisji obligacji serii J i K, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 36/2019 r. z dnia 14 marca 2019 r.

   Jednocześnie Rada Nadzorcza Emitenta w dniu dzisiejszym podjęła uchwały w sprawie akceptacji:

   - propozycji Zarządu Emitenta w przedmiocie zaoferowania przez Emitenta – spółce pod firmą Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 20 000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji, o wartości nominalnej 1.000 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów 00/100) złotych,

   - propozycję Zarządu Emitenta w przedmiocie zaoferowania przez Emitenta – spółce pod firmą Development System sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 25 000 (dwadzieścia pięć tysięcy) obligacji, o wartości nominalnej 1.000 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 25.000.000,00 (dwadzieścia pięć milionów 00/100) złotych .

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku –informacje poufne.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 38/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 15 marca 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  15 marca 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

    

  • zobacz

   Raport bieżący nr 37/2019

   UCHYLENIE UCHWAŁ ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE EMISJI OBLIGACJI SERII J I K ORAZ PODJĘCIE NOWYCH UCHWAŁ

   Publikacja raportu: 14.03.2019

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14 marca 2019 r. podjął decyzję o uchyleniu uchwał w sprawie emisji obligacji serii J i K, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 35/2019 z dnia 13 marca 2019 r.

   Jednocześnie Zarząd Emitenta w dniu dzisiejszym podjął nowe uchwały dotyczące emisji obligacji serii J i K ze zmienionymi warunkami.

   Emisja obligacji serii J:

   Emitent wyemituje nie więcej niż 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc 00/100) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów 00/100) złotych („Obligacje 1”).

   Emisja Obligacji 1 będzie przeprowadzona w drodze oferty prywatnej w trybie, o którym mowa w art. 33 pkt. 2 Ustawy o Obligacjach, poprzez złożenie propozycji nabycia Obligacji 1 nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonym inwestorom.

   Obligacje 1 nie będą miały formy dokumentu w rozumieniu art. 8 Ustawy o Obligacjach, a prawa z Obligacji 1 powstaną po raz pierwszy z chwilą ich zapisania w ewidencji, o której mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, prowadzonej przez Noble Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z Noble Securities S.A. („Ewidencja”).

   Obligacje 1 będą:

   a) emitowane i wykupione po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji 1,

   b) zbywalne bez żadnych ograniczeń,

   c) oprocentowane – wysokość oprocentowania Obligacji 1 będzie zmienna i będzie równa stawce WIBOR1Y powiększonej o marżę 3,50 p.p. (trzy 50/100 punkty procentowe) (w skali roku, a odsetki będą naliczane począwszy od daty emisji Obligacji 1 (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wykupu Obligacji1 (włącznie z tym dniem) i będą wypłacane co 3 miesiące.

   d) podlegać wykupowi w okresie 72 miesięcy (6 lat) od daty emisji.

   Obligacje 1 nie będą obligacjami zamiennymi na akcje Emitenta,

   Obligacje 1 nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do ASO Catalyst.

   Celem emisji Obligacji 1 jest refinansowanie zobowiązań z tytułu wykupu obligacji na okaziciela serii B Emitenta.

   Obligacje 1 będą emitowane jako zabezpieczone. W terminie do Dnia  Emisji (włącznie) zostaną ustanowione następujące zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji 1:

   1) zastaw zwykły (cywilny), o którym mowa w art. 327 – 335 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) na  21 810 000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset dziesięć tysięcy) akcjach imiennych serii A, E i G spółki Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A z siedzibą w Warszawie, których właścicielem jest Spółka („Akcje”),

   2) oświadczenie Emitenta złożone w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1360 ze zm.) o poddaniu się egzekucji z majątku Spółki do kwoty równej 197% wartości nominalnej Obligacji 1.

   Ponadto, po dniu przydziału Obligacji 1, lecz nie później niż do 30 lipca 2019 r. na zabezpieczenie wierzytelności z Obligacji 1 zostanie ustanowione zabezpieczenie postaci zastawu rejestrowego na Akcjach. 

   Emisja obligacji serii K:

   Emitent wyemituje nie więcej niż 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc 00/100) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów 00/100) złotych („Obligacje 2”).

   Emisja Obligacji 2 będzie przeprowadzona w drodze oferty prywatnej w trybie, o którym mowa w art. 33 pkt. 2 Ustawy o Obligacjach, poprzez złożenie propozycji nabycia Obligacji 2 nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonym inwestorom.

   Obligacje 2 nie będą miały formy dokumentu w rozumieniu art. 8 Ustawy o Obligacjach, a prawa z Obligacji powstaną po raz pierwszy z chwilą ich zapisania w ewidencji, o której mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, prowadzonej przez Noble Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z Noble Securities S.A.

   Obligacje 2 będą:

   a) emitowane i wykupione po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji 2,

   b) zbywalne bez żadnych ograniczeń,

   c) oprocentowane – wysokość oprocentowania Obligacji 2 będzie zmienna i będzie równa stawce WIBOR1Y powiększonej o marżę 3,50 p.p. (trzy 50/100 punkty procentowe) (w skali roku, a odsetki będą naliczane począwszy od daty emisji Obligacji (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wykupu Obligacji 2 (włącznie z tym dniem) i będą wypłacane co 3 miesiące.

   d) podlegać wykupowi w okresie 72 miesięcy (6 lat) od daty emisji.

   Obligacje 2 nie będą obligacjami zamiennymi na akcje Emitenta

   Obligacje 2 nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do ASO Catalyst.

   Celem emisji Obligacji 2 jest refinansowanie zobowiązań z tytułu wykupu obligacji na okaziciela serii B Emitenta.

   Obligacje będą emitowane jako zabezpieczone. W terminie do Dnia Emisji (włącznie) zostaną ustanowione następujące zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji 2:

   1. zastaw zwykły (cywilny), o którym mowa w art. 327 – 335 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) na  21 810 000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset dziesięć tysięcy) akcjach imiennych serii A, E i G spółki Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A z siedzibą w Warszawie, których właścicielem jest Spółka („Akcje”)
   2. oświadczenie Spółki złożone w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1360 ze zm.) o poddaniu się egzekucji z majątku Spółki do kwoty równej 181% wartości nominalnej Obligacji.

   Ponadto, po dniu przydziału Obligacji 2, lecz nie później niż do 30 lipca 2019 r. na zabezpieczenie wierzytelności z Obligacji 2 zostanie ustanowione zabezpieczenie postaci zastawu rejestrowego na Akcjach. 

   Jednocześnie Emitent informuje, iż Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 198 138 tys. zł.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku –informacje poufne.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 36/2019

   EMISJA OBLIGACJI SERII J i K

   Dara publikacji: 14 marca 2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2019 z dnia 13 marca 2019 r., informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14 marca 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały w sprawie akceptacji:

   - propozycji Zarządu Emitenta w przedmiocie zaoferowania przez Emitenta – spółce pod firmą Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, 20 000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji serii J, o wartości nominalnej 1.000 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów 00/100) złotych,

   - propozycji Zarządu Emitenta w przedmiocie zaoferowania przez Emitenta – spółce pod firmą Development System S.A. z siedzibą we Wrocławiu 25 000 (dwadzieścia pięć tysięcy) obligacji serii K, o wartości nominalnej 1.000 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 25.000.000,00 (dwadzieścia pięć milionów 00/100) złotych.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku –informacje poufne.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 35/2019

   DECYZJA DOTYCZĄCA EMISJI OBLIGACJI

   Data publikacji: 13.03.2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 13 marca 2019 r. podjął uchwały o emisji obligacji serii J i serii K.

   Emisja obligacji serii J:

   Emitent wyemituje nie więcej niż 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc 00/100) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów 00/100) złotych („Obligacje 1”).

   Emisja Obligacji 1 będzie przeprowadzona w drodze oferty prywatnej w trybie, o którym mowa w art. 33 pkt. 2 Ustawy o Obligacjach, poprzez złożenie propozycji nabycia Obligacji 1 nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonym inwestorom.

   Obligacje 1 nie będą miały formy dokumentu w rozumieniu art. 8 Ustawy o Obligacjach, a prawa z Obligacji powstaną po raz pierwszy z chwilą ich zapisania w ewidencji, o której mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, prowadzonej przez Noble Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z Noble Securities S.A. („Ewidencja”).

   Obligacje 1 będą:

   a) emitowane i wykupione po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji 1,

   b) zbywalne bez żadnych ograniczeń,

   c) oprocentowane – wysokość oprocentowania Obligacji 1 będzie zmienna i będzie równa stawce WIBOR3M powiększonej o marżę 3,00 p.p. (trzy 00/100 punkty procentowe) (w skali roku, a odsetki będą naliczane począwszy od daty emisji Obligacji 1 (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wykupu Obligacji 1 (włącznie z tym dniem) i będą wypłacane co 3 miesiące.

   d) podlegać wykupowi w okresie 72 miesięcy (6 lat) od daty emisji.

   We wszystkich dniach płatności odsetek (począwszy od piątego dnia płatności odsetek, wyłączając Dzień Wykupu) Emitent będzie zobowiązany do bezwarunkowego wykupu części Obligacji 1 w kwocie 1.000.000,00 zł

   Obligacje 1 nie będą obligacjami zamiennymi na akcje Emitenta.

   Obligacje 1 nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do ASO Catalyst.

   Celem emisji Obligacji 1 jest refinansowanie zobowiązań z tytułu wykupu obligacji na okaziciela serii B Emitenta.

   Obligacje 1 będą emitowane jako zabezpieczone. Przed dniem emisji zostaną ustanowione następujące zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji 1:

   1) zastaw zwykły (cywilny), o którym mowa w art. 327 – 335 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) na  21 810 000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset dziesięć tysięcy) akcjach imiennych serii A, E i G spółki Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A z siedzibą w Warszawie, których właścicielem jest Spółka („Akcje”),

   2) oświadczenie Emitenta złożone w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1360 ze zm.) o poddaniu się egzekucji z majątku Spółki do kwoty równej 197% wartości nominalnej Obligacji 1.

   Ponadto, po dniu przydziału Obligacji 1, lecz nie później niż do 30 lipca 2019 r. na zabezpieczenie wierzytelności z Obligacji zostanie ustanowione zabezpieczenie postaci zastawu rejestrowego na Akcjach. 

   Emisja obligacji serii K:

   Emitent wyemituje nie więcej niż 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc 00/100) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów 00/100) złotych („Obligacje 2”).

   Emisja Obligacji 2 będzie przeprowadzona w drodze oferty prywatnej w trybie, o którym mowa w art. 33 pkt. 2 Ustawy o Obligacjach, poprzez złożenie propozycji nabycia Obligacji nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonym inwestorom

   Obligacje 2 nie będą miały formy dokumentu w rozumieniu art. 8 Ustawy o Obligacjach, a prawa z Obligacji powstaną po raz pierwszy z chwilą ich zapisania w ewidencji, o której mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, prowadzonej przez Noble Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z Noble Securities S.A.

   Obligacje 2  będą:

   a) emitowane i wykupione po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji 2,

   b) zbywalne bez żadnych ograniczeń,

   c) oprocentowane – wysokość oprocentowania Obligacji będzie zmienna i będzie równa stawce WIBOR3M powiększonej o marżę 3,00 p.p. (trzy 00/100 punkty procentowe) (w skali roku, a odsetki będą naliczane począwszy od daty emisji Obligacji (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wykupu Obligacji (włącznie z tym dniem) i będą wypłacane co 3 miesiące.

   d) podlegać wykupowi w okresie 72 miesięcy (6 lat) od daty emisji.

   We wszystkich dniach płatności odsetek (począwszy od piątego dnia płatności odsetek, wyłączając Dzień Wykupu) Emitent będzie zobowiązany do bezwarunkowego wykupu części Obligacji 2 w kwocie 1.250.000,00 zł

   Obligacje 2 nie będą obligacjami zamiennymi na akcje Emitenta,

   Obligacje 2 nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do ASO Catalyst,

   Celem emisji Obligacji 2 jest refinansowanie zobowiązań z tytułu wykupu obligacji na okaziciela serii B Emitenta.

   Obligacje 2 będą emitowane jako zabezpieczone. Przed dniem emisji zostaną ustanowione następujące zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji 2:

   1) zastaw zwykły (cywilny), o którym mowa w art. 327 – 335 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) na  24.985.000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii D i F spółki Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A z siedzibą w Warszawie, których właścicielem jest Spółka („Akcje 2”),

   2) oświadczenie Emitenta złożone w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1360 ze zm.) o poddaniu się egzekucji z majątku Emitenta do kwoty równej 181% wartości nominalnej Obligacji 2.

   Ponadto, po dniu przydziału Obligacji 2, lecz nie później niż do 30 lipca 2019 r. na zabezpieczenie wierzytelności z Obligacji 2 zostanie ustanowione zabezpieczenie postaci zastawu rejestrowego na Akcjach 2. 

   Jednocześnie Emitent informuje, iż Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 198 138 tys. zł.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku –informacje poufne.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 34/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 12 marca 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  12 marca 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 33/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 8 marca 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  8 marca 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 32/2019

   USTALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
   01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2019 r. z dnia 7 lutego 2019r., raportu bieżącego nr  28/2019  z dnia  1 marca 2019 r. oraz raportu bieżącego nr  31/2019  z dnia 6 marca  2019r. informuje, że w dniu 7 marca 2019r. Rada Nadzorcza Emitenta zgodnie z upoważnieniem udzielonym w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 7 lutego 2019r. w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji, upoważnienia Zarządu Open Finance S.A. do podejmowania czynności z tym związanych i zmiany Statutu Open Finance S.A. podjęła uchwałę o ustaleniu tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany przyjęte Uchwałami nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Open Finance S.A. z dnia 7 lutego 2019, Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Open Finance S.A. z dnia 7 lutego 2019 oraz Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Open Finance S.A. z dnia 7 lutego 2019 , o których Emitent informował w raportach bieżących nr  28/2019  z dnia  1 marca 2019 r. oraz raporcie bieżącym nr raportu bieżącego nr  31/2019  z dnia 6 marca  2019r.

   Tekst jednolity Statutu Emitenta, przyjęty przez Radę Nadzorczą, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

   Podstawa prawna: § 5 pkt 1 w zw. z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

   Tekst jednolity Statutu

  • zobacz

   Raport bieżący nr 31/2019

   POSTANOWIENIE SĄDU O ZAREJESTROWANIU ZMIAN W STATUCIE OPEN FINANCE S.A.

   Data: 6 marca 2019r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2019 r. z dnia 7 lutego 2019r., informuje, że powziął informację o dokonaniu w dniu 4 marca 2019r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS („Sąd”) wpisu w przedmiocie zarejestrowania scalenia akcji Emitenta uchwalonego w dniu 7 lutego 2019r., uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

   Sąd zarejestrował scalanie akcji Emitenta poprzez proporcjonalne zmniejszenie łącznej liczby akcji Spółki z liczby 74.356.662 (siedemdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) do liczby 12.392.777 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem), tj. poprzez połączenie każdych 6 (słownie: sześciu) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz), w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 0,06 zł (słownie: sześć groszy). Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego tj. 743.566,62 zł (siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt dwa grosze).

   Po powyższej rejestracji struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawia się następująco:

   Kapitał zakładowy Spółki wynosi 743.566,62 zł (siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt dwa grosze) i dzieli się na 12 392 777 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej wynoszącej 0,06 zł (słownie: sześć groszy) każda.

   Po zarejestrowaniu zmian w wysokości kapitału zakładowego ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 12 392 777 głosów.

   Poza powyższym Sąd dokonał rejestracji zmian statutu Emitenta dokonanych uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 7 lutego 2019 r. o następującej treści:

   § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

   „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 743.566,62 zł (siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt dwa grosze) i dzieli się na:

   a) 9.760.106 (dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy sto sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 6 gr (sześć groszy) każda,

   b) 1.796.189 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 6 gr (sześć groszy) każda,

   c) 836.482 (osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 6 gr (sześć groszy) każda.”

    

   Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 30/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data Publikacji" 05.03.2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu wczorajszym tj. 04.03.2019 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 29/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 28 lutego 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 28/2019

   POSTANOWIENIE SĄDU O ZAREJESTROWANIU ZMIAN W STATUCIE OPEN FINANCE S.A.

   Data: 1 marca 2019r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2019 r. z dnia 7 lutego 2019r., informuje, że powziął informację o dokonaniu w dniu 28 lutego 2019r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS („Sąd”) wpisu w przedmiocie zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Emitenta uchwalonego w dniu 7 lutego 2019r., uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

   Obniżenie kapitału zakładowego to kolejny krok w procesie scalenia akcji polegający na dostosowaniu liczby akcji Emitenta do ustalonego parytetu wymiany.
   Sąd zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego Emitenta poprzez umorzenie 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej imiennej Spółki serii F o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz), nabytej na podstawie zgody udzielonej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
   Po w/w rejestracji kapitał zakładowy Emitenta uległ obniżeniu o kwotę 0,01 zł (słownie: jeden grosz) tj. z kwoty 743.566,63 zł (siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt trzy grosze) do kwoty 743.566,62 zł (siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt dwa grosze) i dzieli się na 74.356.662 (siedemdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) akcje o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie:  jeden grosz) każda, w tym:
   a) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda,
   b) 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda,
   c) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda,
   d) 106.663 (sto sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda,
   e) 4.203.973 (cztery miliony dwieście trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda,
   f) 10.777.134 (dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda,
   g) 5.018.892 (pięć milionów osiemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F1 o wartości nominalnej 1 gr (jeden gorsz) każda.

   Po zarejestrowaniu zmian w wysokości kapitału zakładowego ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 74.356.662 głosów.
   Poza powyższym Sąd dokonał rejestracji zmian statutu Emitenta dokonanych uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 7 lutego 2019 r. oraz uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 7 lutego 2019 r. o następującej treści:
   § 8 ust. 1 Statutu otrzymał nowe, następujące brzmienie:
   „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 743.566,62 zł (siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt dwa grosze) i dzieli się na:
   a) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda,  
   b) 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.
   c) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.
   d) 106.663 (sto sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.
   e) 4.203.973 (cztery miliony dwieście trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.
   f) 10.777.134 (dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.
   g) 5.018.892 (pięć milionów osiemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F1 o wartości nominalnej 1 gr (jeden gorsz) każda.”
   z §8 Statutu Spółki usuwa się ustęp 2 w brzmieniu:

   „2. Akcje serii A oraz serii B zostały objęte za wkłady pieniężne opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców.”
    
   z §8 Statutu Spółki usuwa się ustęp 5 w brzmieniu:

   „5. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 4.895,89 (cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć złote osiemdziesiąt dziewięć grosze).”

   z §8 Statutu Spółki usuwa się ustęp 6 w brzmieniu:

   „6. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji, zwykłych na okaziciela, serii D o wartości nominalnej 1 gr. (jeden grosz) każda, w liczbie nie większej niż 596.252 (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie).”
    
   z §8 Statutu Spółki usuwa się ustęp 7 w brzmieniu:

   „7. Akcje serii D obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D, emitowanych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 1 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze w Spółce, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu.

   dotychczasowym ustępom 3 i 4 w §8 Statutu Spółki nadaje się odpowiednio numery 2 i 3.
   Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 27/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  27 lutego 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 26/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 20 lutego  2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  20 lutego 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2
   Treść Powiadomienia cz. 3

  • zobacz

   Raport bieżący nr 25/2019

   ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ

   Data: 18 lutego 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Pożyczkobiorca”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj.  18 lutego 2019 r. zawarł z Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,
   01-208 Warszawa („Pożyczkodawca”) umowę pożyczki („Umowa”) na następujących warunkach:

   1. Na podstawie postanowień Umowy Pożyczkodawca zobowiązuje się do udzielenia Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie: 4 000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych), a Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić Pożyczkodawcy wymienioną kwotę pieniężną wraz z odsetkami do dnia 25 lutego 2021 roku.

   2. Kwota pożyczki w wysokości, o której mowa w pkt 1 będzie przekazana przez Pożyczkodawcę na rachunek Pożyczkobiorcy do dnia 18 lutego 2019 roku.

   3. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne oparte o stawkę WIBOR3M, powiększoną o marżę w wysokości 3,00 punktów procentowych (300 punktów bazowych) w skali roku.

   4. Zabezpieczeniem spłaty przedmiotowej pożyczki wraz z należnymi Pożyczkodawcy odsetkami będą:

   a) Zastaw finansowy oraz zastaw rejestrowy na należących do Pożyczkobiorcy 22 700 sztuk akcji Open Brokers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wraz z depozytem i blokadą akcji w Noble Securities S.A. w terminach określonych w umowach zastawu, z zastrzeżeniem, że prawa głosu z akcji oraz pożytki z przedmiotu zastawu przysługują wyłącznie Zastawcy, pod warunkiem prawidłowej obsługi zobowiązań wynikających z Umowy,

   b) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 5 000 000 zł  (słownie: pięć milinów złotych) w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 KPC. 

   5. Zastaw finansowy oraz rejestrowy o którym mowa w pkt 4a) powyżej zostanie ustanowiony na podstawie odrębnych umów, tj. umowy zastawu finansowego oraz rejestrowego. Umowy zostaną zawarte do 14 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy.

   Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych postanowień charakterystycznych dla tego rodzaju umów.

    

   Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  • zobacz

   Raport bieżący nr 24/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data publikacji: 15.02.2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 15.02.2019 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 23/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data Publikacji: 13.02.2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 13.02.2019 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 22/2019

   WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM  WALNYM ZGROMADZENIU OPEN FINANCE S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 7 LUTEGO 2019 R.

   Data: 11 lutego 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,  01-208 Warszawa, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Open Finance S.A.  zwołanym na dzień 7 lutego 2019 r.:

   1. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie któremu przysługiwało 31 905 600  głosów z posiadanych akcji, co stanowiło  61,32 % głosów na tym zgromadzeniu i  42,91% w ogólnej liczbie głosów;
   2. Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie któremu przysługiwało 13 175 847 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 25,32 % głosów na tym zgromadzeniu i 17,72% w ogólnej liczbie głosów;
   3. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK z siedzibą w Warszawie, któremu przysługiwało 4 800 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 9,23 % głosów na tym zgromadzeniu i  6,46% w ogólnej liczbie głosów;  

   Ogólna liczba akcji wyemitowana przez Open Finance S.A. wynosi 74.356.663 , a liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 74.356.663.

   Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 512).

  • zobacz

   Raport bieżący nr 21/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 11 lutego  2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  11 lutego 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

   Treść Powiadomienia cz. 3

  • zobacz

   Raport bieżący nr 20/2019

   INFORMACJA WS. NABYCIA AKCJI WŁASNEJ

   Data: 7 lutego  2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  7 lutego 2019 roku,  Emitent nabył w drodze umowy darowizny 1 akcję własną imienną  mającą postać dokumentu serii F o numerze 10.731 o wartości nominalnej 0,01 zł(jeden) grosz, stanowiącej 0,0000013448 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0000013448 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Darowizna akcji nastąpiła na podstawie umowy cywilnoprawnej poza rynkiem giełdowym.

   Przyczyną i celem nabycia akcji własnej przez Emitenta jest jej umorzenie. Ponadto zgodnie z uzasadnieniem do Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 lutego 2019 r. celem nabycia akcji i jej umorzenia jest potrzeba dostosowania liczby akcji Emitenta do parytetu wymiany akcji w celu umożliwienia ich skutecznego scalenia. Do skutecznego przeprowadzenia procesu scalenia wymagane jest nabycie przez Emitenta 1 akcji własnej, jej umorzenie, obniżenie kapitału zakładowego i zmiana Statutu.

   Podstawą prawną nabycia akcji własnych jest uchwała nr 3  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lutego 2019r.  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.

   Podstawa prawna: §5 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 19/2019

   TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 7 LUTEGO 2019 R.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, przedstawia w załączeniu treść uchwał podjętych przez  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. w dniu 7 lutego 2019 r.

   Ponadto Zarząd Open Finance S.A.  informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

   Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

   Treść podjętych uchwał

  • zobacz

   Raport bieżący nr 18/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 6 lutego  2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.   6 lutego 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 17/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 4 lutego  2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.   4 lutego 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1
   Treść Powiadomienia cz. 2

    

  • zobacz

   Raport bieżący nr 16/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 31 stycznia  2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.   31 stycznia  2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 15/2019

   TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU OBROTOWYM 2019

   Data: 30 stycznia 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019:

   • 25 kwietnia 2019 r.– jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018,
   • 29 maja 2019 r.  – skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2019 r.,
   • 26 września 2019 r. – skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1.01 do 30.06.2019 r.,
   • 28 listopada 2019 r.– skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2019 r.

   Zarząd Emitenta oświadcza, że:

   • zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 r.,
   • zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej,
   • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

   Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 14/2019

   WYNIKI SPRZEDAŻOWE PO CZWARTYM KWARTALEJ 2018 ROKU

   Data: 29 stycznia 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, niniejszym przekazuje informacje o wartości sprzedanych produktów finansowych i nieruchomościowych, przez Emitenta oraz Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie, po czwartym kwartale 2018 roku, które zostaną udostępnione do celów publikacji prasowej.

   Szczegółowe informacje zawiera tabela, będąca załącznikiem do niniejszego Raportu.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

   Wolumen 4Q/2018

  • zobacz

   Raport bieżący nr 13/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data Publikacji: 24 stycznia 2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 24.01.2019 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 12/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data Publikacji: 22.stycznia 2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 22.01.2019 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz.1

   Treść Powiadomienia cz.2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 11/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data Publikacji: 18.01.2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 18.01.2019 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 10/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data Publikacji: 16 stycznia 2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 16.01.2019 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raporty bieżący nr 9/2019

   OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

   Data publikacji: 11 stycznia 2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, o kapitale zakładowym 743.566,63 PLN, NIP 5213280836, REGON 015672908, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje niniejszym na dzień 7 lutego 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki (01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33, Budynek Wola Center Centrum Konferencyjne).

    

   Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, projekty zmiany Statutu, znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

   Podstawa  prawna:

   art. 56 ust.  1  pkt  2  lit  a)  Ustawy  o  ofercie  publicznej  i  warunkach  wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 512, 685.) w związku z §19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z  dnia  29  marca  2018  r.  w  sprawie  informacji  bieżących  i  okresowych  przekazywanych  przez emitentów  papierów  wartościowych  oraz  warunków  uznawania  za  równoważne  informacji wymaganych  przepisami  prawa  państwa  niebędącego  państwem  członkowskim (Dz.   U. 2018 poz.757).

   Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   Projekty Uchwał

   Projektowane zmiany Statutu

  • zobacz

   Raport bieżący nr 8/2019

   WCZEŚNIEJSZY WYKUP OBLIGACJI

   Data Publikacji: 11 stycznia 2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 11 stycznia 2019 r. Emitent dokonał przedterminowego wykupu całości obligacji serii G, H oraz I, o których Emitent informował odpowiednio: raportem bieżącym nr 54/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. – seria G, raportem bieżącym nr 77/2015 z dnia 30 października 2015 r. – seria H oraz raportem bieżącym nr 28/2016 z dnia 11 lutego 2016 r. – seria I.

   Emitent w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 168/2018 z dnia 31.12.2018 r. informuje, iż:

   - wykupione zostały wszystkie obligacje serii G, tj., 32.000 sztuk o wartości 1.000,00 zł każda, tj., łącznej wartości nominalnej 32.000.000,00 zł. Przedterminowy wykup został przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Emisji Obligacji serii G. Dokonując przedterminowego wykup Emitent wypłacił Obligatariuszowi kwotę równą wartości nominalnej Obligacji oraz niewypłacone odsetki do dnia przedterminowego wykupu.

   - wykupione zostały wszystkie pozostałe obligacje serii H, tj., 4.000 sztuk o wartości 1.000,00 zł każda, tj., łącznej wartości nominalnej 4.000.000,00 zł. Przedterminowy wykup został przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Emisji Obligacji serii H. Dokonując przedterminowego wykup Emitent wypłacił Obligatariuszowi kwotę równą wartości nominalnej Obligacji oraz niewypłacone odsetki do dnia przedterminowego wykupu.

   Jednocześnie Emitent informuje, że w oparciu okresową amortyzację obligacji określoną w Warunkach Emisji, dokonał uprzednio wykupu 3.000 sztuk obligacji o wartości 1.000,00 zł każda, tj., łącznej wartości nominalnej 3.000.000,00 zł.

   - wykupione zostały wszystkie obligacje serii I, tj., 28.000 sztuk o wartości 1.000,00 zł każda, tj., łącznej wartości nominalnej 28.000.000,00 zł. . Przedterminowy wykup został przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Emisji Obligacji serii I. Dokonując przedterminowego wykup Emitent wypłacił Obligatariuszowi kwotę równą wartości nominalnej Obligacji oraz niewypłacone odsetki do dnia przedterminowego wykupu.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1  - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne


    

  • zobacz

   Raport bieżący nr 7/2019

   REALIZACJA POSTANOWIEŃ UMOWY ZNACZĄCEJ

   Data Publikacji: 11 stycznia 2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2016 z dnia29 kwietnia 2016 r., raportu bieżącego nr 56/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r., raportu bieżącego nr 158/2018 r. z dnia 4 grudnia 2018 r. oraz raportu bieżącego nr 169/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r., informuje o zrealizowaniu w dniu dzisiejszym tj. 11 stycznia 2019 r. postanowień umownych w przedmiocie płatności:

   - kwoty 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych), powiększonej o kwotę 270.369,86 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć zł i osiemdziesiąt sześć groszy) tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności, powiększonej o dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 98.380 złotych (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych) oraz o dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 4.356,30 złotych (cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści groszy), którą Emitent był zobowiązany dokonać do dnia 31 grudnia 2018 r. w oparciu o aneks nr 1 z dnia 30 kwietnia 2018 r. do umowy nabycia („Umowa Nabycia”) akcji  spółki Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa („Noble Funds”), zawartej w dniu 29 kwietnia 2016 r. pomiędzy Emitentem a Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), przy udziale i za pośrednictwem Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.

   - kwoty 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), powiększonej o kwotę 450.739,73 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności, powiększonej o dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 34.020,72 zł (trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) oraz o dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 5.799,47 złote (pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści siedem groszy) z tytułu odroczonego terminu płatności, którą Emitent był zobowiązany dokonać do dnia 31 grudnia 2018 r. w oparciu o aneks nr 2 z dnia 4 grudnia 2018 r. do Umowy Nabycia.

   - kwoty 4.976.905,88 zł (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy), powiększoną o kwotę 605.000,86 złotych (sześćset pięć tysięcy złotych osiemdziesiąt sześć groszy) tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności, , którą Emitent był zobowiązany dokonać do dnia 30 kwietnia 2019 r w oparciu o Umowę Nabycia.

   Zrealizowane przez Emitenta, a wskazane wyżej płatności w całości wypełniają zobowiązania Emitenta wynikające z Umowy Nabycia oraz zwartych do niej Aneksów o których Emitent informował w wyżej wskazanych raportach bieżących.

    

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1  - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne

  • zobacz

   Raport bieżący nr 6/2019

   ODSTĄPIENIE PRZEZ EMITENTA OD PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE NOWEJ EMISJI AKCJI

   Data: 10 stycznia 2019 roku


   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 92/2018  z dnia 6 lipca 2018r. dotyczącego decyzji Zarządu Emitenta  w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji, raportu bieżącego nr 94/2018 z dnia 6 lipca 2018r. oraz  raportu bieżącego nr 109/2018 z dnia 1 sierpnia 2018r. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 10 stycznia 2019 r. Zarząd Emitenta po dokonaniu ponownej analizy kwestii podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w tym mając na uwadze obecny poziom notowań akcji Spółki, podjął decyzję o odstąpieniu od procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji.


   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne

    

  • zobacz

   Raport bieżący nr 5/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 10 stycznia  2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  10 stycznia  2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 4/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data publikacji: 08.01.2019 r.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 08.01.2019 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 3/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 4 stycznia  2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  4 stycznia  2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 2/2019

   ROZPOCZĘCIE PRZYGOTOWAŃ DO PROCESU SCALENIA AKCJI

   Data: 3 stycznia 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 3 stycznia 2019 r. postanowił o rozpoczęciu działań mających na celu przygotowanie procesu scalenia (połączenia) akcji Spółki (zmniejszenia ogólnej liczby akcji Spółki z jednoczesnym podwyższeniem ich wartości nominalnej zgodnie z ustalonym stosunkiem wymiany przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego).

   Powyższa decyzja Zarządu Emitenta została podjęta z uwagi na fakt, utrzymywania się średniego kursu akcji Open Finance S.A. poniżej 0,50 zł, oraz kwalifikacją  w dniu 21 grudnia 2018 r. akcji  Emitenta do segmentu Listy Alertów, zgodnie z Komunikatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dn. 21 grudnia 2018 r., następczym Komunikatem GPW z dn. 27 grudnia 2018 r., oraz zgodnie z Uchwałą nr 1387/2013 Zarządu GPW z dnia 2 grudnia 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego lista alertów oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu.

   W ocenie Emitenta przygotowanie i przeprowadzenie procesu scalenia akcji, w efekcie którego kurs odniesienia akcji Emitenta wynosić będzie co najmniej 0,50 zł będzie wystarczającym działaniem, aby w chwili jego zakończenia Emitent przestał być kwalifikowany do segmentu Listy Alertów GPW.

   O dalszych istotnych decyzjach i działaniach w przedmiotowym zakresie Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne

  • zobacz

   Raport bieżący nr 1/2019

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Data: 2 stycznia 2019 roku

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 2 stycznia 2019 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia